Konstituerande möte 10 jul 2022

Konstituerande möte 10 juli, 2022, Kl. 19:00-19:15, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons och Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

Lördagen den 27/8 kl. 09:30 i Varmbadhuset. Magnus tar fikat.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson