Styrelseprotokoll 4 november 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

4 november  2012 hos Lars-Erik Roos 16.00-18.00

Närvarande: Lars-Erik Roos,  Jan Gustafsson, Bengt Thompson, Pia Gitse,  Mikael Hassler,  Lars Kjellgren,  Bodil Novik- Nilsson , Johan Eriksson , Magnus Johansson, Lars Karlén

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lars Karlén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Lars-Erik Roos valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Punkterna återkommer nedan.

 

 

§5 Utskick efter Workshopen

Förslag finns hos Lasse. Som skickar ut.

 

§6 Efter Workshopen – ett första förslag på ”bästa” finansieringslösning inför 25 jan mötet

Möjlighet till lån på Orust Sparbank diskuterades. Janne o Lasse har pratat med dem om lån på 3-400.000.(6% ränta i dagens nivåer, 5-15 år) Säkerhet är arrendeavtalet, som måste vara minst så långt som lånetiden.

 

Separat grupp m Janne, Mikael, Magnus, Bodil, Lasse tar fram ett förslag. Lasse sammankallande.

 

§7 Möte m samfälligheten

 

Samfälligheten ville ursprungligen att Båthamnen som fastighetsägare skulle bygga VA-anslutningen och garantera att FN byggde toaletter och samfälligheten.

Nu kan Samfälligheten tänka sig att FN tar ansvar för att bygga toaletter.

Vi ska föreslå till Båthamnen att vi har en gemensam VA-förening , inget GA. (Lasse)

§8 Inköp av material (dörrar) för vårt kommunbidrag

 • 21250:- för 2 dörrar.
 • Färg till kolboden 2400:-
 • Lås, Bengt frågar.
 • Färg, faktura på 7500 finns

 

§9 Förslag på nya uthyrningregler Sjöstugan inför säsong 2013

 

Bl.a diskuterades följande:

 • Hyra 1/5- 30/9
 • Medlemsrabatt får man först 2a året som medlem
 • Medlemmar har förköpsrätt  före siste September
 • Obligatoriskt m Bajamajor, minst 1.
 • Handpenning, halva hyran fryser inne om man avbeställer
 • På hemsidan kan man se när det är ledigt
 • Pia skickar ut sitt förslag till styrelsen

 

§10 Info från Kommunträff på Kajutan den 29 okt -12

 

Kjellgren ,Lasse, HR o Janne var där.
Föreningsregister finns på Kommunens hemsida
Nytt möte i maj., förslag 2 ggr per år.
Fungerar som nätverksskapande.
”Vision Nösund”-sektionen bör deltaga.

§11 Lennart Sundelius’ Sjöstuge-alternativ

Vi är tacksamma för Lennart´s engagemang och väver in detta i helheten enligt paragraf 7, som medlemmarna ska rösta om förslag 25/1.

§12 Gamla muren söder om Sjöstugan

T Holst skall kolla med hela familjen Holst om de står fast vid tidigare förslag att säkra(gjuta) nedre delen av muren. Han ska återkomma.

§13 Norra Hamnen ny förtöjningslösning – status

Arrendet är förnyat på 5 år. Men vi måste ha långt arrendeavtal/eller köp innan vi kan göra en långsiktig investering..
Vi siktar på 2014.
Bengt jagar Göran om kostnad för pirförstärkning.

 

§14 Lisa, avtal om belysning

Janne kollar m Rune om hur avläsning och kostnadssammanställning för faktura till Värdshuset tas fram

§15 Övriga ärenden

 • Nösundsdagen 13/7 2013.
 • Hemsidan ligger nere, Johan pratar m Lippan hur vi får bättre funktion på hemsidan fortsättningsvis inkl. domänregistrering
 • Yoga-deltagare ska vara  medlemmar i FN, Pia tar upp m Pia

 

§16 Nästa möte

28/11 18.30 hos Janne

 

Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                   Justerare:                                         Mötesordförande:

Lars Karlén                                    Lars-Erik Roos                                   Lars-Erik Roos

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                   Justerare:                                         Mötesordförande:

Lars Karlén                                    Lars-Erik Roos                                   Lars-Erik Roos