Extra medlemsmöte 25 januari 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte Nösunds värdshus fredag 25 januari 2013 18.00-19.45.

 

Närvarande: Närmare 80-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Henrik Olsson och Hans Richard Wijkmark valdes till justerare

 

§4 Kallelse

Konstaterades att kallelsen var utsänd i tid.

 

§5 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Bertil Holst önskade lägga till en punkt till dagordningen ang. en diskussion om röstning via e-mail, vilket inte ansågs ha stöd i nuvarande stadgar. Denna extra punkt skulle läggas innan en omröstning genomfördes om styrelsens förslag. Detta godtogs av mötet.

 

§6 Information om det gångna halvåret från styrelsen

Lars-Erik informerade om vad den nya styrelsen åstadkommit sedan årsmötet.

I korthet: Det har varit 8 styrelsemöten, 7 sektioner har bildats, sommarfest arrangerades 21 juli, varmbadhusets renovering är i full gång med hjälp av kommunens arbetslag, Det arbetas på förstärkning av Norra Hamnens pirar och man försöker få fram en ny förtöjningslösning med kätting på botten, utredning har tillsatts för bevarande av den unika stenmuren vid Sjöstugan, städning av toaletter, höstens städdag 6 oktober med efterföljande workshop, överlämnande av gåva till Nösunds Kapells 100-årsjubileum, arbete med att få till en VA-lösning för Sjöstugan, nya uthyrningsregler och bokningssystem för både Sjöstugan och Varmbadhuset, utveckling av hemsidan, arbete med investerings- och finansieringsförslag inför mötet.

 

 

 

§7 Information från sektionerna

  • Pia Gitse informerade lite kort om vad som arbetats fram vad gäller Sjöstugan. Hyran har höjts till 6500;_ för icke-medlemmar, hälften för medlemmar, medlemmar har förtur fram till och med sista september innan nästa år släpps till allmänheten, på hemsidan kan man lätt finna den aktuella bokningssituationen. bajamajor blir obligatoriskt. Alla uppmanas att anmäla sig till minst en veckas toalettstädning. Lista kommer att finnas i Informationsboden vid Magasinet.
  • Mikael Hassler rapporterade från Varmbadhuset där kommunens arbetsledare Kent Löfkvist presenterades och fick rungande applåder för det arbete som han och hans arbetsgäng utfört. Bokningssystem är på försök utlagt på hemsidan. Själva bastun beräknas klar i februari, samlingsrum i mars, skvalpskydd i mars-april och vatteninstallation i april-maj. Fas 2 kommer att bli att färdigställa tornet som mysrum med förvaringsskåp.

Lisbeth Maxén berättade kort om de tröjor som tagits fram till stöd för Varmbadhusets renovering. Formulär för beställning kommer att läggas ut på hemsidan.

  • Maj-Britt Olsbo rapporterade om sektionens arbete med kallbadhusen. Man söker frivillig arbetskraft för skrapning, grundning samt målning.
  • Magasinsektionen hade inget speciellt att rapportera.
  • Sektionen för Stigar och Leder, Ann Åhlberg-Wijkmark lät rapportera att man snart skulle ha ett möte där förslag till åtgärder skulle diskuteras.
  • Ungdomssektionen, Hans Bergkvist hade låtit hälsa att det ej fanns något nytt att rapportera.
  • Sektionen för Samhälls- och Kommunala frågor, Bernt Wijkmark hade heller inget nytt att rapportera.

 

§8 Viktiga datum

 

Viktiga datum att skriva in i sin agenda såsom vårens städdag 27april, årsmöte 7 juli, sommarfest 13 juli, höstens städdag 5 oktober, julmarknad 30 november, fackeltåg 14 december samt pubaftnar. Alla datum står att finna i kalendern på hemsidan..

 

§9 Styrelsens förslag till finansieringsplan

Magnus Johansson redogjorde för styrelsens förslag till finansiering av planerade nyinvesteringar 2013-2015 enligt utskick i samband med kallelsen med stöttning av ordföranden.

Frågan till mötet var om mötet tillstyrker styrelsens förslag till investeringar under åren 2013-2015 och att styrelsen i föreningens namn upptar ett lån i Orust Sparbank om max. 500.000kr för att finansiera de föreslagna aktiviteterna.

 

§10 Frågor och diskussion om styrelsens slutförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10:1 Diskussion om röstning via e-mail kan göras utan direkt stöd i föreningens stadgar

 

Stor diskussion följde. Det konstaterades att det är många parter inblandade innan man kommer vidare med Sjöstugeprojektet med VA och toaletter. Det uttrycktes oro över att alla avtal med berörda parter inte är i land. Bindande offerter efterfrågades.

Bertil Holst meddelade att dragning av VA-ledning över deras mark är OK med vissa förbehåll, som har tillställts styrelsen för Föreningen Nösund. Syskonen Holst överlämnade nu en skrivelse till styrelsen där man önskar att investeringskostnaderna fördelas över fler år än de föreslagna och pekade på riskerna med att inte avtalen med finansieringsstöd är klara med berörda parter vad gäller VA-ledning.

De lät också meddela att det kan bli aktuellt att arrendeavgifter kan komma att utkrävas från Nösunds Samfällighetsförening även för kallbadhusen, Varmbadhuset och Sjöstugan. Se bifogat brev.

Man påpekade också att det fanns en uppsägningsklausul som gjorde att avtalet för Norra Hamnen kunde sägas upp med kort varsel vilket bör tas med i riskkalkylen.

 

Magnus Johansson hänvisade till senaste årsmötet, där önskemål framkom om att styrelsen skulle förbereda ett sätt att rösta, t.ex. via e-mail, för de medlemmar som inte skulle kunna närvara på det extra medlemsmöte, som utlystes under årsmötet och där omröstning av styrelsens investerings- och finansieringsförslag skulle ske. Inga röster emot detta extra röstningsförfarande framkom på årsmötet varför detta beslöts. Våra stadgar säger inget specifikt om att e-mail eller poströstning ej kan ske. Alltså kan årsmötet besluta i en sådan detaljfråga.

 

 

§11 Beslut angående frågan i punt 9.

Medlemmarna beslöt med mycket klar majoritet att tillstyrka styrelsens förslag.

Mötet önskade att detta förslag skulle ses som en inriktning och förutsätter att lånet tas upp först när avtal och andra osäkerhetsfaktorer enligt planen är uppfyllda samt efter att inga andra finansieringsmöjligheter finns.

 

§12 Mötet avslutas

Ordf. tackade för det visade intresset och den stora uppslutningen och förklarade mötet avslutat varpå pubafton kunde ta sin början.

 

 

 

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                                                                           Mötesordförande:


Lisbeth Maxén                                                                                  Lars-Erik Roos

Justerare:                                                                                               Justerare:

 

Henrik Olsson                                                                                        Hans-Richard Wijkmark