Styrelseprotokoll 5 januari 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 5 januari 2013 10.00-13.45

Fjärilsdalen

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Bengt Thompsson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén, Bodil Novik Nilsson, Johan Eriksson, Pia Gitse,

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Bodil Novik Nilsson valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

 

 

§5 Förberedelse inför extra medlemsmöte 25 januari

Den av Lars-Erik Roos utarbetade agendan för medlemsmötet 25 januari gicks igenom och justeringar gjordes.

 

Magnus hade sammanställt styrelsens förslag till investering och finansiering de kommande åren. Denna gicks igenom och kompletteringar gjordes.

 

Lars-Erik sänder ut denna tillsammans med kallelsen till det extra medlemsmötet senast 10 januari, 2 veckor före mötet.

 

Där informeras också om poströstning av den fråga om finansiering som kommer att ställas på mötet.

 

Anslag sätts upp på hemsidan samt på anslagstavlan i telegrambyrån.

 

§6 förhandling mellan Båthamn, FN och NSF

Lars-Erik informerade från det möte som hållits 3 januari 2013 mellan Nösunds Båthamns Magnus Ulriksson, Nösunds Samfällighetsförenings Sven Hassler och Föreningen Nösunds Lars-Erik Roos.

Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som noggrant penetrerar de olika möjligheter till ledning av VA till Sjöstugan. Bengt Thompsson och Lars-Erik Roos tar hand om denna fråga och knyter till sig de personer som kan vara behjälpliga i denna fråga.

 

§7 Vattenmätare till Sjöstugan

Beslöts inköpa vattenmätare till Sjöstugan. Lars Kjellgren ansvarar för att detta blir igångsatt.

 

§8 Varmbadhusets boknings och driftssystem.

Försäkring

Anteckningar och förslag hade i förväg utsänts från sektion Varmbadhuset. Beslöts att hänskjuta större delen av frågan till nästa möte. Än så länge handlar bokning och avgiftsdelen bara om test innan bastun officiellt öppnar. Ny diskussion om avgifter då duschen är färdigställd.

Beslöts att Mikael pratar med Lennart Sundelius om en total översyn av föreningens försäkringar i samband med de pågående upprustningarna av våra byggnader.

 

§9 T-shirts Varmbadhuset

Lisbeth informerar på medlemsmötet och tar upp beställning av T-shirts med syfte att sponsra Varmbadhuset. Logo med Henrik Edströms tryck kommer att finnas.

Lisbeth kollar också upp priser för ev. försäljning av bastuhanddukar

 

§10 Norra hamnen – ny förtöjningslösning

Bengt jobbar vidare med denna fråga. Viktigt är att få till en samordning med de arbeten som skall göras på grunda badet vilka planeras till mars-april

 

 

 

 

 

§11 Hemsidan – status

 

 

Föreningen Nösunds hemsida har varit nerlagd under julhelgen p.g.a. att någon försökt hacka sig in men fungerar nu åter som vanligt. Viktigt att förfrågan sker till Pixelstore vid ev. installation av ny modul.

 

§12 viktiga datum 2013

Vårens arbetsdag är 27/4 och höstens 5/10. Nösundsdagen med sommarfest är inplanerad till 13/7

 

§13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte i Varmbadhuset lördag 16/2 10.00-12.00. Pia tar med fika.

 

 

§14 Mötet avslutas                     

.

 

 

 

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat

 

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                          Justerare:                                             Mötesordförande:

Lisbeth Maxén                                     Bodil Novik Nilsson                               Lars-Erik Roos