Styrelsemöte 28 juni 2010

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund måndagen den 28 juni 2010 kl 19.00-22.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3  Nya medlemmar

Fam Carlberg, Stigbergshagen, fam Johansson, Törtipp samt fam Oscar och Viktor Olsbo beviljades inträde i föreningen.

 

§4  Reserverad p-plats

Förfrågan hade ingått från Peter Lindstrand om möjligheter att få en reserverad p-plats på parkeringsplatsen vid Norra hamnen. Efter diskussion beslöts att han skulle få den västligaste platsen (närmast sopskjulet) i innersta raden mot en avgift av 500:- per år. P-platsen får hyras ett år i sänder, eftersom föreningen endast disponerar marken så länge som inte ägaren, Orust kommun, avser att utnyttja området. Det åligger också hyresgästen att anskaffa skylt ”Reserverad plats” och anbringa den på aktuell plats.

 

§5  Hemsidan

Det konstaterades, att hemsidan nu fått en utmärkt uppläggning, och att den är ajourförd på ett föredömligt sätt.

 

§6  Båtplatser

I avtal mellan föreningen och båtplatsinnehavare finns angivet bestämmelser om tillvägagångssätt vid utlåning. Samma sak gäller uthyrning. Bestämmelsen avser såväl Norra hamnen som Vadräckena, även om tidslängden är olika på de båda ställena.

 

§7  Inspektion

Påmindes om nödvändigheten av att inspektion företas av föreningens anläggningar utifrån i protokoll från Räddningstjänstens i Orust kommun bestämmelser.

 

§8  Infoboden

Det konstaterades, att infoboden snart är klar att tas i bruk, och där Lars Kjellgren och Leif Persson varit arbetsledare. Rune Olsson kommer att tillse, att elektrisk installation görs.  Diskuterades hur man skall fördela annonsplatserna i den. På bakre väggens centrala del skall plats finnas för pilgrimsledens handlingar samt kulturevenemang i Orust kommun. Övrigt utrymme disponeras av föreningarna på Nösund och ortens näringsliv. Beslöts att de föreningar, som har intresse av en fast plats, skall betala 200:- per år, medan taxan för näringslivets representanter är 1000:- per år. På utsidan får ingen affischering förekomma.

 

§9  Planering av årsmötet

Den utsända dagordningen för årsmötet användes som mall inför en mycket noggrann och tidskrävande genomgång av hur det skulle läggas upp under aktuella punkter.

Kallelsen till årsmötet kommer att kopieras av Bengt Thompson i ett femtiotal exemplar och finnas tillgänglig vid entrén.

Verksamhetsberättelsen hade utsänts till styrelsens ledamöter i förväg, och utöver ett längre tillägg i kapitlet om varmbadhuset förekom endast smärre rättelser. Berättelsen kommer att kopieras av kassören i ett femtiotal exemplar och finnas till hands vid entrén.

Likaså kommer kassören att tillse, att den ekonomiska berättelsen finns i motsvarande antal exemplar.

Bengt Thompson hade skickat ut ett tiosidigt förslag på hur presentationen av föreningens verksamhet under de gångna åren liksom under det kommande året skulle läggas upp. En mycket lång diskussion följde i detta ärende, och det konstaterades på nytt, att den genomförda enkäten sätter upprustningen av Sjöstugan före den av varmbadhuset.

Vad gäller de enskilda momenten har reparationen av grunden under Sjöstugan tyvärr ännu ej kommit till utförande. Den fortsatta handläggningen av ledningsdragning från ångbåtsbryggan till Sjöstugan, byggande av toaletter där samt uppförande av ett bord- och stolsförråd kommer att ombesörjas av en för ändamålet tillsatt grupp. I detta arbete ligger också ansökan om pengar ur LOVA-bidrag för toalettbygge.

I fråga om varmbadhuset finns en arbetsgrupp, som har månatliga möten. I gruppen har förts omfattande diskussioner om på vilka sätt man skall angripa upprustningen av byggnaden. En arkitektstuderande från Chalmers har under juni deltagit i arbetet, och kommer att lägga fram förslag på förändrad interiör på årsmötet. I denna senare fråga har Maj-Britt Olsbo fungerat som diskussionspartner. Vad beträffar exteriören skall varsamhet iakttagas eftersom byggnaden är q-märkt. Bidrag kan sökas från Bohusläns Museum på de merkostnader det innebär att återställa till det ursprungliga utseendet. Planer finns även att uppföra en altan utanför södra och östra sidan av huset.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom varmbadhusgruppens hittillsvarande arbete där varmbadhuset innehåller en stor relax/samlingssal och en bastu med 2 fönster ut mot Tångesund. Utrymme har lämnats till att  senare bygga ett litet karbadsrum alt. liten bastu som rymmer 2-3 personer som så skulle önskas.

Vidare diskuterades reparationen av badpiren i norra kallbadhuset, piren vid Norra hamnen, kolbodens iståndsättande för att senare kunna förses med toalett.

En längre diskussion följde även i fråga om ”regelbundna lördagsarbetsgrupper”, dvs att man skulle införa begreppet ”kom och arbeta sista lördagen i september-november och mars-maj”. Mot detta framfördes den uppfattningen, att en sådan arbetsmodell väl går att använda i fråga om enklare arbeten, men för mera komplicerade krävs en annan uppläggning. Där är det nödvändigt, att det finns en ansvarig person, som kan knyta kompetent folk till arbetsuppgiften, och denna grupp bestämmer också, när arbetena skall utföras.

 

En motion hade inkommit – bifogas styrelseprotokollet.

En utförlig behandling av denna resulterade i att styrelsen beslöt

  1. att inte ställa sig bakom punkterna 1 och 3 – p 1 för att det med största sannolikhet skulle innebära, att endast de, som är skyldiga att vara med i föreningen, i fortsättningen också tvingades kvarstå; p 3 därför att byggnaden ej står på föreningens mark och att den skall vara allmän egendom för Nösund
  2. att hänvisa till styrelsens beslut att ställa sig bakom den befintliga varmbadhusgruppens arbete

 

§10  Ej utförda beslut

Konstaterades att följande beslut, som styrelsen tidigare fattat, ännu ej kommit till utförande: 1) avlägsnande av järntenar vid lägsta trampolinen vid södra kallbadhuset, 2) Norra hamnens yttre pir skall repareras, 3) cykelparkeringens räcke skall sättas upp, 4) cementarbeten vid norra kallbadhuset erfordras, 5) markering av promenadvägarna skall göras, 6) höjning av brandförsäkring för Sjöstugan, 7) skylt ”Kvarnberget” anskaffas, 8) hyresbelopp för julmarknad skall fastställas, 9) skall loppmarknad anordnas i sommar, 10) öppethållande av magasinets andra våning, 11) facebook

 

§11  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas onsdagen den 14 juli kl. 18.00  i Sjöstugan.

 

§12  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat

 

För Föreningen Nösund

 

Sten Hallberg                                                                                                                                                                                                                                               Justeras:

                                                                                                             Lisbeth Maxén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Styrelsen, Föreningen Nösund                                                     Nösund 24/6 2010

Genom Ordf. Sten Hallberg.

 

 

Medlemsmotion, för/till Årsmötet, NF, 11/7 2010.

 

 

Då samtliga Föreningens Fastigheter, som i gott skick representerar stora förmögenhetsvärden, synes ha stora investeringsbehov föreslås:

 

 

  1. Att Årsmötet beslutar att, utöver ordinarie Medlemsavgift, uttaxera kr. 1.000 extra, per år under en period av 5 år, per medlem, i syfte att bygga upp en Fastighetsfond. Ingen medlem har väl intresse av att låta förfallet fortsätta? Att sköta/vårda/utveckla våra fastigheter kostar inte ett dugg mer här på Nösund, än på andra orter.

 

  1. Att årsmötet beslutar att genomföra den upprustning av Varmbadhuset som föreslås av ”Varmbadhusgruppen”, enligt förslag av arkitektstuderande Lovisa.

 

  1. Om inget av ovanstående alternativ vinner Årsmötets bifall, föreslås att Årsmötet beslutar att Varmbadhuset, i linje med Enkätundersökning, säljes till ”Gemensamhetsanläggning” där samtliga Föreningsmedlemmars fastigheter erbjudes deltaga, genom att bekosta upprustningen.

 

Med vänligaste hälsningar

 

Mats G. Arvidsson