Styrelseprotokoll 25 juli 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

25 juli 2012 i Kårtvet 16.00-19.00

Närvarande: Lars-Erik Roos Magnus Johansson ,  Pia Gitse, Jan Gustavsson , Mikael Hassler, , Bengt Thompson,  Lisbeth Maxén, Bodil Novik- Nilsson , Johan Eriksson

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos  förklarade mötet öppnat

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§3 Justerare

Pia Gitse valdes till justerare

 

§4 Varmbadhuset

Konstaterades att sommarfesten varit mycket lyckad, välbesökt och inbringade en hel del pengar till Varmbadhuset. 9st nya bastupaket har inkommit liksom några mindre summor från andra medlemmar. Dessutom en summa pengar från Stens minne.

Ansökan om bidrag ligger kvar hos Länsstyrelsen . Bohusläns museum är positiva till det arbete som läggs ner på byggnaden.

Stommen på Varmbadhuset är mer eller mindre klar och som tidigare beslutats är det i första hand basturum och samlingslokal som skall färdigställas.  I steg 2, i takt med att det finns tillgängliga medel, satsas det på trappa upp till lanteninen och ett litet rum där med fönster ut mot Tångesund.

 

§5 Möten

Enades om att styrelsens inriktning på mötesfrekvens skall vara ca. 1ggr/mån plus några extra möten vid behov. Vi skall försöka att ha möten på lite olika dagar och tidpunkter för att tillgodose olika önskemål.

 

Förslag på mötesdatum för hösten enligt följande:

Söndag 26 augusti kl. 16.00 styrelsemöte i Sjöstugan

Lördag 15 september kl. 10.00 styrelsemöte hos Pia Gitse då sektionssammankallande inbjudes för att delge styrelsen vad de hitintills kommit fram till.

Lördag 6 oktober allmän städdag kl. 9.00-12.00 med efterföljande kaffe.

13.00 styrelsemöte

I samband med denna helg ”workshop” för medlemmarna

Söndag 4 november kl. 16.00 styrelsemöte

Onsdag 28 november styrelsemöte.

 

Lasse sänder ut inbjudan till ”brainstormingsmöte”  och städdag samt inbjudan till sektionsansvariga  till möte 8 september..

 

§6

Finansiering

Finansiering och syftet med föreningen diskuterades. Beslöts att ordna ”workshop” för medlemmarna i samband med städdagen.

 

§7 Holstska tegelstensmuren

 

Tegelstensmuren vid Sjöstugan diskuterades. Meningen var att ”Göran i Vasser”skulle åtgärdat denna i samband med stöttning av Sjöstugan. Beslöt att göra ny besiktning av muren för att kunna besluta om lämplig åtgärd. Bengt kollar med Bohusläns Museum för att få deras synpunkter. Beslöt att tillfråga Orust Svets om förslag på tänkbar lösning.

Lisbeth framlade förslag om armeringsnät som ett alternativ.

Mikael talar med Tomas Holst om deras fröväntningar på muren för framtiden.

 

 

§8

Övriga frågor

 

Bodil tog upp frågan om föreningen var intresserad av att servera kaffe vid Tavlebords affär någon lördag. Kanske något för ungdomssektionen? Bodil tar fram mer information

 

Beslutades att köpa in virke till 6st marknadsbord. Bengt Thompson och Lars Gitse åtager sig att snickra ihop desamma och Pia ordnar så att tyg inköpes och att sömnad blir gjort.

 

En uppsnyggning av norra hamnen diskuterades. En rensning av hamnen gjordes för några år sedan liksom förstärkning av kanterna.

 

Kätting på botten diskuterades. Mikael uppdrogs att kolla med ”Göran i Vasser”

om kostnad. Finansiering skulle kunna lösas genom att båtplatsinnehavare köper in sig på kättingen.

 

Magasinet och Magasinssektionsarbetet diskuterades. Byggnaden står på kommunal mark och är skänkt på 60-talet för ungdomsverksamhet och enligt avtal får affärsverksamhet ej bedrivas i denna lokal. Lämpligt att se mer exakt på avtalet.

 

Janne informerade  om Teaterföreningen Vågspels projekt ”Tillsammans på Orust” som går ut på att rekrytera fler ungdomar till styrelsearbete.

 

Vad gäller Sjöstugan måste en samordning till mellan Båthamnsföreningen, Samfällightetsföreningen, Fam. Holst och Föreningen Nösund för att vi skall komma vidare.

 

Föreningen Nösund har fått tillstånd för Va-anläggning

 

 

Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                              Justerare:

Lisbeth  Maxén                                       Pia Gitse