Styrelseprotokoll 29 apr 2017

Styrelsemöte den 29 april, 2017, Kl. 12:00-14:00

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 29 april i Varmbadhuset kl. 12:00-14:00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Anders Bengtsson
Gäster delar av tiden: Michael Gibbons, Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Hans Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

 §2 Valnämndens ordförande inför Årsmötet 2017

Michael Gibbons, Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad är med i valnämnden. Valnämnden kommer att ta fram ett förslag till ny ordförande.

 §3 Ang fråga från Pia G om grind till altanen på Sjöstugan

Pia G. redogjorde för önskemålen från en hyresgäst som skall hyra Sjöstugan för ett bröllop.

Beslut: Föreningen Nösunds styrelse hyr ut Sjöstugan i befintligt skick och tillåter inga fysiska ombyggnader av inredning eller av altan eller altanräcken. Servering av välkomstdrink görs lämpligen på stranden framför entrén varefter gästerna slussas in till festlokalen och ut på altanen om så önskas. Sjöstugans altan rymmer max 120-130 personer för mingel och drink och därmed byggs ingen grind. Detta föranleder också att beställa en ny brandinspektion för att få en rekommendation för antalet personer.

§4 Ny festkommitté till Sommarfesten

Beslut: Bodil NN och Sofia Holst försöker ordna en festkommitté till Sommarfesten.

 §5 Sjöstugeprojektet fas 3 – status

Hans J redogjorde om status. Nya dörrar har satts upp. Köksskåpen är hopsatta och monteras så snart mattan är inlagd. Golvet i köket skall oljas. Toaletten och städutrymmet står på tur för att byggas.

Arbeten kommer att fortsätta under sommaren så att det inte stör uthyrningsverksamheten.

§6 Sopcontainern vid Magasinet

Märit L. rapporterade om sopcontainer vid Magasinet. Ett antal förslag diskuterades. Förslag på att bygga soprum där det tidigare varit toalett och soprum mot Magasinet.

Beslut: Styrelsen tog beslut att testa en sommarprenumeration av sopcontainer för 660 liter från och med vecka 19.

§7 Bygglovsförfrågan från NKS

En bygglovsansökan rörande flytt av Nösunds Kulturhus har inkommit. FN skall inkomma med ett svar. Styrelsen diskuterade bygglovsansökan.

Åsikterna var blandade och styrelsen kom fram till att den vill ha mer diskussion med NKS då det kan finnas fler lösningar. I vår vision för Magasinet finns bl.a. tankar på att kunna öppna upp det fönster på norra gaveln som nu är igensatt. Om Kulturhuset ställs enligt förslaget så kommer detta fönster helt att blockeras.

Beslut: Lars-Erik R. diskuterar vidare med NKS före ett beslut tas inom styrelsen.

§8 Båtvakteriet i Nösund utvärdering inför sommar 2017

Utvärderingen är genomförd. Det fungerar bra och två tredjedelar är tecknat i schemat inför våren 2017. Varje båtplatsinnehavare förväntas vakta en gång per år.

§9 FN´s försäkringar

Lars-Erik R har skickat över försäkringspappren för översyn till Lennart Sundelius i föreningen. Rekommendationen är att göra en ordentlig genomgång. Ansvarsförsäkringar behöver gås igenom.

Beslut: Lars-Erik och Lennart S föreslås ta ett möte med en försäkringsman. 

§10 Tomträttsavtalet Magasinet

Erik Hysander har gjort en inspektion av Magasinet rörande tomrättsavtalet. Nu väntar vi på ett slutbesked från Orust kommun.

§11 Nya avtal för FN´s uthyresobjekt – status

Ordföranden har skickat ut de nya avtalen till hyrestagarna för sjöbodarna och båtplatsen vid Magasinet. Rune Olssons båtplats ingår i hans fastighet via servitut.

§12 Helena Ulinder NIA i Sjöstugan

Beslut: Styrelsen bifaller NIA tisdagar i juli 2017.

§13 Ekonomisk rapport

Ingen rapport.

§14 Nya medlemmar

Jonas Enevoldsen hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen Nösund.

§15 Övriga frågor

Beslut: Badflotten tillåts användas av båthamnen vid installationsarbeten i nya hamnen.

§16 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är visionsmöte 20 maj kl. 17.00. Anders och Johan har fikat.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos