Styrelseprotokoll 24 okt 2015

Styrelsemöte den 24 oktober, 2015, Kl. 09.30-11.30

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 24 oktober 2015 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Hans Johansson,
Bodil Novik Nilsson
Gäster delar av tiden: Hans Johansson och Bengt Thompson
Ej närvarande: Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Johan Eriksson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Sjöstugeprojektet – nästa steg, beslut

Lars Erik Roos har för föreningen förhandlat med Nösunds Båthamn och Brita Norberg och en överenskommelse om kostnadsfördelning har gjorts rörande VA.

Hans Johansson och Bengt Thompson redogjorde för senaste status.

Bengt Thompson berättade om etapp 0 som var gjutningar och altanförbättringar, renovering av taket. Vidare beskrev Bengt etapp 1 i Sjöstugan som varit grundförstärkningen, VA, toalett, stols- och bordsförrådet. VA-delen är inte riktigt klar ännu. Service kommer att behöva göras löpande och ett servicekontrakt med lämplig leverantör diskuterades. Oavsett servicekontrakt är det aktuellt att införskaffa en extra pump som backup. Det återstår också dokumentation som skall färdigställas liksom instruktioner hur allt fungerar. Belysningen behöver ordnas för stols- och bordsförrådet. Hängrännor och stuprör och vissa målningsarbeten behöver göras. Detta motsvarar ca 10 000 kronor. Stols- och bordsförrådet kommer att kosta ca. 50 000 kronor.

Hans Johansson redogjorde för sina beräkningar för etapp 2 och etapp 3. Fortfarande gäller för etapp 2 enligt ritning, bjälkar, väggar och tak. Inte handikapprampen. Materialet kommer att kosta ca 175 000 kronor. Arbete ingår inte. Arbetet skall kunna utföras av kommunens arbetslag.
Etapp 3 är mera diffus. Vitvaror och inredningen ingår inte i kalkylen. Byte av altandörrar, kaminen och takfönster kan göras senare.

I etapp 3 förslaget ingår att innertaket rivs över köksdelen. Det läggs in nya bjälklag och isolering med spånskivor. Nya bärlinor som bär upp taket. Men kräver en hel del arbete med en investering av cirka 41 000 kronor för material. Sammanlagt med etapp 2 blir det totalt 216 000 kronor(175 0000 etapp 2 + 41 000 delar av etapp 3). Fast arbetskostnaderna är inte inräknade och beräknas till minst 30 000-50 000 kronor om kommunlaget används, annars sannolikt mer än 100 000 kronor.

Det finns ingen projektledare för nästa etapp 2 och 3. Detta försvårar ett fortsatt genomförande.

Bengt berättade vidare att det investerats mycket i Sjöstugan under åren även om det inte alltid syns utanpå. Under en tio-årsperiod har ca 1 miljon kronor investerats i Sjöstugan.

Anders Bengtsson rapporterade om det finansiella läget i föreningen. Olika scenarios för Sjöstugan diskuterades. Kassören presenterade föreningens budget och hur likviditeten skulle kunna se ut de kommande 5 åren med de olika alternativen.

Beslut: Styrelsen beslutade i majoritet att tillfälligt frysa utbyggnaden i Sjöstugan. Arbetena skjuts på till september 2016. Anledningen är att ekonomin inom föreningen inte tillåter ytterligare investeringar just nu och att styrelsen inte vill äventyra uthyrningsperioden 2016. Styrelsen presenterar föreningens ekonomi på föreningsmötet i januari 2016. Det finns en osäkerhet rörande Norra Hamnen och fortsättningen med förnyat arrendeavtal. Styrelsen gör allt den kan för att sysselsätta kommunens arbetslag med andra arbeten såsom löpande underhåll och mindre uppfräschningar. Ansvariga för detta uppdrag är Lars-Erik Roos, Mikael Hassler och Bengt Thompsson

§3 Bidrag från kommunen för Grunda badet – status

Delfakturan för första fasen har inkommit och så snart kommunen har kopian kan bidrag betalas ut enligt tidigare överenskommelse.

§4 Kolboden och arkivet – status

Bodil ordnar transport för att rensa bort och kasta det skräp som återstår i Kolboden och som inte togs bort i samband med städdagen.

Förslag på låsbara skåp har tagits fram av Mikael Hassler vilket han presenterade på senaste ordförandemötet. Tomas Fogelberg, ordförande Sjöbodsföreningen, har fått den informationen och skall nu gå vidare med att skaffa låsbart skåp till Sjöbodsföreningens arkiv.

§5 Information från sektionerna

Inget nytt rapporterades.

§6 Ekonomisk rapport

Ekonomin och en likviditetskalkyl presenterades under paragraf 2 av kassören.

§7 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar har tillkommit.

§8 Övriga frågor

Ordföranden berättade att en ny filmduk nu är införskaffad enligt beslut på förra styrelsemötet.

Hans Johansson tog upp en fråga rörande utrymmet bredvid det nya stols- och bordsförrådet utanför Sjöstugan. Där är det inte helt säkert och man kan ramla ner i hålet från vägen till bryggorna.

Beslut: Styrelsen beslutade att överdäckning av utrymme vid stols- och bordsförrådet ske och utföras av kommunens arbetslag då det är möjligt.

Anders Bengtsson berättade att det behövs tecknas ett nytt avtal med elleverantör.

Beslut: Kassören får mandat att teckna nytt avtal med elleverantör.

§9 Nästa möte, inkl. fika( 21/11, 19/12 reserv)

Nästa möte är lördagen 21 november 2015 med visionsmöte kl. 17.00 i Varmbadhuset. Bodil ordnar mat och dryck.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Johan Eriksson