Styrelseprotokoll 22 nov 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 22 november 2014 i Sjöstugan Nösund kl. 09.30–11.30.
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Pia Gitse, Anders Bengtsson, Eva Ossiansson, Mikael Hassler, Jan Gustavsson, Bengt Thompson(inbjuden)

§1 Mötet öppnas

val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll
Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

Eva Ossiansson valdes till sekreterare.
Mikael Hassler valdes till justerare.

§2 VA-Projekt Sjöstugan – status

Bidragsansökans slutförande

Ansökningshandlingarna om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler till Boverket gås igenom, diskuteras och slutförs.

Planerat möte med Vägföreningen och VA-projekt

Lars-Erik Roos, Mikael Hassler samt Göran Andersson har haft ett möte med Vägföreningen för att diskutera VA-lösningar. Vägföreningen har ställt sig positiva till VA-lösningen. Göran Andersson fick i uppdrag att ta fram nya kostnadsuppgifter med avseende på isolerade ledningar för VA.

VA-arbetena för Sjöstugan förväntas börja före jul 2014. VA-projektet diskuteras med avseende på hur en kommande andels- och kostnadsfördelning kan komma att se ut.

Beslut: Lars-Erik Roos får i uppdrag att ta fram ett förslag på en
avsiktsförklaring med avseende på kostnadsfördelning.

Kommunens Arbetslag planering och grunda badet

Landgången till grunda badet har slutförts och därefter kommer inomhusarbeten med Kolboden att göras. Reparation av trädäcket utanför sjöbodarna vid Sjöstugan har påbörjats. Sjöbodsföreningen har också gett arbetslaget i uppdrag att slutföra nya sjöbodar under våren 2015.

Framtagande av ett kostnadsförslag för att åtgärda det grunda badets cementplatta har initierats.

Eventuella investeringar och åtgärder för Norra Hamnen diskuteras med tanke på framtiden och konsekvenser av ägarskapsförhållanden. Möte med Orust kommun är
inplanerat med avseende på kommunens roll och stöd för ett långsiktigt avtal för Norra Hamnen.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge Anders Bengtsson, Magnus Johansson och Eva Ossiansson i uppdrag att driva frågan vidare efter mötet med Orust kommun.

§3 Planering av medlemsmötet i januari 2015

Medlemsmötets innehåll för januari 2015 diskuteras. Styrelsen beslutar att ta fram en agenda under det kommande mötet.

§4 Vårt kulturutbyte med Bishozi, Uganda

Lars-Erik Roos återger mötet med Dennis Ahimbisibwe och överlämningen av tavlan till Föreningen Nösund. Ett fortsatt utbyte och formerna för detta diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutar att bjuda in Birgitta Lund Gitse till det kommande medlemsmötet för att berätta om vad vi i Föreningen Nösund kan göra för människor i Bishozi, Uganda.

§5 Nya Hemsidan, rapport

Den nya hemsidan och dess utseende diskuterades.

§6 Varmbadhussektionen – rapport

Formerna för ett skåp för sponsorer diskuterades. Det läcker in vatten från taket vid kaminen och detta måste åtgärdas.
Betalningen för dam- och herrbastukvällarna diskuteras och huruvida detta skall vara avgiftsfritt.

Beslut: Varmbadhussektioner får i uppdrag att lösa och åtgärda problemet med läckaget.
Styrelsen beslutar att frågan om avgifterna för bastukvällarna tas upp vid medlemsmötet i januari 2015. Mikael Hassler får i uppdrag att förbereda frågan.

§7 FN och fiber

Möjligheterna till att ansöka om fiber diskuteras och eventuella investeringar.

§8 Välkommenskyltar – Status

Pia Gitse har fått acceptans från Trafikverken för skyltarna. Finansieringen av skyltarna diskuterades.

Beslut: Pia Gitse får i uppdrag att beställa skyltarna och visa dem under medlemsmötet i januari 2015.

§9 Julmarknaden – Status

Pia Gitse berättar om den kommande julmarknaden och att det förväntas bli ca 12 utställare.

§10 Nösunds Båthamns utbyggnadsplaner

Inställningen till utbyggnadsplanerna diskuteras och vikten av tydlighet, avsiktsförklaringar och avtal. Vikten av tillgänglighet för underhåll av Sjöstugan diskuteras.

Beslut: Styrelsen har beslutat att inför Nösunds Båthamns utbyggnation kräver FN tillgänglighet för framtida underhåll av Sjöstugan. FN beslutar att det måste formuleras ett avtal med Nösunds Båthamn som reglerar de eventuella merkostnader som utbyggnationen av Norra Båthamnen kan leda till för Sjöstugan.

§11 Ekonomisk rapport

En rapportering görs och FNs ekonomi diskuteras.

§12 Nya medlemmar

Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit.

§13 Övriga frågor

Lars-Erik Roos återger en inbjudan för intresserade till Entreprenörsdagen 2014 på Folkets hus i Trollhättan den 2 december.

§14 Nästa möte

Nästa möte är 17 januari kl. 09.30-11.30.
Vid nästa mötestillfälle ordnar Eva Ossiansson fika.

§15 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Eva Ossiansson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Lars-Erik Roos