Styrelseprotokoll 11 jan 2020

Styrelsemöte Nya Vägen 2b
11 januari, 2020, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren

Frånvarande
Johan Eriksson, Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Thomas Hjern valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom. Inga kommentarer.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och med ett preliminärt bruttoresultat för 2019 på ca 130 kkr före fonderingar och andra bokslutsjusteringar. Omsättningen ökade från 292 till 424 kkr.
Det är en tydlig omsättningsökning, men det ingår även vissa engångsintäkter.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Styrelsen ser gärna att Sjöstugan utnyttjas mer under veckorna, t.ex. med spontanaktiviteter.
Sektionen har diskuterat ev. våffelkvällar, men avstår tills vidare.
Verksamheten har i huvudsak fungerat mycket bra under 2019.
Sektionen önskar köpa ny diskmaskin för ca. 30 000 kkr inkl. installation.

Beslut: Styrelsen bifaller inköpet av diskmaskin inkl. installation.
Fullbokat på helgerna för 2020.

Magasinet

Planeringeringsarbetet för nya Magasinet pågår för fullt. Sektionen söker bland annat olika bidrag. Diskussioner pågår även med kommunen. Planerna kommer presenteras på medlemsmötet.

Kallbadhusen

Tveksamt att behålla den nuvarande badflotten. Tas upp på medlemsmötet.

Varmbadhuset

De tidigare beslutade fönstren i tornet kommer att monteras.

Vaktmästeriet

Vi behöver få fram ny lösning för gräsklippning. Tas upp på medlemsmötet.

§4 Vintermötet 24 januari

Kallelse har gått ut till medlemsmötet den 24 januari på Nösunds Havshotell. De punkter som kommer att tas upp är bl.a.:

 • Ekonomisk rapport.
 • Information från sektionerna.
 • Kalender för 2020.
 • Aktuella datum för kalendariet:
  • 25/4 – vårens städdag
  • 30/4 – Valborgsbrasa
  • 19/6 – Midsommarfirande på Hasslers äng och Sjöstugan
  • 4/7 – Nösundsdagen och sommarfest i Sjöstugan
  • 12/7 – Föreningen Nösunds Årsmöte kl 17.00 i Sjöstugan
  • 3/10 – Höstens städdag
  • 28/11 – Julmarknad i Sjöstugan
 • Info om planer kring nytt gemensamt bokningssystem.
 • Vårens pubkvällar tillkommer.

§5 Nya medlemmar

Jan och Sara Lövsund, Stefan Lövsund och Nadja Joxelius, Magnus Frändegård med familj, Frida Hultman och Peter Bäckgren.

§6 Nösunds Samfällighetsförening och markfrågan

Diskussion om att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset från Nösunds Samfällighetsförening, för att säkra långsiktiga förutsättningar att bibehålla nuvarande
verksamhet. Uppskattad kostnad 200 – 250 kkr enligt kommunens
standardprissättning som bör jämföras med att vi investerat 2,5 MSEK på byggnaderna. Finansieringsfrågan diskuteras. Ett banklån och dess amortering ligger i paritet med dagens arrendeavgift som i framtiden dessutom kan komma att förändras. Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att undersöka möjligheterna för att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset. Eva kontaktar Nösunds Samfällighetsförening för att föra frågan vidare.

§7 Övriga frågor

Johan tittar på ett nytt bokningssystem, Bokning.se, där alla lokaler ligger i samma system, vilket verkar mycket bra.

Beslut: Styrelsen ger Johan i uppdrag att ta fram underlag för att fatta beslut om nytt bokningssystem till det kommande mötet.

Diskussion om hur föreningsfrågor skall hanteras i relation till Orust kommun.

Beslut: Thomas undersöker lämpliga kontaktvägar mot kommunen för föreningsfrågor.

Per Tegnander från kommunen har ställt frågor om VA för våra lokaler. Magnus har skickat in nödvändiga uppgifter till kommunen.
Kontaktuppgifterna till styrelsen bör uppdateras.

Beslut: Alla i styrelsen ombeds skicka aktuella kontaktuppgifter till Märit för uppdatering på hemsidan.

§8 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Thomas Hjern den 29 februari klockan 09:30. (Adress Rom 131)

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Thomas Hjern
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson