Styrelseprotokoll 10 aug 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

10 augusti 2013 i Varmbadhuset Nösund 10.00-12.30

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Bengt Thompson, Mikael Hassler, Lars Kjellgren, Johan Eriksson, Bodil Novik Nilsson

 

Frånvarande: Pia Gitse, Jan Gustavsson

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
§2 Sekreterare Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare för mötet.

 

§3 Justerare Mikael Hassler valdes till justerare.

 

§4 Hemsidan Johan Eriksson valdes till redaktör/huvudansvarig för Nösundsföreningens hemsida.

 

§5 Föregående protokoll årsmötet Föregående protokoll från årsmötet gicks igenom.

 

Avgående revisor är Gunnar Nilsson och Ingrid Nilsson som ersätts av Johan Elfner och Lotta Gyllfors. Jan Gustavsson kommer att redogöra på nästa möte vilka nya rutiner som kommer att gälla under nästkommande räkenskapsår.

 

Information om båtvaktssystemet läggs ut på hemsidan och Mikael Hassler har listan och är kontaktperson under hösten 2013.

 

Angående Nösunds välkomstskyltar kommer Bodil Novik Nilsson att presentera ett förslag för styrelsen.

 

§6 Nösundsdagen Nösundsdagen fortlöpte enligt plan och festen var lyckad.

 

Samordning och information behöver förbättras till nästa år. Arrangemanget behöver marknadsföras merbl a på hemsidan.

 

Till nästa års Nösundsdag behövs en ny festkommitté.

 

§7 Status byggprojekt och hamn Sjöstugan

Styrelsen behöver välja entreprenör för VA-delen. Det alternativ som förordats är VA-ledning från Dan Linds fastighet.  Under hösten skall dörrarna underhållas och skymningsrelä installeras.

 

Varmbadhuset

Små ändringar återstår. Mikael Hassler och Bengt Thompson kommer att ha ett separat möte för att gå igenom de åtgärder som kvarstår för Varmbadhuset och kommer även att undersöka möjligheten att använda kommunens arbetslag för att påbörja underhållsarbetena med Sjöstugan.

 

Kolboden

Målningen är klar på utsidan. Det återstår att måla dörrar och kakla toalett.

Ett förslag är att använda förrådet som arkiv. Lars Roos tar upp detta förslag på föreningarnas nästa ordförandemöte. Jan Gustavsson, Lars Roos och Bengt Thompson förbereder frågan inför nästa styrelsemöte och då tas beslut i frågan.

 

Magasinet

Inga åtgärder.

 

Muren

Inget har åtgärdats ännu. Ingår i ev arbetsuppgifter för Kommunens arbetslag, som skall tillfrågas av BT/MH.

 

§8 Status tomsättsavtal Magasinet Inget nytt har hänt sedan förra mötet. Lars Roos tar kontakt med Annika Karlén på Orust kommun. Föreningen behöver ett underskrivet tomträttsavtal.

 

§9 Hur går vi vidare med Sjöstugan?

 

Beläggningen av Sjöstugan har varit mindre i år än förra året. Styrelsen bad sektionsansvarig (Pia Gitse, ej närvarande på mötet) att söka orsaker och ev undersöka om nya aktiviteter kan öka beläggningen.

Vid varje uthyrning behöver lokalen kontrolleras efteråt att allt är i ordning.

§10 Sektionen för kommunala frågor Bodil Novik Nilsson redogjorde för uppstartsmöte den 3 augusti i sektionen. Namnet på sektionen kommer att ändras till ”Sektionen för samhällsfrågor”.

 

Fiberförening har startats och Lars Kjellgren är engagerad och företräder fiberfrågor.

 

Bodil Novik Nilsson bokar ett möte med kommunen tillsammans med Lars Roos för att presentera Nösunds vision.

 

En kallelse till nästa sammanträde skickas ut till alla medlemmar.

 

Nästa möte är planerat till 22 september.

 

§11 Information från andra sektioner Varmbadhuset

Uthyrningar har börjat och är ett bra alternativ till Sjöstugan för mindre sammankomster.

Beslut togs att alla sektioner skall skicka in sina mötesdatum till Mikael Hassler så att han kan lägga in bokningarna av Varmbadhuset så att inget krockar i tid.

 

§12 Skrivelser Pia Areblad har skickat en skrivelse till styrelsen angående en önskan om utbyggnad av altan på Sjöstugan för att användas till bl a yogakurser. Styrelsen tog beslut att en utbyggnad ej är rimlig, men Pia Areblad erbjuds att hyra Sjöstugan och använda det befintliga sjödäcket för sina yogakurser.

 

§13 Frivilliga bidrag Johan Eriksson redogjorde för ett förslag på upplägg till att skicka in frivilliga bidrag via SMS-tjänst. Styrelsen tycker att det är en bra idé och är beredd att prova den nästa säsong. Under tiden sätts informativa skyltar upp på samtliga byggnader där i text beskrivs att ett frivilligt bidrag kan sättas in på Nösundsföreningens bankgiro.

 

§14 Nya medlemmar Styrelsen godkände de nya medlemmarna Guy och Christina Kedbornoch hälsar dem välkomna.

 

§15 Ekonomi Jan Gustavsson föredrar denna punkt på nästa möte.

 

§16 Övriga ärenden Önskemål har inkommit rörande förbudsskyltar för husbilar på parkeringen vid Norra Hamnen. Styrelsen beslutade att inga förbudskyltar bör sättas upp på Kommunens mark.

 

Båthamnsaktiviteter behöver diskuteras. Lars Roos bjuder in båthamnsföreningen på nästa möte.

 

§17 Kommande möten 14 september kl. 9-11 i Varmbadhuset

19 oktober kl. 9-11 i Varmbadhuset

23 november kl. 9-11 i Varmbadhuset

18 januari kl. 9-11 i Varmbadhuset

31 januari kl. 18.30-20.00 informationsmöte för alla medlemmar på Nösunds Värdshus.

 

§18 Mötet avslutas  Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

  För Föreningen Nösund
 Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Justerare: Mikael Hassler