Styrelsemöte 16 september 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

16 september 2012 hos Pia Gitse 10.00-13.00

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson ,  Pia Gitse,  Mikael Hassler,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Bodil Novik- Nilsson , Johan Eriksson samt under §1-4 sammankallande från olika sektioner: Ann Åhlberg-Wijkmark, Maj-Britt Olsbo, Bernt Wijkmark, Johan Sandegren

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos  förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Johan Eriksson valdes till justerare

 

§4 Redogörelse från sektionerna

Sektionsordförande för de nybildade sektionerna redogjorde för sina möten med de som anmält intresse att arbeta med specifika frågor.

Från samtliga sektioner önskas inför Arbetsdagen:

En lista för varje sektion på vad som kan/skall göras på städdagen. Dessa listor skall sändas till Lars-Erik Roos. En kort beskrivning över sektionens tänkta arbetsområde med en enkel kalkyl inför Workshop den 6 oktober samt. Bodil sänder ut mallar som skall användas.

 

Johan Sandegren redogjorde för sektion Magasinet som haft 3 möten. Ungdomssektionen, som leds av Hans Bergkvist, kommer att ha ett nära samarbete med Magasin-sektionen. Tanken är att ungdomarna efter hand skall ta över mer och mer själva.

Deras intentioner är att Magasinet fortsatt skall vara en mötesplats för ungdomar men att mycket behöver göras med lokalen för att den åter skall bli attraktiv.

Magasinet skall ha en större tillgänglighet men under ordnade former. Regler skall ses över och man har förslag att inrikta sig mot åldersgrupp låg ålder upp till 16-17 år.

Viktigt att en hållfasthetsbesiktning samt översyn av det elektriska sker av huset. Bengt Thompson och Rune Olsson bör vidtalas för att ta reda på namnet på den oberoende besiktningsman som användes till Varmbadhuset. Lasse pratar med Bengt och Rune.

Frågor som uppkom i samband med redogörelsen:

Vad gäller avseende ansvarsförsäkring?

Hur många kan man ta in i lokalen? Styrelsen återkommer.

Hur har man tänkt tillgänglighet för höst/vinter ? Sektionen.

Kan man ansöka om kommunala medel? Stiftelser? Sektionen.

Inför städdagen, då sektionen vill röja bort gammalt skräp, ombads Lars Kjellgren tala om vilka stolar som skall sparas. Lars och Magnus gör detta tillsammans.

 

Pia Gitse redogjorde för Sjöstugesektionen som haft 2 möten.

Tanken är att man fortsätter med uthyrning av lokalen. Man skall se över olika paket för uthyrning. Skall bajamaja vara obligatoriskt?

Hur kan man göra lokalen mer tillgänglig för föreningsmedlemmarna? Ett förslag var att medlemmarna får förtur till ett visst datum. Man önskar att uthyrningsschema läggs på hemsidan. Minneslista över vad som bör göras på hösten när man avslutar uthyrningssäsongen samt en dylik för öppning bör upprättas.

Lasse föreslog att vi lägger in ”Sjöstugan uthyrning” på agendan till ett av våra styrelsemöten i höst.

Gruppen önskar en sammanställning över den ekonomiska situationen gällande Sjöstugan såsom: hur stora är intäkterna från hyran, driftskostnad, underhållskostnad. Ett eget konto efterfrågades.

Ett förslag på en snålversion av toalettbygget hade lämnats in av Lennart Sundelius vilket får redogöras för på workshopdagen.

Kalkylen inför workshop bör bygga på att arbetet utföres professionellt. Allt ideellt arbete som sen görs är bara av godo..

Städvagnar bör inköpas. Stolförvaring diskuterades.

Toaletterna ligger under Sjöstugesektionen.

 

Maj-Britt Olsbo redogjorde för Kallbadhussektionen, vilka haft ett möte.

De åtager sig att hålla i ordning i kallbadhusen samt upp- och isättning av badtrappor vid badhusen. Även badtrappan vid Norra Hamnen kommer att ingå i Sektionens ansvar.

Göran i Vasser har fortfarande inte färdigställt cementplanen vid norra badet.

Målning av husen behövs. ”Skraplotteri” föreslogs. Nya trallar samt en ny trappa ner till stranden är önskvärt liksom ventil södra kallbadhuset.

Vi bör lägga in hos Kommunens Föreningslag redan nu om att vi önskar mer hjälp efter att Varmbadhuset färdigställts.

 

Mikael Hassler redogjorde för arbetet med renoveringen av Varmbadhuset som utförs av Kommunens Föreningslag.

Lokalen skall vara handikappanpassad och för att detta skall kunna genomföras kommer toaletten att läggas i kolboden. Duschen kvarstår dock i Varmbadhuset. EU-pengarna rör bara samlingslokalen.

Viktigt att de som anmält sig intresserade av Varmbadhusfrågor utöver den arbetsgrupp som redan finns för själva bygget sammankallas. Man kan redan nu börja diskutera framtida skötsel, uthyrningar etc.

 

Bernt Wijkmark skall ta hand om kommunfrågor och han undrade vad som ingick i hans uppdrag. Detta kan vara frågor som rör exempelvis upphandling av skolskjutsar- frågor som har att göra med ”Att Nösund finns året om”

Kan ”Grannsamverkan” ligga under denna sektion?

Bodil och Pia anmälde sitt intresse att vara med i gruppen.

 

Ann Åhlberg-Wijkmark är sammankallande för gruppen Stigar & leder vilka har träffats några gånger. Man har startat uppröjning och märkning och börjat se över skyltar. Man hade märkt att mycket görs för att hålla stigar öppna även av andra grupper vid sidan om vilket var positivt.

Kan vara bra om de tar reda på vilka markägare som finns där stigarna går fram.

 

§5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Arrendeavtal för båtplatser har skrivits på. Avtal gäller varje år från 1 januari till 1 oktober.

Skrivelse från medlem hade besvarats.

Lisbeth har bokat tid med Kallefors Rör & Smide för att se över lösningar för att säkra Holstmuren vid Sjöstugan.

På nästa möte bör avtal Sjöstugan ses över liksom båtplatsavtal/vakter diskuteras. Lars-Erik Roos ser till att kölista till de som står i båtplatskö kommer ut.

 

§6 Planering städdag

De olika sektionerna ombads göra en plan för resp. sektionsområde inför städdagen. Lasse bör stå kvar vid ånbåtsbryggan minst en halvtimma för att fördela arbetet.

Trappa norra hamnen skall tas upp(fixas av Badhussektionen), parkering städas av liksom sjöbodsdäcket, grisar vid ångbåtsbryggan skall ställas på rätt plats- Sjöstugans dörrar bör besiktigas liksom om någon del av huset har sjunkit.

Lars Kjellgren tar ansvar för arbetet på Hästängen.

Bodil åtog sig att ta med sin hästtransportkärra till städdagen för skräp som skall till Månsemyr.

Låst skåp för toarullar, städmaterial etc bör fixas i Magasinet.

 

 

§7 Hemsidan/Affischtavlor

Hemsidan har tyvärr legat nere några dagar och Magnus arbetar på att lösa detta.

Lisbeth och Johan har diskuterat olika lösningar för de föreningar som idag använder Föreningen Nösunds hemsida för sin information får en möjlighet att själva revidera sin sida. Antingen kan det lösas med eget lösenord för sin flik på sidan alternativt förslag på enkel hemsida de bygger själva och sedan länkar till Föreningen Nösunds hemsida. Dessa förslag kommer att tillställas de olika föreningarna.

Lisbeth har haft möte med föreningsmedlem om hur man kan förbättra hemsidan och göra den mer levande liksom deltagande på Facebook för att nå fler medlemmar. Detta kräver dock någon som ständigt kan vara inne och sköta det redaktionella. Detta bör skötas av styrelsemedlem och får diskuteras vidare.

En affischtavleansvarig efterfrågades och Lars Kjellgren åtager sig detta.

Regler för affischering tas upp på nästa möte.

 

§8 Nösunds Kapell 100 år

Flera styrelsemedlemmar var med på gudstjänsten och den efterföljande lunchen som serverades i Tegneby församlingshem i samband med Nösunds Kapells 100-årsjubileum. Lars-Erik Roos höll tal och överlämnade en summa pengar till kapellet i gåva.

 

§9 Norra Hamnens förtöjningslösning

 

Frågan hänskjutes till nästa möte

§9

Övriga frågor

Mikael redogjorde för den bevakning av hamnarna som utförts av ett 50-tal föreningsmedlemmar.

Skyltar om att hamnarna bevakas bör sättas upp.

Rejäl ficklampa kommer att ligga på angiven plats i Varmbadhuset.

Polis har varit på plats och redogjort för vilka befogenheter den civile har och hur man bör agera i samband med att man går vakt.

 

§10 Nästa möte

 

Nästa möte 7 oktober hos Lars Kjellgren 16.00-18.00

 

Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                              Justerare:

Lisbeth  Maxén                                       Johan Eriksson

 

Mötesordförande:

Lars-Erik Roos