Styrelseprotokoll 25 feb 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 25 februari 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Er-iksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson
Ej närvarande: Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Märit Lagheim valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Invigning av den renoverade Sjöstugan är under planering genom Sjöstugesektionen.

§2 Norman Jensens utredning om Jollebrygga

Henrik Turesson representant för BOSS deltog och diskuterade Jollebryg-gan och skrivelsen som inkommit från Norman Jensen. BOSS är positiva till förslaget, men hur det skall drivas och i vilken regi måste diskuteras vidare.

Beslut: BOSS via Henrik Turesson tar upp frågan på nästa styrel-semöte inom BOSS föreningen.

Styrelsen för Föreningen Nösund stödjer tanken med en ny Jolle-brygga men den kommer inte att drivas i FNs regi för tillfället. Sty-relsen ställer sig positiv till att Hästängen kan användas. FN noterar att det är mycket glas på botten vid Hästängen, vilket bör beaktas.

§3 Sjöstugeprojektet fas 3 – status

Hans J deltog inte på mötet men har lämnat en redogörelse för status.

Bygget flyter på bra, man har precis riktat upp köksgolvet så det blir så plant som möjligt och plintskaften till utbyggnaden gjuts i dagarna. Så det kommer nog ganska snart att synas en stomme på gaveln. Egon håller på med ett förslag på köksinredning, som vi får återkomma till.
Kent och kommunens arbetslag jobbar vidare enligt plan.

§4 Bildandet av GA för Vatten och Avlopp vid Sjöstugan – status

Avtalet är underskrivet och skall skickas till Lantmäteriet för registrering.

§5 Tomträttsavtalet Magasinet

Erik Ysander har tagit över ärendet i kommunen och kommer tillsammans med representant i Vägföreningen att göra en besiktning av Magasinet i närtid. Kommunen har påpekat att användningen av Magasinet skall ha en inriktning i verksamheten som gäller hav och hamn för att tomträttsamtalet skall bli verklighet.

§6 Norra Hamnen – en kostnadsuppskattning på underhåll

Ordföranden informerade om status. Aslak Jensen och entreprenör har gjort en uppskattning av kostnader för aktuellt underhåll. Bryggan på Norra sidan behöver byggas om tillika behöver pirerna förstärkas. En kostnadsuppskattning på ca 200 000-300 000 kronor krävs för att åter-ställa till ett acceptabelt skick.

Föreningen Nösund har fonderade medel för underhåll.

Beslut: Styrelsen vill behålla Norra Hamnen. Styrelsen vill att Norra Hamnen är en del i FNs vision då den används för många syften som bad, umgänge och sjösättningar och möten. Från badhus till badhus i visionen kan uppfyllas.

§7 FNs båtplatser vid Magasinet, avtalsförslag

Mallen från Norra Hamnen används med smärre ändringar. Andrahands-uthyrning har styrts upp hur den skall hanteras av avtalsägaren. Rätten att hyra ut i andra hand ges av FN.

Beslut: Johan E. fortsätter och ser över standardavtalet så att dessa båtplatser inkluderas.

§8 Ekonomisk rapport

Inget nytt att rapportera.

Medlemsavgifterna kommer att debiteras inom kort.

§9 Nya medlemmar(Marcus och Heidi Bader)

Marcus och Heidi hälsas välkomna som nya medlemmar i Föreningen Nösund.

§10 Övriga frågor

Lampor och reflexer till badflotten har tagits upp av kallbadhussektionen som är ansvariga för badhusen.

Beslut: Styrelsen godkänner att reflexer och lampor köpes in av sektionen för ca 1000 kr till badflotten.

Förslag togs upp av Mikael H att det gamla badkaret nyttjas för att skapa en bar i Varmbadhuset. Ämnet tas upp på nästa styrelsemöte.

Kolboden förbereds för intresserade föreningars arkiv.

Märit L tog upp frågan om sopcontainer hur den skall ställas upp och se ut. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte.

Presenter till talare på frukostar som Varmbadhussektionen annordar diskuterades.

§11 Nästa möte inkl. fika

Styrelsemöte på Varmbadhuset 25 mars kl. 09:30-11:30. Fikat tas av Eva O och Mikael H.

Styrelsemöten under våren 2017:
29 april i samband med städdagen kl. 12:00-14:00
Styrelsemöte och visionsmöte 20 maj kl. 17:00-21:00
17 juni kl. 09:30-11:30

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Lars-Erik Roos