Årsmöte 6 juli 2008

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2008-07-06  
1                                        Mötet förklarades öppnat
2                                        Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson
3                                        Till att justera mötesprotokollet valdes Anita Sandegren och Mikael Hassler
4                                        Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
5                                        Förslaget till dagordning godkändes.
6                                        Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
7                                        Upprättad revisionsberättelse upplästes
8                                        Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor.Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen
9                                        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-01-01 till 2007-12-31
10                                    Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år.
11                                    Fyra styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Rune Olsson, Lisbeth Maxén och Bengt Thompson samt nyval av Lars Kjellgren alla för en tid av två år. Till ersättare nyvaldes Cecilia Bengtsson  och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
12                                    Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
13                                    Valberedning som mötet beslöt skall bestå av tre personer, består av Sofia Holst, Lars-Erik Roos och Lotta Malm.
14                                    Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är toaletter i Sjöstugan samt vid Norra hamnen, bänkar vid Björbärshalsen och Stenli, Varmbadhuset EU-ansökan mm, fortsatt utredning om vinterbonad lokal, köket i Sjöstugan, fortsatt utredning om föreningsform. Korta rapporter från de olika arbetsgrupperna inklusive en rapport från mötet med Pål Pröitz. Ett upprop om hjälp med diverse aktiviteter avslutade dragningen. Föreslogs att styrelsen organiserar en lista med uppdrag där medlemmarna får anmäla sig. Styrelsen ombads också uppmana hyresgästerna av Sjöstugan att även se till närområdet och samla in drinkglas, ölburkar och andra lämningar efter nyttjandet.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift.
15                                    Vilande stadgeändring om styrelsemedlemmarnas folkbokföringsadress fastställdes enligt förslaget som behandlades vid förra årsmötet.
16                                    Förslag till stadgeändring rörande förtydligande av medlemsskap godkändes liksom förslag om sammansättning av valberedning. Förslagen kommer att fastställas vid nästa årsmöte.
17                                    Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera
18                                    Övriga frågor inleddes med att hälsa Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck välkomna i styrelsen. En uppmaning från föreningen om att besöka torsdagarnas allsång samt att anmäla sig till Nösundsdagarnas aktiviteter.
.
19                                    Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Magnus Johansson
Sekreterare

Justeras:

_________________________         ______________________________
Mikael Hassler                                    Anita Sandegren

__________________________
Sten Hallberg Ordf