Kallelse till Föreningen Nösunds Extra Medlems- och Informationsmöte

Fredagen den 30 januari 2015, kl. 18:30 – 20:00, Nösunds Värdshus

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
  4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter.
  7. Kort information från våra Sektioner.
  8. Vad händer 2015? Några viktiga datum.
  9. Allmän frågestund.
  10. Mötets avslutande.

Föreningen Nösunds Styrelse