Styrelseprotokoll 11 nov 2020

Styrelsemöte 11 november, 2020, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Konstituerande styrelsemöte

Genomfördes och har protokollförts separat.

§2 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Detaljplaner, arrendeavtal och friköpande av mark

Utskottet för samhällsutveckling, Orust kommun, har den 4 november förordat ett avslag gällande att bereda en detaljplaneförändring på Nösund för fastigheterna som berör Nösunds Havshotell. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan den 26 november.

Mikael söker kontakt med kommunen för att få information om arrendeavtalet, vi kan inte starta byggprocessen med bodarna förrän det är gjort.

Föreningen driver frågan vidare avseende friköpande.

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Mikael ska göra en kalkyl för bodarna i Norra Hamnen.

Bygglovsansökan för lilla boden utanför Magasinet beslutas den 19 november.

Märit fortsätter med organisation kring insamlingen men vill ha stöd med textförfattande. Målet är att vara klar med format inför informationsutskick om vintermötet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

Sista bidragsansökan för Magasinet till Länsstyrelsen har skickats in.

§6 Nya medlemmar

Lotta Norberg och Johan Wikström, Angelica och Andreas Starke hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Julgran har efterfrågats. Styrelsen beslutade att avvakta ett mer färdigställt Magasin då fasaden sannolikt ska belysas.

§8 Nästa möte

Den 14 januari klockan 18:00.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson