Styrelseprotokoll 6 mars 2010

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 6  mars 2010 kl 09.00-12.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

Dessutom deltog i §§1-3  FN:s valberedning Bertil Holst, Ingrid Andersson-Lundin och Lars-Erik Roos.

 §1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 §2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 §3  Valberedningen har ordet

Valberedningen hade utbett sig ett möte för att höra styrelsens uppfattning om det gångna året och för att informera sig om intresset att stanna kvar i styrelsearbetet hos de ledamöter, som står i tur att avgå.

Från styrelsens sida framfördes i samband härmed den uppfattningen, att det skulle vara värdefullt att knyta någon med juridisk kompetens till styrelsen, eftersom det framtida arbetet inom föreningen dels ökar, dels tenderar att bli alltmer komplicerat, varvid avtal av olika slag måste slutas. Det är då viktigt, att dessa avtal får en exakt utformning. I samband med skapandet av nya gemensamhetsanläggningar för såväl sjöstuge- som varmbadhusområdet är det även mycket viktigt, att dessa beskrivs på ett korrekt sätt. Den allmänna meningen i den fortsatta diskussionen var, att man borde arbeta efter detta och i görligaste mån genomföra det.

§4 Uppläggningen av medlemsmötet den 26 mars

En längre diskussion följde om hur rubricerade möte skulle genomföras, och vilka ämnen som skulle behandlas. Följande beslut togs:

  1. Medan mötesdeltagarna samlas, kommer ett bildspel om Nösund att visas.
  2. Några fotografier från en kamp i vintras mellan ett lodjur och ett rådjur visas.
  3. Utseende av arbetsgrupp att till sig knyta lämpligt antal personer att under sommaren kontinuerligt sköta kallbadhusen, varmbadhuset, Sjöstugan, magasinet, toaletterna, grönytor och gångvägar
  4. Redogörelse för vad som hänt beträffande tankarna kring att förse Sjöstugan med toaletter
  5. Information om varmbadhusområdet
  6. Hemsidan
  7. Information om Nösunds kulturhistoriska sällskap och arbetet kring utläggningen av pilgrimsledens södra sträckning på Orust

Meddelande härom skall utsändas genom undertecknads mejllista, via hemsidan och genom anslag på de båda anslagstavlorna.

Svar om deltagande lämnas till undertecknad via mejl eller telefon.

 §5 Marsskrivelsen

Den s k marsskrivelsen hade utsänts av undertecknad i förväg, och synpunkter skulle insändas före den 22 februari. Inga sådana  hade inkommit, varför kassören hade fått skrivelsen för kopiering och fvb till samtliga medlemmar.

 §6  Medlemsavgifter

Kassören informerade om det möte, som han och undertecknad haft, då hela medlemsmatrikeln hade synats utifrån den nya bestämmelsen i stadgan om att en grundavgift skall utgå på 300:- för vuxenperson ett i familj och ytterligare 100:- för vuxenperson två. För hemmavarande ungdomar mellan 18 och 25 år skall också erläggas avgift med 100:- Kassören hade omarbetat inbetalningskorten efter stadgeändringen.

 §7  Hemsidan

Magnus Johansson, Lars Kjellgren och Lisbeth Maxén har under vintern haft ett omfattande arbete med omläggningen av föreningens hemsida, och den kommer att finnas i helt nytt utförande fr o m den 8 mars. I fortsättningen kommer även de nämnda styrelseledamöterna själva att kunna lägga in sådant material, som styrelsen önskar få publicerat.

 §8  Fortsatt förberedelsearbete i ”Ärende Sjöstugan”

Bengt Thompson redogjorde för det omfattande arbete, som förekommit under de senaste två månaderna i fråga om skriftväxling med myndigheter angående möjligheter att få anslag och tillstånd för ledningsdragning m m till Sjöstugan. I dagsläget är det svårt att förutse, när besked kan erhållas i aktuella frågor.

Vad det praktiska arbetet beträffar har föreningen fått två offerter på ledningsdragning, en från Svanesund och en från Hamburgsund.

Vad tillstånd från markägare angår, då det gäller utnyttjande av deras mark, har Nösunds samfällighetsförening givit klartecken, och från syskonen Holst har förhandsbesked givits, att ett avtal mellan dem och FN skall kunna slutas inom kort.

