Styrelseprotokoll 11 september 2010

 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 11 september 2010 kl 10.00-12.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Cecilia Holst, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson.

 §1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 §2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 §3  Nya medlemmar

Invaldes Jan Schmidtbauer Crona och Åsa Wigren som nya medlemmar.

 §4  Kontrakt för p-plats vid Norra hamnen

Med en medlem har förts korrespondens angående hyra av p-plats vid Norra hamnen. Någon slutlig överenskommelse har ännu inte ingåtts, och av den anledningen fick Magnus Johansson i uppdrag att diskutera med vederbörande om föreningens inställning i frågan. Om överenskommelse härefter nås, kommer ett kontrakt att slutas, vilket omfattar 2011 och löper på ett år i sänder.

 §5 Kontrakt för ”Galleri Tärnan”

Hyresgästen för ”Galleri Tärnan” har uttryckt önskemål om att få ett kontrakt för längre tid än ett år. Beslöts efterkomma hennes önskemål och föreslå henne ett treårskontrakt fr o m 2011-01-01 t o m 2013-12-31 och med en hyra av 3000:- per år att betalas senast 04-30 varje år.

 §6  Inramning

Föreningen har av Jon Peter Wieselgren som gåva erhållit ett diplom, utfärdat till Nösunds Salteribolag 1896, och utgörande andra pris på 18de Allm. Svenska Landtbruksmötet i Malmö i kategorin ”Saltlånga”.. Beslöts att låta rama in diplomet, något som skulle ombesörjas av Lisbeth Maxén, och att det skulle skannas av Cecilia Holst. Diplomet skulle nästa sommar hängas upp i Sjöstugan.

 §7  Donation

Meddelade undertecknad  att föreningen som gåva erhållit 5000:-  av ”Smedja Argentum”, och att pengarna oavkortat skulle användas till varmbadhusets renovering.

 §8  Betalning av VA-ledningar till varmbadhuset

Faktura hade sänts till Nösunds värdshus på hela beloppet för arbetet, men FN skall betala hälften för ledningar och pump. Dan Lind har meddelat att han, så snart entreprenören attesterat fakturan, kommer att översända en räkning till föreningen för betalning.

 §9  Tackbrev

Beslöts att sända tackbrev till Nösunds värdshus för att föreningen kostnadsfritt fått lägga ned VA-ledningar till varmbadhuset i samma dike som värdshusets, och till ”Smedja Argentum” för den i §7 nämnda penninggåvan.

 §10  Julgran

Lars Kjellgren meddelade, att han sökt tillstånd hos polisen för fem år att sätta upp julgranar i rondellen och på p-platsen vid bryggan.

 §11  Sjöstugan

Nösunds samfällighetsförening hade meddelat, att man inte tillåter, att FN uppför en fristående toalettbyggnad vid Sjöstugan.

Diskussionen, som följde, blev intensiv, och Bengt Thompson informerade om de arbeten, som var planerade under de närmaste åren i den aktuella frågan, liksom om hur finansieringen skulle skötas. Nösunds Båthamnsförening har under denna dag också diskuterat toalettfrågan. Eftersom saken kommit i ett helt nytt läge efter NSF:s beslut, beslöts att Bengt Thompson och undertecknad skulle försöka få ett sammanträffande till stånd med Lennart Sundelius och Anna-Karin Holst för att med dem diskutera den uppkomna situationen.

För båthamnen kommer nya tömningsregler att införas fr o m 2012.

Vad grundarbetena på Sjöstugan beträffar har de inletts under  innevarande vecka, och under den närmaste tiden kommer erforderliga cementarbeten att utföras.

Beslöts att fr o m nästa år varje hyresgäst skulle rekommenderas att hyra s k baja-major för den aktuella hyresperioden.

 

§12  Varmbadhuset

Varmbadhusgruppen, som sammanträder en gång i månaden, har vid det senaste mötet i augusti redovisat följande:

en snickare har på ideell basis förstärkt väggarna med korsade band

golvet lutar 7.5 cm in mot mitten men kommer att riktas

förstärkning av grunden är absolut nödvändigt i nästa skede av arbetet

endast isolering av vinden förordas

nya fönster är beställda

dubbeldörrar till östra gaveln har erhållits som gåva av Hans Bergkvist

VA-ledningar bör dras in, innan tjälen kommer

Det hade konstaterats, att en budget för de kommande arbetsinsatserna var nödvändig, och Hans Bergkvist hade åtagit sig att göra upp en sådan.

Mats Arvidsson och Maj-Britt Olsbo hade varit i kontakt med Bohusläns museum och fått besked om att pengar skulle kunna sökas för utvändiga reparationer.

Pålning för en blivande altan på södra sidan av byggnaden hade utförts under gårdagen, och pålarna/rälsen har slagits ned till berget.

Om hur gångbanan vid den nya spabyggnaden och varmbadhusplanen skall förbindas med varandra, fanns det ingen uppgift om.

 §13  Norra kallbadhuset

Meddelade undertecknad, att sex pålar slagits ned den 9 september för blivande underlag till ny badbrygga. Cementplanerna bör få en rejäl upprustning.

 §14  ”Telegrambyrån”

I byggnaden har uppsatts anslagstavlor av kork, vilka gjort det enkelt att anbringa meddelanden. Utöver FN  finns nu reserverad plats för Boxvike Segelsällskap, Nösunds kulturhistoriska sällskap, Nösunds vägförening, Nösundsgården och Nösunds värdshus. Elektrisk kabel har dragits fram till huset, och inom kort kommer belysning att installeras.

 §15  Arbetsdagen den 25 september

Följande arbeten beslöts:

Vass och alar tas bor längs bäcken från mynningen i havet till vägtrumman där Källarliden och Nya vägen möts – Lars Kjellgren ansvarar

Röjning på Vadräckena – inte minst björnbärssnåren på den östra landgången

Röjning av promenadvägen över Rörholmsberget

Röjning av bäcken från laxtrappan till 1800-talsbron

Arbeten vid och i varmbadhuset inkl bortforsling till Hästhagen av kasserat virke – Bengt Thompson

Lagning av hålor (cementarbeten) vid nedre planen på södra kallbadhuset

Strandstädning

En uppmaning skall göras på anslaget, att pengar medtas för att köpa lotter i det stora lotteri, som annonserades på sommarfesten, och där flera stora vinster finns

 §16  Avgift för nya fastigheter

Ett förslag från en medlem hade inkommit, att de, som i fortsättningen bygger nya fastigheter på Nösund, skall erlägga en inträdesavgift på förslagsvis 5000:-/10000:- till FN. Frågan hänsköts till den arbetsgrupp, som håller på med att utreda hur föreningens ekonomi skall stärkas.

 §17  Claes Anderssons museum

Lars och Ann-Christin Kjellgren, Christina Niklasson och undertecknad hade under gårdagen plockat ned framlidne Claes Anderssons museisamling och fört den till magasinet, varifrån den skall flyttas till Lillemor Janssons garage. Hur föremålen skall visas kommer att bestämmas efter årsskiftet.

 §18  Tillgång till Sjöstugan under vissa fm 2011

Förfrågan hade inkommit från Pia Areblad, om det var möjligt att vid dålig väderlek måndagar och onsdagar 09.15-10.15 och fredagar 09.15-10.00 under nästa sommar få disponera Sjöstugan för yogaträning, och om hon vid ett bifall också kunde få egen nyckel. Förfrågan beviljades.

 §19  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skulle hållas lördagen den 30 oktober kl. 10.00 hos undertecknad.

 §20  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund                                                 Justeras:

 

 Sten Hallberg                                                                 Lisbeth Maxén