Årsmöte 8 juli 2007

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2007-07 -08

1                                        Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Sten Hallberg

2                                        Till Ordförande för mötet valdes Anna-Karin Holst, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Mikael Hassler och Dag Selander

4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

5                                        Förslaget till dagordning godkändes med ändringen att punkten 14 läggs efter sammanslagna punkten 16/17.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna, ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes

8                                        Den ekonomiska redovisningen fastställdes                              

9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-01-01 till 2006-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.

11                                    Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johansson, Till ersättare omvaldes Sofia Holst och nyvaldes Lars Kjellgren.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning med Maj-Britt Olsbo (sammankallande), Mikael Hassler och Hans Lundkvist omvaldes och Fredrik Hallberg och Eva Reje nyvaldes.
14                                    Denna punkt avhandlades efter Punkt 16/17. Budget för verksamhetsåret diskuterades och styrelsens förslag att för kommande verksamhetsår prioritera underhåll på hamnen, vatten till Sjöstugan samt grävning för VA till bastun godkändes.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Motion från valberedningen hade inkommit avseende stadgarnas krav på att minst 4 av styrelsens ordinarie ledamöter skulle vara bosatta på Nösund. Mötet beslöt att lägga till texten ”i möjligaste mån” när det gäller antalet fastboende i styrelsen.
Nuvarande lydelse paragraf 4 första stycket   ”Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall vara folkbokförda på Nösund.” ersätts med ” Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall om möjligt vara folkbokförda på Nösund.” Stadgeändringar skall enligt föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten. Beslutades att förslaget till stadgeändring tas därför upp på nytt vid nästa årsmöte.  
16                                    Även punkt 17 på dagordningen avhandlades under denna punkt. Arbetet från arbetsgruppern som tillsattes 2006 efter motion från Lennart Sundelius mfl.  rörande tillgång till föreningslokal året runt redovisades. Arbetsgruppen delades av praktiska skäl upp i två grupper. Lennart Sundelius, Pia Gitse och Gösta Sandegren arbetade med Sjöstugan och dess anpassning till åretruntbruk medan Rune Olsson, Bernt Wijkmark och Bengt Thomson tittat på alternativa lokaler för åretruntbruk. Arbetsgrupperna hade lagt ner ett stort arbete som presenterades i de rapporter som uppsatts i Postkuren. Rapporterna återfinns också på föreningens hemsida. Styrelsen presenterade också en sammanställning av statusen på föreningens byggnader och anläggningar samt hur den resonerat när det gäller arbetsformer, föreningsformer,  mottagande av gåva mm. Samfällighetsföreningen på Nösund har erbjudit Föreningen Nösund att överta marken under Sjöstugan för att på så sätt möjliggöra en fastighetsbildning av Sjöstugan med Föreningen Nösund som ägare. Styrelsen informerade att man för närvarande  tackar nej till detta erbjudande eftersom den nuvarande föreningsformen med frivilligt medlemskap och personligt ekonomiskt ansvar för styrelsen inte kan anses lämplig för ett dylikt åtagande. Det presenterades också förslag till en utredning av hur föreningen bör organiseras för att kunna hantera de utmaningar som föreningen står inför. Presentationen återfinns i textform på föreningens hemsida. Dragningarna avslutades med en redogörelse för föreningens ekonomi med de intäkter vi har och de fasta kostnader vi har. Ett dokument med dessa uppgifter tillsammans med en tabell som beskriver planerna med föreningens byggnader och anläggningar delades ut på mötet och återfinns också på föreningens hemsida.

Sjöstugegruppen presenterade också ett dokument med ett antal förslag till   årsmötet.   

Efter presentationerna följde en diskussion där följande frågor togs upp:
Finansiering av föreningens verksamhet, förslag kom om att föreningens styrelse skulle koncentrera sig på hur man kan öka föreningens intäkter och utnyttja medlemmarnas engegemang i frågan. Styrelsen ombads skapa arbetsgrupper där intresserade medlemmar kan bidraga med sina kunskaper och erfarenheter.
Man saknade information om hur driftskostnaderna skulle lösas, man befarade höga kostnader för Sjöstugan för uppvärmning osv.
Toaletter på Sjöstugan upplevdes som den enskilt mest angelägna åtgärden, det efterfrågades även enklare toalettlösningar än den som presenterades i utredningen om Sjöstugans vinterboning.
Räcken på landgången efterfrågades samt stegar med jämna mellanrum för att förenkla för den som eventuellt skulle hamna i sjön.
Samverkan med övriga föreningar diskuterades för att i någon mån utnyttja den kapacitet som finns i form av ideellt arbete.
En lösning skulle kunna vara att koncentrera sig på ett färre antal byggnader och eventuellt avyttra någon för att finansiera upprustning av de andra. Enkäten som diskuterats bör innefatta även sådana kontroversiella frågor.  
17                                    Se ovan

18                                    Övriga frågor inleddes med information från Sten Hallberg att det nu finns ca 25 platser kvar till sommarfesten den 21/7

Den 24/7 blir det ett gemensamt möte på Sjöstugan för att diskutera de detaljplaner för Nösund 1:176 som nu ställs ut.
Ett tack riktades till de personer som föredragit de olika ärendena.

19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________   ____________________________
Mikael Hassler                                    Dag Selander