Årsmöte 9 juli 2006

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2006-07 -09

1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till Ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Lars-Erik Roos och Eva Winmark
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005-01-01 till 2005-12-31
9                                        Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
10                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Barbro Roos, Rune Olsson, Lisbeth Maxén och nyval av Bengt Thomson. Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Källgren.
11                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt nyvaldes Ingrid Olsson.
12                                    Valberedning med Marita Johansson (sammankallande), Mikael Hassler, Tor Johnsson, Hans Lundkvist och Maj-Britt Olsbo omvaldes i sin helhet.
13                                    Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på varmbadhuset.samt arbeten i hamnen godkändes. Även arbetet med muren norr om Sjöstugan skall färdigställas. Arbetet är inom ramen för den femårsbudget (2004-2009) som beslutades 2003.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
14                                    Styrelsen hade utarbetat ett förslag om dess arbetssätt och organisation. Handlingen upplästes och godkändes.
Motion från Lennart Sundelius med flera om iordningställande av Sjöstugan så att den även kan användas vintertid. Styrelsen svar på motionen var ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder dels vad det skulle innebära att bygga om Sjöstugan, dels om det på annat sätt kan anordnas möteslokaler som kan användas året om. Beslutet blev att personer som var intresserad av att deltaga i en dylik arbetsgrupp anmäler sig till någon av styrelsens medlemmar senast fredag 14/7 och att styrelsen utser en grupp
med minst 5 deltagare som till nästa årsmöte presenterar förslag.
15                                    Övriga frågor inleddes med information från Anna-Karin Holst, ordförande i Samfällighetsföreningen, om de planer som Värdshuset har om att anordna en bastu antingen i anslutning till viken framför badtunnorna eller i anslutning till varmbadhuset.
Styrelsen fick också i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för varmbadhuset om en sådan skulle behövas.
Styrelsen fick också en uppmaning att tillse att styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan.
Föreningen kommer att skicka en skrivelse till Orust kommun med anledning av RBK-planerna. Den kommer till största delen att överensstämma med den som tidigare skickats in tillsammans med Vägföreningen.
Det uppmanades också att enskilda fastighetsägare lämnar sina synpunkter på planerna till kommunen innan 21 juli.
Från Gösta Sandegren kom en fråga om busshållplatsens placering vid tennisplan. När bussen står vid hållplatsen är det svårt att ta sig ut på landsvägen.
16                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Lars-Erik Roos                     Eva Winmark