Styrelseprotokoll 16 december 2012

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 16 december 2012 hos Lisbeth Maxén 11.00-13.00

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Johan Eriksson

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Pia Gitse valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Punkter återkommer nedan.

 

§5 Elmätare Sjöstugan

Egen vattenmätare till Sjöstugan före vårens uthyrningar diskuteras vidare på nästa möte.

 

§6 Bokningssystem Bastun

Bokningssystem över nätet för bastudelen har tagits fram av Johan. Detta har varit under test en månad. Beslöts att köpa in detta system till en kostnad av 249:-/mån.

 

§7 Hemsidan/Bokning Sjöstugan

Bokning av Sjöstugan sker via Pia . Kalender ligger på hemsidan där man så småningom skall kunna se den aktuella bokningssituationen.

 

§8 Föreberedelse inför medlemsmöte 25 januari

 

Planering av medlemsmötet påbörjades. Magnus och Lars Karlén sätter ihop presentationen för finansieringsförslaget. Ett färdigt förslag måste vara klart till vårt styrelsemöte den 5 januari.

Information om de viktigaste händelserna under 2012 liksom vad som är inplanerat under 2013 som städdagar, Nösundsdag etc.

Sektionsledarna bör ges 5-10 minuter för att kort informera om vad som gjorts inom deras område och vilka planer man har inför 2013.

Information om nya uthyrningsregler för Sjöstugan och Varmbadhuset.

Schema för städning av toaletter påbörjas.

Kallelse till medlemsmötet inklusive presentationen av Finansieringsförslaget skall ut senast 10 januari.

Möjlighet till mailröstning alt. poströstning skall ges.

Lasse R inleder med en kort sammanfattning av vad som hänt/gjorts sedan nya styrelsen tog vid.

 

§8 Supportermedlemsskap diskuterades.

Supportermedlemsskap diskuterades. Beslöt att fortsätta diskussionen under 2013 innan vi genomför detta så att detta är väl genomtänkt.

 

§9 Förhandling

Möte mellan Båthamnen, Samfälligheten och Föreningen Nösund är planerat till den 3 januari.

 

§10 ”Finansieringsgruppen”

”Finansieringsgruppen” har träffats och jobbar på sitt förslag. Magnus har åtagit sig att ta fram ett presentationsförslag.

 

 

 

 

 

 

 

§11 Ny förtöjningslösning

N:a hamnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt T har haft ett antal diskussioner med Göran i Vasser om hamnen;

– Piren;
han vill stämma av mer i detalj med Curt Göransson och färjan.

Men i princip så har vi följande;
Färja 20.000:-
Material; 15.000 – 20.000:-
Grävmaskin; 10.000:-
Arbetskostnad; 10.000:-
DVS ca 50.000 – 75.000:-
Göran återkommer när han har diskuterat mer med Curt Göransson; de har enbart haft en preliminär kontakt i projektet.

 

– Bojar etc. Göran måste fundera vidare på detta

 

 

§14 Övriga frågor

  • På nästa styrelsemöte den 5 januari skall vi planera in hela vårens alla styrelsemöten.
  • Lars Roos åtager sig att ta fram årsmanual för styrelsens arbeten och han tar även kontakt med Rune Olsson som besitter mycken kunskap i detta ärende.
  • Lisbeth visade fram förslag på tröjor för att få in ytterligare medel till Varmbadhuset.
  • Uthyrningsregler och priser för uthyrning som tagits fram av Varmbadhusgruppen diskuterades. Synpunkter kommer att tas med till nästa varmbadhusmöte för vidare diskussion den 22 december.
  • Ett 50-tal Nösundsbor spred ljus över Nösund då det under lördagskvällen tågades med facklor i händerna från Magsinet upp Stora vägen och ner tillbaka Gamla vägen vidare via Arekullevägen med avslutning vid Värdshuset där det bjöds på glögg, pepparkakor och saffransbullar. Det hela avslutades med julsång och en önskan om god jul till alla. Stort tack till Värdshuset som bjöd på förplägnaden samt till Pia som höll i arrangemanget. Detta var 22:a året som denna trevliga tradition genomfördes.

 

§15 Nästa möte

Nästa möte hos Magnus Johansson

kl.10.00-12.00 den 5 januari 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 Mötet avslutas

 

Ordf. klarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                              Justerare:                                             Mötesordförande:

Lisbeth Maxén                                     Pia Gitse                                               Lars-Erik Roos