 §9 Varmbadhusområdet

Lars Kjellgren informerade om de möten, som han haft med samfällighetsföreningen och med Dan Lind om byggnationen av altan och trappa utanför värdshusets ”heta-salta-badanläggning”, den brygga som skall ansluta till nämnda trappa och bli 12 meter lång och gå ut i havet på östsidan av varmbadhuset samt den landgång, som skall gå på utsidan av berget intill nämnda badanläggning och leda fram till laserbacken. Det visades även upp ritningar på de nämnda projekten, och styrelsen diskuterade utifrån dessa den fortsatta gången i ärendet.

Det konstaterades, att FN gått med på att dela på kostnaden för den brygga, som kommer att anläggas ut i havet, men det måste ske utifrån ett avtal, där det beskrivs vad bryggan kommer att kosta, hur den skall utföras, hur ev reparationskostnader skall betalas etc. FN kan inte ta på sig kostnader annat än för ”en ordinär” brygga.

Styrelsen konstaterade att de nya ritningarna inte överensstämmer med den överenskommelse som fattats. Altan och trappa fanns inte med i ursprungliga förslaget.

Vad beträffar ”landgången” till laserbacken har det aldrig varit fråga om att FN skall delta i vare sig projektering eller kostnader för denna, ej heller för ev altan eller trappa framför badanläggningen.

I en handling från Orust kommun står, att kostnaderna för brygga och ”landgång” skall delas mellan exploatörerna, dvs FN och Dan Lind, men för FN:s del är utgifter endast aktuella i samband med bryggbygget. Kommunens papper är inte juridiskt bindande

Ett möte är utlyst till den 13 mars kl. 10.00 för att diskutera det ovannämnda mellan Dan Lind, samfällighetsföreningen och FN, och utöver Lars Kjellgen skall Magnus Johansson och Lisbeth Maxén deltaga från FN.

§10  Altan vid norra hamnen

Nösunds sjöbodsförening hade meddelat, att man under året tänker sig uppföra den tidigare diskuterade altanen utanför den sydligaste sjöboden vid norra hamnen, och man hade förhört sig om FN kunde deltaga i detta arbete nu. Kassören och undertecknad hade diskuterat den ställda frågan och konstaterat, att FN:s ekonomi inte för tillfället ger möjlighet att bekosta del av altanen. Svar hade avgivits till NSjF, att FN är villigt att ta sin del av kostnaden, då föreningens ekonomi så tillåter.

§11  Badbryggan norra kallbadhuset

Hela badbryggans underrede har förstörts av den pågående isvintern och måste ersättas med ett nytt. Badbryggan måste  också göras ny. Rune Olsson har undersökt de ungefärliga kostnaderna för ett återställande av det förstörda, varefter undertecknad hos Orust kommun anhållit om ett bidrag på 60000:- för detta arbete. Samtidigt meddelades att kommunen ej i sin information om badplatser på Orust kan ta upp Nösunds, om det begärda anslaget ej beviljas, eftersom FN inte har någon ekonomisk möjlighet att f n bekosta en ny brygga.

§12 Extern arbetskraft

Informerade undertecknad om två möjligheter att erhålla extern arbetskraft under sommaren:

  1. Orust kommun har i skrivelse meddelat, att det finns möjligheter att få ungdom under en treveckorsperiod, och att man kan få utfört arbete under förutsättning att det finns kompetent handledare.
  2. ”Lyftet”, initierat av arbetsförmedlingen, är en möjlighet att få arbetskraft inkl handledare. Organisationen är dock inte helt klar inför sommaren, men närmare detaljer kommer inom den närmaste framtiden.

Styrelsen ansåg alternativ två vara den bästa lösningen vid ett ev utnyttjande av extern arbetskraft.

§13 Bordlagda ärenden

Ett stort antal ärenden bordlades till nästa möte, eftersom dagens förhandlingar redan tagit tre timmar i anspråk.

§14  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skulle hållas hos undertecknad måndagen den 5 april kl. 15.00.

§15  Mötet avslutas

Förklarade ordf. sammanträdet avslutat

För Föreningen Nösund                                                                  Justeras:

Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén