Verksamhetsberättelse för Föreningen Nösund för året 2015/2016

Styrelsen för Föreningen Nösund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016. Fr.o.m. verksamhetsberättelsen till Årsmötet 2013 så utökade vi verksamhetsberättelsens omfattning till att även täcka in det första halvåret fram till Årsmötet nu i juli. Detta för att ge er en så aktuell och komplett uppdatering om vad styrelsen har genomfört sedan vårt förra årsmöte 2015 och fram till detta årsmöte 2016.

Vid årsmötet i juli 2015 omvaldes enligt valberedningens förslag Lars-Erik Roos till ordförande för ytterligare ett år. Enligt valberedningens förslag omvaldes såsom ordinarie styrelsemedlemmar på två år Magnus Johansson och Bodil Novik Nilsson samt nyval av Eva Ossiansson. Pia Gitse, Johan Eriksson samt Anders Bengtsson kvarstod som ordinarie styrelsemedlemmar ytterligare ett år. Till suppleanter föreslog valberedningen omval på ett år av Mikael Hassler samt nyval av Hans Johansson, vilket Årsmötet antog.

Till ordinarie revisorer valdes Eva Olsson och Per von Hofsten och till revisors-suppleanter valdes Kjell-Åke Eriksson samt Jan Gustafsson.

Till valberedning utsågs Michael Gibbons (sammankallande), Ove Leander, Pia Areblad samt Ina Langsberg.

Styrelsen har haft elva (11) protokollförda styrelsemöten under året 2015 samt sex (6) protokollförda styrelsemöten under våren 2016, alltså sammanlagt sjutton (17) styrelsemöten totalt under tiden 2015 + våren 2016.

Mycket av föreningens ordinarie verksamhet bedrivs numera i våra sektioner, som inrättades på beslut av årsmötet 2012.

Kallbadhussektionen (Maj-Britt Olsbo)

Under 2015 har vi sett till att badtrappor har lagts i och tagits upp som vanligt. Tyvärr blev barntrappan vid grunda badet inte upptagen så den slogs i bitar i en av höststormarna. Nu har den byggts upp igen (tack Roger Johansson) lagom till badsäsongen 2016. Vi har även sett till att badhusen hålls i snyggt och städat skick under badsäsongen. Under hösten beställdes ett räcke utmed bergsstigen mellan grunda badet och trampolinen. Det blev inte uppsatt under 2015 men planeras för 2016.

På januarimötet presenterade gruppen förslag till åtgärder vid båda badplatserna. Det gällde ökade möjligheter till sol och bad. Efter att styrelsen och även markägarna gett positivt besked till att vi gick vidare tog vi fram underlag för prövning av åtgärderna hos kommunen. I december fick vi besked om dispens från strandskyddet samt att bygglov inte krävdes.

Gruppens förhoppning är ett genomförande vid grunda badet under 2016 (25 000 kr) och för djupa 2017 (30 000 kr).

Varmbadhussektionen (Mikael Hassler)

Vi kan notera med glädje att det är många medlemmar som hyr Varmbadhuset för egna arrangemang samt deltar i de allmänna dam- och herrkvällarna. Samtliga föreningar i Nösund använder Varmbadhuset för sina styrelse- och medlemsmöten. Vårt bokningssystem på nätet fungerar alldeles utmärkt. Varmbadhuset har fått en ny och vacker entrédörr installerad. Under året som gått har sektionen haft fyra sektionsmöten.

Sjöstugesektionen (Pia Gitse)

Sjöstugan har varit uthyrd till bröllop och andra fester nästan varje helg under sommarhalvåret. Sommaren 2015 var den allra första i Sjöstugans historia med en egen riktig VA-toalett i Sjöstugan. Det är visserligen en temporär lösning på vägen mot vår slutlösning med två toaletter i Sjöstugan, men den gjorde sitt jobb till full belåtenhet för våra gäster i Sjöstugan. Vi slapp de mobila toaletterna (Maja-Bajorna) som vi har fått stå ut med under de senaste åren. Och allt fungerade bra hela sommaren.

Våffelkaffeet drevs på traditionsenligt sätt av Estrella Olsson söndagar och onsdagar kl. 18:00 till 21:00 från midsommar till i början av augusti. Vi var många som fick många, långa och härliga våffelkvällar på Sjöstugans altan under sommaren. Tack Estrella för att du fortfarande ställer upp.

NIA-yoga med Helena Ulinder var ett helt nytt inslag av aktiviteter i Sjöstugan under 2015, från augusti och in i oktober. Dessutom provade vi med två allsångskvällar under juli. Det gick så pass bra att vi fortsätter även i år och dessutom lägger vi till två extra allsångskvällar, alltså totalt fyra Allsångskvällar under sommaren 2016.

Pia Areblad bjöd åter in till morgon-yoga under hela juli till i början av augusti.

Under vintern 2015-16 har vi med kommunens arbetslag förberett bl.a. köket för att kunna utföra fortsatta etapper av ombyggnaden av Sjöstugan. Kommunens ”byggare”, med Kent Löfqvist i spetsen, har genomfört en gradvis ombyggnad av köket, samt byggt två stycken rullbord (för övrigt väldigt fina).

Skötseln av våra allmänna toaletter drivs också via Sjöstugesektionen genom att Pia Gitse håller i rutinerna och materialet kring städningen och i den ”frivilliga” namnlistan där ni som medlemmar skriver upp er på den vecka under sommaren som passar er bäst. Det fungerade återigen alldeles utmärkt under sommaren 2015. Tack alla ni som ställde upp. Utan er hjälp skulle vi bli tvungna att stänga toaletterna och det tycker vi nog alla skulle vara väldigt onödigt.

Och lördagen före den första advent 2015 så arrangerade sektionen, också detta numera helt traditionsenligt, Nösunds Julmarknad inne i Sjöstugan. Där möttes vi av många julstånd, mycket folk, underbar julstämning, glögg och pepparkakor. Tack Pia för ett alldeles utmärkt arrangemang. Vi hade dock lite otur med vattnet, då ledningen in i Sjöstugan frös sönder några dagar före Julmarknaden.

Sektionen för Stigar och Leder (Ann Wijkmark)

Sektionen har genomfört röjning av stigar och leder. Dessutom arrangerar sektionen ett antal samordnade promenader varav den mest populära nog är Gökottan i slutet av maj. Då samlas vi(de) som är vakna klockan 06:00 nere vid Magasinet och sedan så lotsas vi(de) runt på underbart vackra stigar (och leder) av Torbjörn Jansson, föreningens och Nösunds mest erfarna ornitolog. Årets Gökotta samlade c:a 10 morgonpigga fågelskådare på en icke helt strålande solskensmorgon. Medhavd kaffe och smörgås på Kvarnbergets topp toppade promenaden.

Sektionen har också under året tagit fram kartor med våra stigar och leder mycket väl beskrivna. Kartorna finns tillgängliga för alla våra medlemmar på vår egen hemsida (www.Nösund.se)

Magasinet- och Ungdomssektionen (Jan Schmidtbauer Crona)

Nedre våningen av Magasinet har utnyttjats för uthyrning dels till Galleri Tärnan, dels till ett utrymme för en sjöbod. Övrigt utrymme används som föreningens eget förråd. På övre våningen har en avskild del hyrts ut till Nösunds segelklubb (BoSS) för deras klubblokal och ”starthus”. Övrigt utrymme har som tidigare fritt upplåtits till våra ungdomar i Nösund. Jan och Kajsa Schmidtbauer Crona anordnade även sommaren 2015 ett barn och ungdomsdisco en sommarkväll i juli. Ett stort tack för ert lysande initiativ.

Sektionen för Samhällsfrågor (Bodil Novik Nilsson)

En liten sektion (endast några få medlemmar) med en stor uppgift. Sektionens arbete har legat lite på sparlåga under detta verksamhetsår.

Sektionen för Norra Hamnen (Aslak Jensen)

Sektionen har hatt möten där man har presenterat och diskuterat förslag på förtöjning av båtarna. Man har besiktigat bryggorna och beslutat att inget akut underhåll behövdes. För övrigt avvaktar sektionen ett eventuellt förhandsbesked angående det kommande beslutet från markägarna, Nösunds Samfällighetsförening, om en förlängning av vårt arrendeavtal eller inte. Vårt nuvarande arrendeavtal utgår den 31 dec 2017.

Vaktmästerisektionen (Bengt Thompson)

Syftet med Vaktmästeriet är att se till att det allmänna underhållet fungerar på av föreningens olika anläggningar, vilket inte tas om hand av sektionerna. Det innefattar allt från att gräset klipps runt Sjöstugan till att trasiga lampor byts i våra byggnader och i den utomhusbelysning som vi ansvarar för. Att vattnet till våra allmänna toaletter blir avstängt inför vintern och påslaget till våren är också viktiga uppgifter för Vaktmästeriet. Är du lite händig och gärna skulle vilja hjälpa till med lite mer handfasta uppgifter för föreningen, hör av dig till Bengt Thompson (fam.thompson@telia.com).

Övriga projekt och aktiviteter under året

Kolboden, som nyrenoverades 2013/2014, fungerar nu som toalett (handikappsanpassad) och ett vinter-isolerat förråd för Föreningen Nösund och övriga föreningar i Nösund. Toaletten skall i första hand serva det Grunda (Norra) badet, Norra Hamnen samt tennisbanan. Den gamla kolboden var en bod för att förvara kolet (därav namnet) till eldstaden i det gamla varmbadhuset. Sedan det gamla varmbadhuset lades ner har kolboden använts som ett av föreningens förråd. Nu har det alltså blivit en ny toalett samt ett vinterbonat förråd. I det nya förrådet kan nu samtliga föreningar i Nösund arkivera sina gamla dokument och handlingar i nära anslutning till det nya Varmbadhuset där alla föreningarnas styrelsemöten numera hålls.

VA-Projektetet för Sjöstugan fortskrider. VA är numera framdraget och installerat samt en temporär toalett är installerad i den gamla städskrubben vid entrén. Under höst och vår har Orust kommuns arbetslag under ledning av Kent Löfqvist, byggt ett nytt stols- och bordsförråd på södra gaveln av Sjöstugan. Dessutom har dom byggt nya utrymningsdörrar med en ny trappa på den södra gaveln. Vidare har dom gjort en viss förberedande ombyggnad av köket med en uppfräschning av interiören. Återstår gör nu det sista projektsteget med att bygga om och ut hela den norra gaveln med en helt ny entré samt nya utrymmen för både en handikappstoalett med dörr från utsidan samt en ny toalett inne i Sjöstugan. Dessutom kommer innerväggen i köket att flyttas något för att göra köket större och därmed tillåta en egen köksingång för att underlätta transporter av mat och övrigt festmaterial direkt in i köket. Hela detta sista steg skall enligt planen kunna genomföras hösten 2016/våren 2017 förutsatt att finansiering kommer att kunna ordnas och att kommunens arbetslag hinner med att genomföra arbetet. Om inte så får vi fortsätta med arbetet ytterligare ett år.

Nösundsdagen genomfördes numera traditionsenligt den andra lördagen i juli (11 juli 2015) och blev återigen mycket lyckad och uppskattad. Upplägget med en marknad nere vid Ångbåtsbryggan och Magasinet, ett café mitt i Nösund vid Nösundsgården samt diverse olika arrangemang under dagen med konstutställningar, seglingstävlingar, samt en sommarfest på lördagskvällen för samtliga medlemmar har nu blivit en tradition som jag hoppas att vi kommer att fortsätta med i många år. Tack Pia Gitse och övriga i kommitteen för ännu ett strålande arrangemang. I år 2016 kommer vi att ha Nösundsdagen redan lördagen den 2 juli pga. av ett bokat bröllop i Sjöstugan den 9 juli. Nästa år 2017 skall allt åter vara som vanligt med Nösundsdagen den andra lördagen i juli.

Städ- och Arbetsdagar. Under den period som denna utvidgade verksamhetsberättelse täcker så har vi haft tre arbetsdagar för medlemmarna. Den 25 april anordnades vårarbetsdagen 2015, den 3 oktober höstarbetsdagen samt den 23 april 2016 årets vårarbetsdag. Städ- och arbetsdagarna har varit välbesökta och de planerade arbetsuppgifterna har utförts med energi och mycket god stämning. Nösunds Värdshus har bjudit på fika med smörgås. Tack så hemskt mycket för det.

Årets informationsmöte den sista fredagen i januari på Nösunds Värdshus blev välbesökt, som vanligt. Styrelsen presenterade en status-uppdatering av samtliga pågående byggnadsprojekt. Och som vanligt så avslutades mötet med årets första PUB-afton där den delvis kanske lite torra informationen från mötet kunde sköljas ner med öl och andra lämpliga drycker.

”Välkommen till Nösund” – skyltar

Nösund har nu också fått ”Välkommen till Nösund” – skyltar. Under Arbetsdagen den 25 april 2015 monterades de redan tryckta och på januarimötet visade plåtskyltarna upp på sina fasta ställningar, en vid den nordöstra infarten och en vid den nordvästra. Därefter invigdes skyltarna med pompa och ståt, tal hölls, avtäckning gjordes, hurra-rop och skålande med bubblande drycker utfördes. Allt var mycket högtidligt.

Hemsidan

Johan Eriksson har skött föreningens hemsida som under året varit välbesökt. Johan har fortsatt arbetet med att utveckla hemsidan till en mer aktiv och interaktiv hemsida. Jag vill påminna om att vi har lyckats att förvärva domänen ”Nösund.se”, med den riktiga stavningen med ”ö” och allt bara för att det skall vara så lätt som möjligt att hitta vår hemsida. Om du ligger med länkar till vår gamla web-adress (nosund.nu) så kommer det att fungera också i fortsättningen eftersom vi har länkat det gamla namnet till vårt nya för säkerhets skull. Alla gamla fina funktioner som att Sjöstugans bokningar kan ses direkt på hemsidan och Varmbadhusets bokningar av bastudelen kan göras direkt på hemsidan, att Samlingssalens bokningar kan ses direkt på hemsidan med liknande lösning som för Sjöstugan etc. fungerar precis likadant på vår nya hemsida som på den gamla. Bokningar av Samlingssalen sker dock fortfarande manuellt via mail eller telefon till Eva Schollin (Schollinmail@gmail.com). För övrigt så läggs, som tidigare, alla styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll samt all annan viktig information till medlemmarna alltid upp på hemsidan. Besök den regelbundet för att hålla dig informerad om föreningens aktiviteter på www.nösund.se.

Toaletterna.

Toaletterna vid ångbåtsbryggan har städats två gånger i veckan under den tid som vi numera håller toaletterna öppna, nämligen från vårarbetsdagen i slutet av april till höstarbetsdagen i början av oktober. Städningen har fungerat alldeles utmärkt och styrs av Pia Gitse med varlig hand via den ”frivilliga” städlistan och medlemmarnas utomordentliga insatser. Och fr.o.m. 2014 så ingår även toaletten i Kolboden i städpatrullernas revir.

Allmänt underhåll

Föreningen äger följande byggnader: Sjöstugan, Varmbadhuset, Magasinet, Telegrambyrån, Södra och Norra kallbadhusen, Östra sjöboden på landgången, Toaletten vid ångbåtsbryggan, Kolboden  och Sopskjulet. Samtliga byggnader har fått sitt nödvändiga underhåll under perioden 2015/2016. Inspektion har utförts av föreningens anläggningar enligt speciell checklista.

Julgranar har satts upp dels vid rondellen, dels på p-platsen vid bryggan. För detta ansvarar Lars Kjellgren och vi tackar Lars för sin lysande insats.

Föreningens ekonomi redovisas separat.

Vi vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, som på så många olika sätt nedlagt ett omfattande arbete och engegemang till förmån för föreningen. Ett stort tack också till ledamöterna i styrelsen och i sektionerna för det hängivna ideella arbete, som alla lägger ned för att verksamheten skall bli så bra som möjligt.

För Föreningen Nösund den i juni 2016
Lars-Erik Roos
Ordförande