Styrelseprotokoll 20 april 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 20 april 2013 10.00-12.50

Varmbadhuset

Närvarande: Lars-Erik Roos, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén, Lars Karlén, Pia Gitse samt Michael Gibbons under §1-§4 och Ann Åhlberg Wijkmark under §6

 

§1   Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Lars Karlén valdes till justerare

 

§4 Valberedningen

Michael Gibbons, sammankallande i Valberedningen informerade sig om styrelsen.

 

§5 Föregående protokoll

 

Föregående protokoll gicks igenom. Jan har uppgraderat värdet på de brand- och ansvarsförsäkringar av föreningens byggnader som föreligger. Efter hand som byggnader uppgraderas blir försäkringarna dyrare. Lars Karlén som har kontakt inom försäkringsbranschen kollar om det går att få ner avgifterna ytterligare. Han kollar dessutom hur mycket extra det skulle kosta att även försäkra inventarier som stolar och bord och vad som gäller vid ev. stöld.

Toalettstädningsschemat tas med till städdagen för att fyllas i de veckor som saknar ansvariga..

Årsplaneringskalender är utsänd till styrelsemedlemmarna.

Britta Norberg har ännu inte kontaktats angående ev. bergsborrning.

Material som förvaras i boden vid Norra Hamnen tillhör delvis Göran i Vasser som lovat att forsla bort detta. På arbetsdagen kommer materialet att tas ut för att ersättas av ved till Varmbadhuset.

 

Övriga punkter att åtgärda från föregående protokoll, se nedan.

 

§6 Stigar och Leder

Ann Åhlberg Wijkmark närvarade för att få svar på lite frågor från sektionen Stigar och Leder. Vem har originalen till de kartor som trycktes upp i samband med Sten Hallbergs bok Stigar på och omkring Nösund?

Hur långt sträcker sig vårt ansvar när det kommer till stigar och leder på Nösund? Lars Karlén tar med frågan till försäkringsmannen.

Ann ombads göra upp lista på vad som behöver göras på vårens arbetsdag.

 

§7 Vårens arbetsdag

Vårens arbetsdag planerades. Lars Roos tillskriver alla sektionsordförande att göra upp listor över arbeten som man vill få gjort inom sektonen till arbetsdagen. Bodil tar med sin hästkärra för att forsla bort skräp.

Rune startar upp toaletterna vid Magasinet.
Pia och Lennart Sundelius sätter på vattnet till Sjöstugan

Då Lisbeth är bortrest åtog sig Barbro Roos att hämta upp Varmbadhuströjorna hos tryckaren och Mikael att dela ut dem till de som beställt.

Beräknad vinst från tröjorna ca. 6000-7000:-

 

 

   

§8 Varmbadhuset status/kolboden/spången

Varmbadhuset steg 1 börjar bli klart. Vissa saker kvarstår.

 

Kolboden kommer att bli nästa utmaning för kommunens arbetslag.

De behöver någonstans att förvara sina verktyg och maskiner.

Spången mot Grunda badet viktig att få igång så snart som möjligt. Material finns i Magasinet.

 

 

Kodlås är inköpt till Varmbadhuset och uppmonterat, Kod erhålles när man bokar bastupå hemsidan då man också får mail med bekräftelse på sin bokning. Kostnad tills vidare är 25:-/person. Minimum 100:- för 2 timmar.

Henrik Olsson trycker upp även 100:- bongar. Tills vidare kan endast medlemmar boka. Beslöts avvakta med inköp av ny ytterdörr.

Passande stolar till samlingssalen har hittats på Ikea. Föreningarna och privatpersoner uppmanas att skänka en stol där man kan få sitt namn på etikett.

.

 

   

§9 Status tomträttsavtal för Magasinet

40-årigt tomträttsavtal i princip klart men beslut måste förankras hos politikerna. Vissa tillkommande kostnader diskuteras fortfarande.

Hyran är låst på 5000:-/år i 10 år.

 

§10 Nya avtal med Nös Samfällighet – status                                                                                                

Nya avtal upprättade med Nösunds samfällighet. Positivt var att vi fick 25-åriga arrendeavtal. Återstår slutligt beslut på Samfällighetens Årsmöte den 21 maj.

§11 Nösundsdagen

Pia och Lisbeth har så smått börjat planeringen av Nösundsdagen den 13 juli. Bl.a. kommer det att bli båtmodellsutställning på Edströmsgården, marknad på Nösundsgården, utställning Galleri Lundh, poängpromenad. Boss som i år firar 30-åresjubileum kommer sannolikt att anordna segeltävlingar. Arbetet fortsätter och medlemmarna ombedes komma med förslag på ytterligare aktiviteter. Styrelsemedlemmarna uppmanas att komma med varsin Nösundsfråga till poängpromenaden.

Mikael håller i arrangemang med sommarfesten tillsammans med en grupp bestående av Hilde Hassler, Egon Gustafsson, Anna-Karin Holst, Lars och Atti Kjellgren samt Henrik och Ingrid Olsson

 

§12 Besiktning av Magasinet/norra kallbadhuset

Bengt har färdigställt besiktningsprotokoll men kunde tyvärr inte närvara idag.

 

 

§13 Ny medlem

Stefan Ljungberg har ansökt om medlemskap i Föreningen vilket tillstyrktes.                                                                                                                                       

§14 VA-Sjöstugan – status

Lars Roos och Bengt Thompson har haft möte med kommunen som ställer sig positiv till VA-dragning via Dan Lind.

Beslöts skjuta på inköp av vattenmätare till Sjöstugan.

Lars Roos och Bengt Thompson har haft möte med Styrud , bergsborrare vilka skall inkomma med 2 offerter, dels ett normalpris men även ett med takpris om komplikationer skulle tillkomma under borrningen.

 

 

 

 

§15 Handlingsplaner för fortsatt arbete med våra byggnader

 

Bengt har färdigställt handlingsplaner för det fortsatta arbetet med våra byggnader under 2013 .

Cementeringsarbetena på Grunda badet är färdiga

§16 Ordförande-mötet 27 april

 

Frågor inför ordförandemötet diskuterades. Bl.a. hur man ser på informationsdag liknande den ifjol till medlemmarna från de olika föreningarna . Kan denna ligga i anslutning till årsmötet?

   
   

§17 Stödmedlemskap

Stödmedlemsskap diskuterades återigen. Beslöts att bordlägga denna fråga tills vidare.

Frivillliga bidrag mottages tacksamt.

 

   

§18 ekonomisk rapport

Jan redovisade den ekonomiska situationen.

 

§19 Båtvakter- status

Båthamnen har tagit fram skyltar. Beslöt tillfråga Roger Johansson om han kan vara ansvarig för listor med hjälp av Lars Kjellgren som representant från styrelsen.

   

§20 övriga frågor

Bodil avser att kalla till möte för intresserade av kommunala frågor.

Tillstånd uppsättning granar är klart.

Pia har ordnat städvagn till Sjöstugan till förmånligt pris.

Beslöts inköpa 2 st nya kaffekokare med automatavstängning samt 6st termosar. Inventering av bord och stolar i Sjöstugan görs på städdagen.

Önskemål om tydligare tid gällande styrelsemötena.

 

§21 nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte i Varmbadhuset lördag 11 maj kl. 10.00 2013

 

Mötet avslutas                 

.

 

 

 

Ordf. förklarade mötet avslutat

   

För Föreningen Nösund

 

Lisbeth Maxén                             Lars Karlén                                         Lars-Erik Roos