Årsmötesprotokoll 7 juli 2013

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 7 juli 201 kl. 15.00-17.15 Närvarande: 52 medlemmar

 

   

§ 1

 

Mötet förklarades öppnat och inleddes med en tyst minut för Dag Selander som avlidit i veckan efter en tids sjukdom.

 

§2

 

Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Roos, till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Maxén.

§3

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Hans Richard Wijkmark och Jan Schmidtbauer Crona .

 

§4

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

 

§5

Förslaget till dagordning godkändes.

 

§6

Verksamhetsberättelsen delades ut. Ordförande frågade mötet huruvida mötet önskade den uppläst eller ej vilket besvarades med nej. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

Bengt Thompsson gick igenom den ekonomiska bilden av vad som genomförts vid de olika anläggningarna Föreningen Nösund äger och mötet fick möjlighet att ställa frågor.

Utöver vad som bifogas i den ekonomiska redovisningen informerades om följande:

Varmbadhuset: Lisbeth Maxén informerade att höstens tjejträffar för alla damer som är medlemmar i Föreningen Nösund redan finns inlagda på hemsidan. Detsamma kommer att göras vad gäller kvällar för herrarna. En enklare information om kostnaden för att hyra bastun efterlystes och kommer att anslås.

Kolboden: Fr.o.m. kommande onsdag beräknas en tillfällig vattentoalett att finnas tillgänglig i Kolboden.
Kallbadhusen har fått en uppfräschning tack vare ett gediget arbete genomfört av Kallbadhussektionen. Gjutning av kaj vid Grunda Badet är klart.

Vad gäller Sjöstugan informerades om de 3 olika alternativ som finns för VA-dragning och beräknade kostnader för dessa.

För Magasinet har Mikael Hassler förhandlat fram ett tomträttsavtal med bra villkor vilket ännu inte är påskrivet. Besiktningsman sökes för att se vad byggnaden tål vad gäller dynamisk belastning i samband med exempelvis dans.

 

Lars-Erik Roos förtydligade beslutet från det extra medlemsmötet i januari 2013 att styrelsen fick mandat av medlemmarna att låna max. 500.000 kr men endast om behov uppstod.

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2012.

En bra dialog har förts med revisorerna. Nytt är att båtplatserna är momspliktiga och det informerades om att moms kommer att utdebiteras fr.o.m. nästa år.

Skattemyndigheten har bekräftat att Föreningen Nösund är att betrakta som en ideell förening med undantag av verksamheten med uthyrning av båtplatser.

 

 

§7 Revisorernas berättelse

 

Gunnar Nilsson läste upp revisionsberättelsen. Han anser att byggnader skall införas som en tillgång även om de står på ofri grund.

 

 

 

§8 Ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

 

 

§9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.

 

§10 Val av ordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år

 

 

§11 övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande vilket antogs av årsmötet:

Kvarstår:

Bengt Thompsson kvarstår (1 år)

Lars Kjellgren kvarstår (1 år)

Mikael Hassler kvarstår (1 år)

Magnus Johansson 2 år (omval)

Jan Gustafsson 2 år (omval)

Bodil Novik Nilsson 2 år (omval)

 

Suppleanter:

Pia Gitse 1 år (omval)

Johan Eriksson 1 år (omval)

 

Styrelsen konstituerar sig själva

 

Avgående styrelseledamöter: Lisbeth Maxén och Lars Karlén avtackades med en vacker blombukett för ett mycket gott utfört arbete i styrelsen.

 

§12 Revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Charlotta Gyllfors (nyval), Johan Elfner (nyval).

Suppleanter: Hans Johansson (nyval), Ingrid Olsson, (omval)

 

§13 Valberedning

Valberedningen omvaldes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson, Ove Leander och Maj-Britt Olsbo.

 

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

 

På årsmötet 2012 beslöts om ny skrivning gällande medlemskap gällande paragraf

2 punkt 2.
Den nya skrivelsen enligt följande:

”Ett ”Familjemedlemskap” omfattar ett gift par eller ett par i samboförhållande samt deras barn upp t.o.m. 25 år. Ett Familjemedlemskap innefattar max två (2) röster. Familjemedlemsavgiften fastställs av årsmötet.”

Årsmötet beslöt för andra årsmötet i rad att denna skrivelse skall gälla. Därmed är stadgeändringen till fullo beslutat av medlemmarna.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, 400,00 kr per år för ensamstående och 600,00 kr per år för familjemedlemskap. Samtliga familjemedlemmar skall registreras.

 

Förslaget till budget för nästkommande år godkändes.

 

§15 Motioner

En motion hade inkommit från Lars Kjellgren, Mikael Hassler och Tomas Holst om obligatorisk hamnvakt för alla medlemmar som har båtplats.

Då Nösunds Båthamn beslutat om frivillighet för sina medlemmar ansåg årsmötet att detsamma skulle gälla för Föreningen Nösunds medlemmar rörande de som har båtplats i Norra Hamnen.

Förslag om en vakt på våren och en på hösten. Frågades om var man anmäler sig och beslöts att det bör finnas information på hemsidan. I övrigt kontaktas Mikael Hassler som organiserar det hela.

Andra tekniska alternativ efterlystes och diskuterades men dessa avslogs.

 

 

 

§16 Övriga frågor

Jan Schmidtbauer Crona informerade om att man planerar en Barn och ungdomsfest på Magasinet preliminärt 19 juli 19.00-22.00. Ålder ca. 7år och uppåt. Mer information när allt är klart kommer.

 

Informerades om att Nösunds Kulturhistoriska sällskap har sitt årsmöte den 14 juli kl 16.00 i Sjöstugan. Hans Richard Wijkmark berättade om spännande föreläsare och bildarkiv som kommer att visas.

 

Bodil Novik Nilsson som är ansvarig för sektionen ”Kommunala frågor” aviserade om möte 3/8 15.00 i Varmbadhuset. Alla intresserade är välkomna.

 

Pia Gitse som sektionsansvarig för Sjöstugan informerade om möte för intresserade 11/7 kl. 13.00.

Pia annonserade också om att det fortfarande finns vakanser på toalettstädningsschemat och vädjade om att medlemmarna anmäler sig. Lista finns i Telegrafen/Informationsboden vid Magasinet.

Snart tillkommer även toaletten i Kolboden att behöva städas.

Påpekades att eventuella motioner skall ut till medlemmarna före årsmötet så att alla är insatta i vad som kommer att diskuteras.

Mikael Hassler berättade om sommarfesten 13 juli och informerade om att anmälan kan ske fram till torsdag 11 juli genom att sätta in pengar på Föreningen Nösunds konto.

 

Styrelsen arbetar på att ta fram Välkommen-skyltar till Nösund.

 

Gugge och Mona Sundelius arbetar tillsammans med Lars-Erik Roos på en ny ansökan om hastighetsbegränsning i Nösund.

 

§17 Mötets avslutande

 

Ordförande tackade för det visade intresset och förklarade mötet avslutat.

 

 

Information om fiberförening

Efter mötet informerade Kjell Johansson om fibernät och uppmanade de medlemmar som är intresserade att anmäla intresse för detta genom att sätta in 200:-

på bankgiro 160-8587 och märka med namn och fastighetsbeteckning.

Lars Kjellgren är Föreningen Nösunds representant och kan svara på frågor.

 

 

Sekreterare:

 

 

Lisbeth Maxén

 

 

 

Justerare:

Hans Richard Wijkmark

 

Justerare :

 

 

Jan Schmidtbauer Crona

 

 

Ordförande:

 

 

 

Lars-Erik Roos