Styrelseprotokoll 22 aug 2020

Hos Margareta Gibbons, Nya Vägen 1, 22 augusti 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande

Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Magnus Johansson, Eva Ossiansson, Johan Sandegren, Märit Lagheim (via Zoom)

Frånvarande

Mikael Hassler, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Thomas Hjern, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Diskussion om Orusts Sparbanks fantastiska bidrag till föreningen.

Hemsida-justeringar hänskjuts till senare.

Beslut: Föreningen Nösund är med och delar på Nordbryggans 4G-anslutning förutsatt att Nordbryggan vill det.

Det nya bokningssystemet fungerar bra. Medlemmar har efterfrågat att ha bokningsläget på hemsidan.

Beslut: Bokningsläget ska läggas ut på hemsidan. Johan S håller i det.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Årsrapporten redovisades och granskades. Med hänsyn tagen till rådande omständigheter ser ekonomin god ut.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Frälsarkrans uppsatt vid trampolinen.

Ersättningstrappan vid Nordbryggan borde göras mer lättillgänglig i stil med däcket vid Varmbadhuset. Eva stämmer av med Nordbryggan.

Orust kommun har tagit fram ett förslag för beslut om lokala föreskrifter där grunda och djupa badet anges vara offentliga badplatser med allt vad det innebär. Det finns egentligen bara en kommunal badplats i dagsläget i Henån. En skrivelse har författats av badplats- och samhällsföreningarna på Orust som ifrågasätter detta förslag.

Beslut: Föreningen Nösund skriver under skrivelsen.

Varmbadhuset

Lägre intäkt än normalt för samlingsrummet. Sektionen fungerar jättebra. Visst underhåll har behövts och sannolikt behov av en ny köksblandare.

Fönstren till övervåningen har levererats och ska monteras senare.

Sektionen ska ta fram tydligare regler för vad som gäller för tillträde till däcket då rekreationsrummet och/eller samlingsrummet är uthyrt. Företräde till veranda och däcket utanför Varmbadhuset skall ges till betalande, dvs de som antingen hyrt bastun och/eller samlingsrummet.

Magasinet

Sektionen som renoverar Magasinet gör ett fantastiskt arbete. Bland annat ska ytterligare en trappa ska sättas in och en förrådsbod ska byggas.

Sjöstugan

Ett bröllop och en fest har varit. Yogan har fungerat jättebra. Den nya diskmaskinen har också fungerat väl.

§5 Samfällighetens upplösning/mark/arrenden

Vi fortsätter att bevaka med syfte att köpa marken under våra byggnader.

§6 Årsmötet och verksamhetsberättelse

Årsmötet kommer att hållas den tredje oktober i Sjöstugan. På grund av rådande situation kommer max 50 personer att kunna vara med. Deltagare utöver 50 personer får ansluta via Zoom, ett videokonferenssystem.

Ett mejl kommer att skickas ut med en länk till ett anmälningsformulär, de först anmälda får vara med i Sjöstugan, övriga via Zoom.

Eftersom ett årsmöte via Zoom är svårt att genomföra och vi vill hålla antalet deltagare lågt i Zoom kommer vi inte ge möjlighet att delta via Zoom utan att man har för avsikt att vara med i Sjöstugan, Zoom är endast till för övertaliga.

Familjemedlemmar uppmanas att endast skicka en representant för sin familj.

Johan E författar ett förslag på mejl samt skapar ett anmälningsformulär.

§7 Förslag om förändrad detaljplan

Föreningen Nösund ber om att få bli informerade om eventuell utveckling. Thomas tar kontakt med planchefen.

§8 Nya medlemmar

Ingrid Claesson med familj, Sandro och Maria Vecchiattini, Birgitta Krafft och Ole Johansson, Mikael Adjelsson med familj, Anne och Mikael Kullman, Annika och Patrik Stålgren, Kajsa och Jorge Gómez, Alice Lunardelli och Mikael Gustafsson, Peter Carlberger hälsas alla varmt välkomna till föreningen.

§9 Övriga frågor

Sjöbod

En sjöbod finns nu tillgänglig för uthyrning.

Insamling till Magasinet

Märit arbetar vidare med förslaget.

§10 Nästa möte

19 september 2020 kl. 09:30 via Zoom.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Thomas Hjern
Mötesordförande: Eva Ossiansson