Styrelseprotokoll 16 maj 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 16 maj 2015 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson
Frånvarande: Pia Gitse

Gäster delar av tiden: Bengt Thompson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Mikael Hassler valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom. Nösunds Samfällighetsförening har årsmöte 29 maj och därefter bokas ett möte angående Norra Hamnen.

§2 VA-Projekt Sjöstugan – status

Bengt Thompson redogjorde för status VA-projektet för Sjöstugan. Det fungerar tillfredsställande med de arbeten som påbörjats. Slangen är dragen under bryggan. Träformar och konsoler är också gjorda. Avloppsledningen är även den placerad. Anslutningen är installerad i mätarbrunnen vid Magasinet. Kommunen kommer att kontaktas för asfaltering vid brunnen vid Magasinet.

Nästa moment är att gräva och sätta kopplingsbrunn vid Sjöstugan i slutet av kommande vecka. Värmekabel kommer att läggas. Backuplösning med en extra pump är föreslaget om något skulle fallera. Under vecka 22 kopplas allt samman och ett första test och provdrift sker.

Sammanfattningsvis har arbetena gått enligt plan. Arbetet med den temporära toaletten i Sjöstugan har smygstartat.

Framgent kommer elen gås igenom i Sjöstugan och elektriker kontrollera att allt är i sin ordning.

Ett avtal skall fram med Vägföreningen vem som ansvarar för vad när det gäller VA-ledningen under landgången och fram till Sjöstugan. Vägföreningen (M Gibbons) håller på att ta fram ett förslag på avtal.

Skymningsrelä för belysningen längs landgången diskuterades och hur det skall användas. Den långsiktiga lösningen med belysningen och underhållet av lyktstolparna behöver diskuteras vidare.

Beslut: Styrelsen föreslår att ett skymningsrelä med timer skall användas och köpas in.

§3 Låga svikten vid Djupa badet

Den låga svikten har monterats ner då fästena inte var säkra. Nya fästen beställs snarast. Eventuella säkerhetsarbeten med räcke koordineras med badhusgruppen och de arbeten som är planerade med trädäck i anslutning till platsen.

Beslut: Svikten förnyas och nya fästen köps in och monteras så snart det är möjligt.

§4 Kolboden och arkivet

Arkivet omdisponeras så att det blir praktiskt hanterbart. Anders Bengtsson och Magnus Johansson ändrar om i arkivet.

Beslut: Ambitionsnivån är att arkivpärmar förvaras i arkivet. Först och främst för Föreningen Nösund men övriga föreningar är välkomna att förvara material. Plåtskåp köps in av FN och vidardebiteras till de föreningar som önskar arkivera material i plåtskåp.

§5 Information från sektionerna

Varmbadhuset

En ny värmepump är inköpt och installerad. En temporär instruktion sätts upp för besökare och de som hyr Varmbadhuset.

Skorstenen är enligt tidigare beslut nu åtgärdad och tätad.

Sektionen kommer att bidra till visionsmötet med nya tankar om säkrare lösningar för övervåningen.

Stigar och leder

Gångvägar och förbättringar diskuterades.

Beslut: Styrelsen genom Magnus Johansson kontaktar markägarna angående tillstånd för att kunna få förbättra gångvägarna längs vattnet bortanför djupa badet.

Sektionen för Sjöstugan

Sjöstugesektionen har nybildats för att arbeta med planering av inredningsdetaljerna till nya utbyggnaden av kök och entré i Sjöstugan samt de första delarna i etapp 1 för Sjöstugan. Arbetet är påbörjat och har startat upp riktigt bra.

Sektionen för Norra hamnen

Inget nytt. Nytt skissförslag finns dock inlämnat av Thomas Hjern, sektionsmedlem. På visionsmötet diskuteras framtiden vidare.

Beslut: Förslag till Norra Hamnens ombyggnad med budget tas fram.

§6 Julgranar i år? – fråga från L Kjellgren

Det krävs tillstånd från Polisen för att sätta upp julgranar. Tillstånd kostar cirka 500 kronor och granar 700 kronor.

Beslut: Lars Kjellgren hanterar julgranar som tidigare och köper in och samordnar.

§7 FN och fiberföreningen – rapport

Anmälningsavgift är betald för Föreningen Nösund och föreningen är nu medlem. Men beslut behövs på årsmötet för att bli fullvärdig medlem och teckna abonnemang. Frågan tas även upp på Visionsmötet.

§8 Regelverk för sektionerna – beslut

Eva Ossiansson presenterade en ny arbetsordning för sektionerna i Föreningen Nösund enligt beslut på förra mötet.

Beslut: Förslaget antogs och ligger som bilaga i protokollet och läggs upp på hemsidan och information går ut på årsmötet.

§9 Inför visionsmötet den 29 maj

Förberedelser pågår av Mikael Hassler, Eva Ossiansson och Bodil Novik Nilsson. Anteckningsmaterial behövs. Magnus Johansson tar med material till mötet. Syftet med visionsmötet är att förmedla en tydlig vision inom föreningen men grunden är de stadgar som finns.

§10 Ekonomisk rapport

Status idag är att det saknas cirka 35 medlemsavgifter. Några få har beslutat sig för att lämna föreningen.

Cirka 207 000 kronor har inkommit som avgifter för medlemmar, båtplatser och hyror till dags dato.

I kassan finns just nu 496 000 kronor.

Redovisningen är ändrad så att projekt nu kan följas upp enligt önskemål från revisor.

Extra tid och kraft läggs på uppföljning så att alla fakturor kommer in i tid.

Föreslogs att balans- och resultaträkning skickas ut tillsammans med kallelsen till Föreningen Nösunds årsmöte. Även verksamhetsberättelsen bör skickas med.

§11 Nya medlemmar (Mats Gruvefeldt fam.)

Beslut: De nya medlemmarna hälsas välkomna till föreningen.

§12 Övriga frågor

Båthamnsbevakningsschema behöver tas fram och Mikael Hassler håller i listan under försommaren. L-E Roos skickar ut information till medlemmarna om att man skall anmäla sig direkt till Mikael Hassler vilka dagar man kan ta sin vakt.

Mikael Hassler berättade vidare att Varmbadhussektionen nu följer upp elkostnaderna extra noga för Varmbadhuset.

Beslut övrigt: Hemsidan uppdateras med bilder och text från olika händelser i Nösund. Viktigt att hemsidan kan förtydligas och uppdateras med status löpande.

§13 Nästa möte (inkl. fika)

Nästa möte är lördagen 13 juni 2015 09.30-11.30 i Varmbadhuset. Jan G. tar fikat.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Justerare: Mikael Hassler