Styrelseprotokoll 11 maj 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 11maj 2013 10.00

Varmbadhuset

Närvarande: Lars-Erik Roos, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén, Magnus Johansson, Lars Karlén, Bengt Thompson, Bodil Novik Nilsson

 

§1   Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Mikael Hassler valdes till justerare

 

§4 ordförandemöte

Lars Roos rapporterade från ordförandemötet som hållits 27 april i Varmbadhuset. De 8 föreningarna på Nösund var representerade och man fann det lämpligt att dessa träffas 2gånger per år för information och samordning föreningarna emellan. Protokollet från mötet kommer att sändas ut av Lars Roos.

 

§5 Föregående protokoll

 

Föregående protokoll gicks igenom.

Lars Karlén har haft möte med sin kontakt inom försäkringsbranschen som skall kolla igenom vad som kan göras för att få ner kostnaderna på våra försäkringar. Efterlyste karta över Nösunds fastigheter.

Vårens arbetsdag förflöt väl med god uppslutning. Ved till Varmbadhuset lades in i lilla boden på N:a Hamnens parkering

Göran i Vassers material ligger utanför och är inte ännu upphämtat.

Lisbeth åtager sig att kolla upp vem som har originalen till de kartor som trycktes upp i samband med Sten Hallbergs bok Stigar på och omkring Nösund.

 

 

 

§6 Handlingsplanen för fortsatt arbete med våra byggnader

Bengt Thompson gick igenom handlingsplan för våra byggnader.

Grunda Badets cementplatta är klar.

Avbärarräcken lagade på N:a hamnens parkering.

Bengt kollar upp vidare med Göran i Vasser angående lagningen av N:a Hamnens pir . Bengt undersäker också vidare om en framtida kättinglösning för hamnen.

Spången mot Grunda Badet tar kommunens arbetslag hand om. Material finns i Magasinet.

Kolbodsbygget startar vecka 20. Virke och linoljefärg är beställt.

Besiktningsprotokoll för Magasinet finns men vi beslöt att kontakta extern expert för att se om man kan få fram vad byggnaden tål vad gäller rörlig last. Bengt T tar kontakt.

Vi beslöt att karmen till stora porten på Sjöstugan skall förstärkas. Bengt tillser att det blir gjort.

Lars Roos och Bengt har haft kontakt med kommunen vad gäller olika alternativ för att dra fram VA till Sjöstugan.

Väntar fortfarande på ny offert från Styrud.

 

 

§7 Tegelstensmuren-status

Bengt har tagit fram skiss för hur tegesstensmuren skall förstärkas.

Bengt och Rune Olsson formsätter så att det är färdigt att gjuta på höstens arbetesdag.

Ca. 25-30 säckar cement tas fram till dess.

 

§8 Syskonen Holsts motion angående N:a Hamnen

Motionen diskuterades.

 

 

§9 Nösundsdagen 13 juli

Lisbeth och Pia jobbar vidare på en plan för Nösundsdagen. Mikael har tillsatt en festkommitté för kvällens arrangemang.

 

§10 Båtvakter status                                                                          

Lars Kjellgren har upprättat ett båtvaktschema fram till midsommar. Vissa pass saknar dock frivilliga.

§11 Ny medlemsansökan

Medlemsförfrågan har kommit in men uppgifter saknas så frågan hänskjutes till nästa möte.

 

§12 Ekonomisk rapport

Jan gick igenom föreningens ekonomiska ställning. En del medlemsavgifter saknas och påminnelse kommer att sändas ut.

 

 

§13 Övriga ärenden

Lars Roos tillsänder Jan hur mycket som skall utbetalas för Nösundssmycket.

Medlem har hämtat ut 18st bastubongar och betalar in till föreningens bankgiro.

Material som inköpes måste öronmärkas.

Förslag på sökande av medel från Allmänna Arvsfonden har inlämnats av några medlemmar. Mikael har tagit fram kontaktuppgifter.                                                                                                    

§14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte i Varmbadhuset lördag 15 juni kl. 10.00-13.00 2013. Bengt T fixar fika.

 

 

 

§15 Mötet avslutas          

.

 

 

 

Ordf. förklarade mötet avslutat

   

För Föreningen Nösund

Lisbeth Maxén                             Mikael Hassler                                     Lars-Erik Roos