Styrelseprotokoll 16 februari 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 16 februari 2013 10.00-12.35

Varmbadhuset

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén, Bodil Novik Nilsson, Pia Gitse,

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Jan Gustafsson valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Försäkringar/Vattenmätare

Föregående protokoll gicks igenom. Mikael har haft en första kontakt med Lennart Sundelius angående de brand- och ansvarsförsäkringar av föreningen byggnader som föreligger.

Beslöts att Janne tar förnyad kontakt för att uppgradera Varmbadhusets värde på ingående delar som ökat i och med den renovering som nu sker. Värt att notera är att bastu och kamin tillhör byggnaden och inte räknas som lösöre.

Lars Kjellgren har haft kontakt med Rune Olsson och förberett inköp av vattenmätare till Sjöstugan.

 

 

Det extra medlemsmötet den 25 januari upplevdes som positivt och gav styrelsen mandat att gå vidare med föreslagna projekt och möjlighet att låna upp medel om så skulle bedömas nödvändigt för att komma vidare.

 

Bengt hade sammanställt utkast till handlingsplan för fortsatt arbete gällande Tegelstensmuren vid Sjöstugan, Norra Hamnen, Sjöstugan och Kolboden vilken godkändes med vissa kompletteringar

 

Viktigt att få till en besiktning av el, hållfasthet och bärighet av Magasinet.

 

Mikael får mandat att förhandla med kommunen om köp av mark under Magasinet alt. tomträttsavtal.

 

Göran Algeröd och Bengt upprättar arbetsbeskrivning för Kolboden så snart som möjligt då kommunens arbetslag inom snar framtid kan påbörja arbetet där. Lars Roos utsågs till kontaktperson med kommunens arbetslag under bygget av Kolboden.

 

Bengt, Lars Roos och Rune Olsson bildar en arbetsgrupp som grundligt penetrerar de olika alternativ som lagts fram för Va-ledning till Sjöstugan. Kontakter tas med Dan Lind, fam Holst och kommunen. Kommer sjöledning att vara ett problem?

 

Göran i Vasser har sagt att piren vid Norra hamnen och cementarbetet vid Grunda badhuset kommer att prioriteras till våren.

 

Brygga ut från Varmbadhusets altan diskuterades. Kan detta göras i samband med förstärkning av piren? L Roos pratar med Bengt T om en ev nedslagning av två pålar i samband med att färjan ändå är här.

Mikael skall göra en sammanställning av Varmbadhusets kostnader som skall in till Länsstyrelsen och har frågat om nytt bidrag för Lanteninen.

§6 Vårens styrelsemöten

Vårens styrelsemöten kommer fortsättningsvis att hållas i Varmbadhuset och inplanerades till följande datum:

Söndag 24/3 10.00-12.00 Mikael ordnar fika.

Lördag 20/4 10.00-12.00 Förberedelse vårens arbetsdag

Lördag 11/5 10.00-12.00

Lördag 15/6 10.00-12.00 Motioner skall vara inne

 

 

 

§7 Toalettstädning

Pia har gjort upp städlista för våra toaletter vid Magasinet där redan många hunnit anteckna sig.

Pia samordnar med Johan som lägger upp listan på hemsidan så att man kan se vilka veckor som finns kvar. Lista kommer också att sättas upp i Telegrambyrån och information sänds med i Föreningens vårbrev. De som inte hunnit anmäla sig kan ringa Pia på tel.nr 0304-20219.

 

§8 Sektionen för kommunala frågor

Bernt Wijkmark har avsagt sig uppdraget som sammankallande i sektionen för kommunala frågor. Bodil och Pia är beredda att fortsätta arbetet med Bodil som sektionsordförande. Frågor som är viktiga att bevaka är trafikplanering, busstider, näringslivsfrågor, bredband, fiberoptik etc. Deltagande på Träffpunktens möte är positivt så att frågor om Nösund kan dryftas. Träffpunkten är en mötesplats mellan politiker och kommuninnevånare.

Lämpligt att sända ut förfrågan till medlemmarna i Föreningen hur intresserade medlemmarna är av fiberoptik.

 

 

§9 Varmbadhusets boknings- och driftsystem

 

Tariffer för bastubad och hyra för närmaste tiden diskuterades. Beslöts att endast medlemmar får hyra tills vi fått provat oss fram med hur allt skall skötas.

Mikael ordnar en loggbok med en fast struktur där man antecknar när man bastat och hur många man var. Viktigt att få lite statistik för framtida planering av verksamheten.

Mikael skall även ta fram bongar med logo.

Håkans Rör skall komma före februaris slut och installera VA.

Kakelsättare diskuterades. Förhoppningsvis skall duschar vara klara till påsk.

Man planerar att ordna ärtsoppekvällar där överskottet går till fortsatt renovering av Varmbadhsuet.

 

§10 Vårbrev/Medlemsavgift.

Lars Roos gör utkast till vårbrev som stryrelsemedlemmarna får kommentera. Medlemsavgift skall vara betald sista mars.

 

§11 Kontrakt med Samfälligheten

Lars Roos har gått igenom alla liggande kontrakt. Sjöstugan, inkl Grunda badhuset och Varmbadhuset, gäller till 2030. Det skall sägas upp ett år före utgången. Annars förlängs det automatiskt med 10 år. Om- och utbyggnaden av Sjöstugan kräver dock ett nytt och separat avtal.

Norra Hamnen har eget avtal från 2008 som kan sägas upp vart femte år. Gällande kontrakt gäller tills 31 dec 2017 och skall sägas upp senast 9 månader innan utgång. Annars förlängs det automatiskt i fem år.

För båtplatser vid Vadräckena gäller nu ett nytt kontakt fram t.o.m. den sista september i år. Efter detta datum upphör vårt kontrakt med Samfällighetsföreningen gällande båtplatser söder om Sjöstugan.

 

§12 hyresavtal Magasinsdel

Henny Sundelius vill förlänga sitt hyresavtal. Beslöts att endast 1 år i taget kan accepteras tills beslut tagits för hur Magasinet skall användas i framtiden. Magasinet är skänkt i första hand för ungdomarna i Nösund och styrelsen vill därför att aktiviteter som stödjer ungdomsengagemang skall prioriteras.

Föreningens arrende med Orust kommun är uppsagt och avgiften kan komma att höjas 2014. Förhandling med kommunen om denna avgift kommer att ske under året.

 

 

 

§13 Övriga frågor

 

 

Jan G och Lars Roos ordnar med bidragsansökan hos kommunen för kommunal badplats.

 

Pia har fått påstötning från STIM efter den levande musik som spelades förra sommaren på ångbåtsbryggan och Pia har sänt in papper om detta.

 

Vad gäller bokning av Sjöstugan är det viktigt att notera att bokning hos Pia är det som gäller. Betalning sker då Pia bekräftat bokningen.

 

Beslöts att Lars Kjellgren gör ny ansökan för julgransuppsättning.

 

Beslöts att stora anslagstavlan mittemot Telegrambyrån blir allmän anslagstavla, Lars Kjellgren ser till att skylten Föreningarna på Nösund liksom den lilla anslagstavlan till höger om Telegrafbyrån tas bort.

 

Lisbeth sätter upp anslag i Telegrambyrån om beställning av Varmbadhuströjor.

 

Kalender för årets rutiner bör upprättas så att inget glöms bort.

Arbetet bör fördelas på medlemmarna.

 

Balans-och resultaträkning samt motioner skall ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Om Verksamhetsberättelsen är klar kan den också sändas med.

 

§14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte i Varmbadhuset söndag 24/3 10.00-12.00. Mikael ordnar med fika.

 

 

§15 Mötet avslutas          

.

 

 

 

Ordf. tackade Pia för semlor och ostmackor och förklarade mötet avslutat

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                   Justerare:                                             Mötesordförande:

Lisbeth Maxén                             Jan Gustafsson                                    Lars-Erik Roos