Extra Medlems- och Informationsmöte 29 januari 2016

Föreningen Nösunds Extra Medlems- och Informationsmöte
Fredagen den 29 januari 2016, kl. 18:30 – 20:00 Nösunds Värdshus

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars-Erik Roos förklarar mötet öppnat och hälsar föreningens medlemmar välkomna till dagens årsmöte.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Lars-Erik Roos väljs till ordförande för årsmötet och Eva Ossiansson väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Birgitta Lundh Gitse och Ingrid Andersson Lundin väljs till justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§6 Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Vice Ordförande Magnus Johansson redogör för pågående projekt och aktiviteter. Föreningen Nösunds kassör Anders Bengtsson redogör för nuläget vad gäller föreningens ekonomi. Magnus Johansson redogör för det visionsarbete som genomförts där Nösund har setts som – Orten som samverkar för det goda livet – uppkopplad mot världen. Visionsarbetet kommer att fortsätta under året och de aktiviteter som ligger i linje med visionen.

§7 Kort information från våra sektioner

Sektionsledare redogör för respektive sektions verksamhet, vad som gjorts under föregående år och vilka planer som finns under året. Varmbadhuset har enligt Mikael Hassler fått en ny värmepump installerad, ny dörr, ny trappa/brygga från altanen och har
aktivt använts av föreningens medlemmar. Förslag har även tagits fram av Göran Algeröd vad gäller en användning av den andra våningen på Varmbadhuset. Kolbodens förråd har färdigställts. Svikten vid Djupa badet är återställd och cementplattan vid det Grunda badet kommer att renoveras. Orust kommun har ställt sig positiva till att ytor och däck kring Kallbadhusen kan utökas meddelar Maj-Britt Olsbo. VA-projektets första fas för Sjöstugan är klart liksom stolsförråd och nya dörrar meddelar Pia Gitse. Orust kommuns arbetslag kommer att genomföra mindre arbeten under vintern/våren i avvaktan på fortsatt finansiering. Tomträttsavtalet för Magasinet är under bearbetning med Orust Kommun. Avtalet med Nösunds Samfällighetsförening (NSF) för Norra Hamnen är under fortsatt diskussion liksom de eventuella lösningar som finns för hamnen meddelar Aslak Jensen. Stigar och Leder har enligt Ann Wijkmark tagit fram kartor, beskrivningar och markeringar av leder i Nösund, vilka kommer att finnas tillgängliga på FN:s hemsida. Jan Schmidtbauer-Crona berättar om de aktiviteter som genomförts i Magasinet och ungdomssektionen.

§8 Kort information från övriga föreningar på Nösund (inkl Fiberföreningen)

Kjell Johansson från NTFF (Nösund Tvet Fiberförening) redogör för hur tidsplanen förskjutits vad gäller bidragstilldelning och att grävarbeten troligtvis inte kommer att påbörjas förrän tidigast hösten/vintern 2016/2017. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till NTFF och i nästa steg är det att ingå avtal med markägare.

Hans Rickard Wijkmark från Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogör för föreningens historiska ursprung och syfte. Lennart Sundelius tar upp frågan om det finns intresse av ett nytryck av boken om Nösund.

Anna-Karin Holst redogör för Nösunds Samfällighetsförening, vad den inbegriper, ägarförhållanden, avtalsförhållandet till Föreningen Nösund och nuläget vad gäller Norra Hamnen.

§9 Vad händer under 2016? Några viktiga datum

Lars-Erik Roos går igenom Föreningen Nösunds datum för 2016.

 • 29/1 – Infomöte/Pubafton 2016
 • 26/2 – PUB afton (tillkommit efter mötet)
 • 22/4 – PUB afton (tillkommit efter mötet)
 • 23/4 – Vårens städ- och arbetsdag
 • 24/6 – Midsommarfirande – Hasslers äng
 • 2/7 – Nösundsdagen med sommarfest
 • 3/7 – FN:s årsmöte i Sjöstugan
 • 7/7 – Allsångskväll i Sjöstugan
 • 14/7 – Allsångskväll i Sjöstugan
 • 1/10 – Höstens städ- och arbetsdag
 • 26/11 – Nösunds julmarknad i Sjöstugan
 • 10/12 – Fackeltåg

§10 Festkommitte?

En festkommitté för sommarfesten den 2/7 2016 efterlyses och de som är intresserade uppmanas höra av sig till Pia Gitse.

§11 Allmän frågestund

Frågan om vägskyltarnas placering i Nösund och vad som hänt i denna fråga diskuteras.

§12 Mötets avslutande

Lars-Erik Roos förklarar mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Eva Ossiansson
Justerare: Birgitta Lundh Gitse Ingrid Andersson Lundin
Mötesordförande: Lars-Erik Roos