Styrelseprotokoll 12 jan 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset
12 januari, 2019, Kl. 15-19

Närvarande

Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Firmateckning är på gång.

Vatten

FN förbrukar cirka hälften av estimerat VA. Eva kollar med Johan S om att kontakta Orust kommun för att korrigera detta.

Landgången

Elförbrukningen för lamporna landgången ska fördelas samt ny belysning införskaffas. En av belysningsstolparna är rutten och en annan är trasig, men de lampor som har kunnat bytas är nu bytta till dess att en ny form av belysning monterats.

Toaletterna

Frågan hos Orust kommun angående toaletterna ligger kvar och inga besked har getts hur toalettstädning etc. kan skötas. Flera förslag har dryftats, förkortning av säsong, fördela städarbetet på annat sätt, kodlås, stänga en av toaletterna vid Magasinet. Ett annat förslag är att stänga båda toaletterna vid Magasinet till dess att kommunens utredning är klar.

Beslut: Mikael tar in offert på städ omfattande en gång i veckan.

Avtal för bodar och utrymmen

Nya avtal har skickats ut. Två avtal har returnerats till FN i nuläget.

§2 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Medlemsfakturor ska skickas ut innan utgången av februari. Johan Sandegren ombeds göra detta.

§3 Medlems- och informationsmötet 25 januari

Innehåll

Pågående projekt och aktiviteter:

 • Bodil förser Magnus med resultatet från föregående visionsmöte med medlemmarna.
 • Boden vid kallbadhusen – vi avvaktar med den till dess att vi har resurser för det.

Övrigt

 • Finns intresse av visionsdag bland medlemmarna? Frågan ställs under vintermötet.
 • Mailutskick – informera om problemen och förbered för att på nästa styrelsemöte besluta att sluta med mailutskick.
 • Dialog med Samfällighetsföreningen ang. mark pågår.
 • Toalettförslag
 • Uppmuntra på vintermötet att ta initiativ i Sjöstugan
  • Det är gratis, men det ska vara öppet för alla medlemmar och syftet ska inte vara att tjäna pengar
 • Sommarfesten – någon som vill arrangera?

Märit förbereder anmälningslistor till vintermötet.

Beslut:

Toalettsäsongen ska förkortas i möjligaste mån.

Kolboden: Öppet under perioden midsommar tom 16/8.

Magasinet och Sjöstugan: Ingen förändring under säsongen.

Johan Eriksson tar fram några presentationssidor som lägger fram förslaget.

Johan Eriksson tar upp frågan ang. toalettstädning Sjöstugan med Båthamnen samt informerar om att toaletten i Sjöstugan kan komma att förses med kodlås.

Viktiga datum

 • Vårens städdag – 27/4 09.00-11.30
 • Bränna Valborgseld – 30/4 kl. 17.00
 • Midsommarafton 21/6 14.00 på Hasslers äng
 • Knytkalas midsommar i Sjöstugan från 19.00
 • Årsmöte 7/7 17.00
 • Nösundsdagen och sommarfest – 13/7
 • Höstens städdag – 28/9 09.00-11.30
 • Julmarknad – 30/11 11.00-15.00

Övrigt

Styrelsen ska förbereda en stadgeändring där möten och protokoll istället anslås via hemsidan.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Magasinet

Ombildning av sektionen. Medlemmar ska värvas på vintermötet.

Sjöstugan

Bardiskmaskin finns och ska installeras. Vatten (finns förberett) och el (3-fas) ska dras fram. Rörfirma ska anlitas.

Beslut: Sven anlitar rörfirma och elinstallatör.

Porslin ska anskaffas.

Beslut: Margareta kontaktar Pia Gitse med avseende på arbetsgruppen som ska ta fram underlag för avtal, checklistor m.m. till hjälp för Sjöstugesektionen.

Kallbadhusen

Färdigställande av solplayan, soldäcken vid det Djupa badet, blir lite svårare då kommunens arbetslag får färre och färre medlemmar. Allmänt upprop på vintermötet om vilka i föreningen som kan tänka sig att hjälpa till i arbetslaget. Det mesta av materialet finns på plats, ev. får vi komplettera, men det är inga omfattande inköp som krävs.

Varmbadhuset

Berättarfrukostar håller på att planeras och arrangeras.

Stigar & leder

Egon har varit och röjt en ny stig efter Djupa badet samt även röjt en stig i skogen efter Palm Beach, för att möjliggöra promenader där det inte är alltför blött.

Vaktmästeri

Vattnet är avstängt och belysning fixad.

§5 Nya medlemmar

Anna Strand, Oskar Strand, Maria Samuelsson, Helle Lyrstrand Larsen och Tord Lyrstrand hälsas alla välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

n/a

§7 Visionsmöte

Genomfördes varvid Magasinet diskuterades.

§8 Nästa möte/ansvarig fika

16/3 09.30-11.30 Bodil tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson