Styrelseprotokoll 26 apr 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 26 april 2015 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Pia Gitse, Magnus Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson

Gäster delar av tiden: Valberedningen Michael Gibbons och revisor Eva Olsson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Valberedningen information

Michael Gibbons redogjorde kort om valberednings arbete.

§3 VA-Projekt Sjöstugan – status

Arbetet har inte startat som planerat, materialet har inte anlänt förutom slangen för fibern. Förhoppningsvis startar arbetet under vecka 18. Ett startmöte med Vägföreningen är planerat.

Båthamnen och Britta Nordberg är med i VA lösningen. En överenskommelse har gjorts där Båthamnsföreningen tar ledarskapet i arbetet och Föreningen Nösund är brukare. Ansökan om att bilda ett GA (Gemensamhetsanläggning)är inskickad till Lantmäteriet. Modellen för kostnadsfördelning är fortfarande enligt tidigare förslag som presenterats i föregående protokoll.

§4 Information från sektionerna

Varmbadhuset

Värmepumpen som är trasig sedan en tid tillbaka är ingen idé att laga.

Beslut: En ny köps in för ca 20 000 kr med installation och inklusive moms.

Sjöstugan

Två möten har hållits i sektionen. Egon har erbjudit sig att bygga om städförrådet för den temporära toaletten i Sjöstugan.

Norra Hamnen

Möte i sektionen hölls 25 april och hamnens utformning har diskuterats. Frågeställningen tas upp under Visionsmötet som är planerat till 29 maj. Dialogen med Nösunds Samfällighetsförening är viktig, och deras nästa styrelsemöte är först 5 juni.

Beslut: En konkret plan för vad föreningen vill göra behöver tas fram och ett möte tas med Nösunds Samfällighetsförening snarast under ledning av Lars-Erik Roos.

Övriga sektioner

Inget att rapportera.

§5 FN och Fiberföreningen – rapport

Ordföranden rapporterade om kontakten med fiberföreningen. Föreningen Nösund kan inte vara medlem då föreningen inte är fastighetsägare. Styrelsen för fiberföreningen kan dock ta beslut att de byggnader som föreningen äger kan likställas med en fastighetsägare. Viljeinriktningen är att det kommer att lösa sig enligt fiberföreningen. Men medlemmarna i Föreningen Nösund måste ta beslutet på årsmötet om föreningen skall gå med eller inte då det rör sig om minst en kostnad på 20.000 kronor.

§6 Regelverk för sektionerna – statusrapport

Eva Ossiansson har utgått från tidigare beskrivning av sektionernas arbete. Eva har tagit fram ett nytt förslag som utgår från det gamla.

Beslut: Förslaget diskuterades under mötet och Eva uppdaterar arbetsordningen enligt de synpunkter som styrelsemedlemmarna tagit upp. Det nya förslaget skickas ut på remiss där beslut tas på nästa styrelsemöte.

§7 Visionsmötet den 29 maj

Beslut: Bodil Novik Nilsson, Eva Ossiansson och Mikael Hassler håller i visionsmötet och gör de förberedelser som krävs.

§8 Ekonomisk rapport med revisor Eva Olsson

Bokslutet är överlämnat till revisor Eva Olsson. Jan Gustavsson föredrog vad som gäller kring avskrivningsregler. Hela avskrivningen för Varmbadhuset tas vilket kommer att resultera i en förlust istället för en vinst i föreningens bokslut.
Deklarationen är även den inlämnad till Skattemyndigheten.
Jan gick vidare igenom utfall de senaste 5 åren och budget för 2015.

Eva Olsson revisor redogjorde för sitt arbete. Hon presenterade ett förslag att dela upp projektverksamhet och den löpande förvaltningsverksamheten. Hon beskrev fortsättningsvis hur det är möjligt att följa upp per verksamhetsgren.

Styrelsen diskuterade tillsammans med Eva om att redovisningen kan göras tvådimensionell, där varje verksamhetsgren står för sina intäkter och kostnader och att uppföljning börjar göras för projekten som är aktuella. Inget beslut togs. Ytterligare diskussioner krävs.

§9 Nya medlemmar (David Beckman familj, P-O Johansson)

Beslut: De nya medlemmarna hälsas välkomna till föreningen.

§10 Övriga frågor

Avtalen som finns rörande sjöbodar och magasinet etc behöver ses över. Denna punkt tas upp på kommande möte. Alla nuvarande avtal löper per kalenderår.

Det har kommit styrelsen till känna att medlemsregistret har nyttjats för annan information än det som rör föreningen. Styrelsen avhandlade hur mejlutskick skall gå till.

Beslut: En regel finns att medlemsregistret endast används inom föreningen och inte för kommersiella syften. Lars-Erik Roos förtydligar vad som gället i nästa medlemsutskick.

Trampolinerna i kallbadhuset behöver nya mattor. Kallbadhussektionen har med detta i sin planering.

Kolboden har hyllorna på plats men inte bestämt vad föreningarna får ställa in. Frågan tas upp på Visionsmötet. Rummet behöver även eventuellt målas. Låsbara skåp önskas från Sjöbodsföreningen och Båthamnsföreningen.

§11 Nästa möte

Nästa möte är lördagen 16 maj 2015 09.30-11.30 i Varmbadhuset. Anders tar fikat.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos