Styrelseprotokoll 26 augusti 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

26 augusti 2012 i Sjöstugan 16.00-19.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson ,  Pia Gitse, Jan Gustavsson , Mikael Hassler, , Bengt Thompson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Bodil Novik- Nilsson ,  Lars Karlén

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos  förklarade mötet öppnat och några frågor lades till agendan.

 

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Bodil Novik Nilsson valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Ungdomssektion kan anmäla sig till fikaförsäljning i Tavlebords affär om man önskar få in pengar.

Uppsnyggning av Norra Hamnen diskuterades vidare. Mikael har ej fått tag på Göran angående kätting på botten. Mikael och Bengt hjälps åt att kolla olika lösningar och kostnader. Lämpligt att Rune kontaktas som varit med tidigare i dessa diskussioner.

Norra piren behöver förstärkas.

 

§5 Båtplatser

Arrendeavtal gällande båtplatser vid Vadräckena skall skrivas på gällande fram till 30 september 2013. Därefter måste nya avtal gälla så att de sträcker sig över sommarsäsongen.

Rune håller fortfarande i båtplatskön. Båtplatslista måste ut liksom kölista till de som står i kö.

En diskussion om vilka begränsningar som finns för vilka som kan få tillgång till båtplats på Nösund bör tas med samfälligheten

 

§6 Holstska stenmuren

Stenmuren söder om Sjöstugan som står på Holstmark är en unik lämning från sillperioden enligt Bohusläns museum. Lisbeth och Bengt får till uppdrag att se vilka alternativ som finns för att bevara muren på plats och samtidigt säkerställa den.

 

§7 arbetsdag /workshop

Workshop i kombination med arbetsdagen lördag 6 oktober diskuterades. Lasse sänder ut inbjudan till medlemmarna.

Anmälan måste ske så att vi vet antalet luncher som skall göras.

Pia, Johan och Bodil gör iordning Sjöstugan på fredag. Dessa samt Mikael håller i lördagens workshops. Bengt tar med projektor.

 

§8 Varmbadhuset status

Förhoppning om att basturum och mötesrum skall vara klara i slutet av hösten.

Bodil skänker ett helt nytt bastuaggregat vilket vi tackar särskilt för.

 

§9 Båtvakter

Diskuterades om det skall skrivas in i båtplatsavtal att man måste gå båtvakt. Polis bör gå igenom vad som gäller enligt lag.

 

§10 Medlemsförslag

Förslag från medlem diskuterades. Lasse besvarar skrivelsen.

Medlemsmatrikeln får enligt personuppgiftslagen ej läggas ut på hemsidan. Den som önskar kan få den sig tillsänd. Detsamma gäller för båtplatslistor och kölistor.

Fortsatt diskussion om vilka som kan få tillgång till båtplats kommer att ske.

Kanske en båtplatssektion bör inrättas?

Förslag om inköp av slåttermaskin överlåter vi till vägföreningen.

 

 

 

 

§11 Övriga frågor

 

Ordentligt städmateriel bör inköpas både till Sjöstugan liksom till toaletterna. Lars Kjellgren ordnar detta. Konto har öppnats för detta ändamål.

Lämpligt att skylt sättes upp vid toaletterna att dessa sköts av ideell förening och att bidrag tacksamt mottages. Depositionsavgift tas ut från utebliven hyresgäst i Sjöstugan

 

 

Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                              Justerare:

Lisbeth  Maxén                                       Bodil Novik-Nilsson

 

Mötesordförande:

 

Lars-Erik Roos