Styrelsemöte 26 februari 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

söndagen den 14 januari 2012 kl 11.00 Damaxa 9.30.-13.15

Närvarande: Magnus Johansson, Jan Gustavsson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Bengt Thompsson, Cecilia Bengtsson, Lisbeth Maxén, Rune Olsson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Under§1-4 deltog Bertil Holst samt Thorbjörn Jansson från Valberedningen.

 

§1

Mötet öppnas

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

§2 Interimsstyrelse

Interimsstyrelse tillsattes. Magnus Johansson går in som tillfällig ordförande från att ha varit v. ordf., Lisbeth Maxén som sekreterare och Janne Gustavsson står kvar som kassör. Övriga ledamöter kvarstår.

 

§3

Justerare

Lars-Erik Roos valdes till justerare

 

§4 Valberedningen

Bertil Holst och Thorbjörn Jansson meddelade hur långt de kommit i sitt arbete inför årsmötet och informerade om vilka som står i tur att avgå eller omväljas.

 

§5 Sektionsarbete

Föreslagna sektionsarbetets organisation diskuterades. Vem skall stå som ordförande etc.

 

§6

Sjöstugans uthyrning

För tillfället är mail adress omstyrd till Magnus Johansson. Beslöt att öppna gmail-konto.

Lars-Erik Roos tar över Sjöstugeuthyrningen tills vidare och ser över avbokningsregler. Rune Olsson tar hand om efterkontroll efter uthyrning.

 

§7

NösundsKapell

Informerades om att årsmötet 2009 beslutade att föreningen skulle inrätta en jubileumsfond och därmed  10.000 kr till en lämplig gåva till Nösunds kapell som fyller 100 år i september innevarande år.

 

§8 Arrendeavtal sjöbod

Undertecknande av arrendeavtal gällande Henrik Olssons sjöbod skall inlämnas till Fam. Holst.

 

§9 Övriga arrendeavtal

Lars-Erik Roos och Jan Gustafsson gör en översyn och sammanställning av samtliga avtal rörande Föreningen Nösund.

 

§10

sommarens

jubileum

ansvarsförsäkring

För sommarens jubileum har avsatts 10.000:- 2011 och 10.000:- 2012vilket har tagits ut som extra medlemsavgift.

Ansvarsförsäkring gäller för jubileumet och Jan Gustafsson har byggt på extra kostnadsfri  klausul för jubileumsdagarna

 

§11

Försäkringar

Föreningens försäkringar för byggnader sågs över och konstaterades att en uppgradering bör ske vad gäller vissa byggnader. Vem tar vi till hjälp?

 

§12

Översyn av anläggningar

Lars Kjellgren utsågs till sammankallande för en översyn av Föreningens anläggningar före sommaren.

 

§13

Verksamhetsberättelse

 

Magnus Johansson upprättar verksamhetsberättelse.

§14

marsskrivelse

En marsskrivelse brukar sändas ut vad som planeras under det kommande året. Beslöts att läggas på hemsidan och sättas upp på föreningens anslagstavla i hamnen.

 

§15

Kommunkontakter

Rune Olsson kollar med Anita Nystrand om bidrag för underhåll av badplatser förutom de SEK 6000:- som redan erhållits

 

§16

Vårens arbetsdag

Vårens arbetsdag 28 april finns redan insatt på hemsidan. Lars-Erik Roos tillser att anslag sätts upp på anslagstavlan i hamnen.

Magnus Johansson kollar med Värdshuset om kaffe.

§17

Medlemsenkäten

Enkätfrågorna diskuterades och fastställdes. Beslöts att de skall gå ut snarast möjligt både i brevform och via mail. Lars-Erik Roos och Jan Gustavsson går igenom medlemmatrikeln och uppdaterar mailadresser.

Efter det att enkäten sänts ut får medlemmarna 2 veckor på sig att besvara enkäten.

 

§18

Varmbadhuset

Mikael Hassler håller på med kalkyl och arbetsbeskrivning tillsammans med Göran Algeröd.

Viktigt att styrelsen träffas så snart som möjligt och går igenom denna.

Stig Dahlgren ombeds kontakta kommunenes arbetsledare och tillse att ett möte kommer till stånd mellan styrelsen och arbetsledaren för att utreda deras kompetensområden, prioritetsordning, arbetsbeskrivning, budget etc.

Stig kollar också vilken tid som gäller för denna arbetskraft att komma till Nösund.

 

 

§19

Medlemsskrivelse

En skrivelse har inkommit från Gösta Sandegren om båtplatser framför Sjöstugan. Denna fråga finns med i medlemsenkäten. Lars-Erik Roos meddelar Gösta om detta.

 

§20

Ansökan om medlemskap

Ann Wijkmark har ansökt om medlemskap i Föreningen Nösund och beviljas detta.

§21

En tyst minut hölls med anledning av Sten Hallbergs bortgång.

Rune Olsson ser till att krans beställes från Henåns Blomsteraffär till begravningen

 

§22

Förhandsbesked Sjöstugan

Lars Kjellgren och Lars-Erik Roos lämnar in förfrågan om förhandsbesked gällande ev. utbyggnad av Sjöstugan på prickad mark

§23

Granar

Lars Kjellgren ansöker hos kommunen om uppsättning av granar.

 

§24

kommande styrelsemöten

Följande styrelsemöten planerades in:

18mars 9.30 Nösundsgården

8april 11.00

13maj 10.00

10juni 16.00

 

§25 Mötet avslutas

Ordf. förklarade  sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare                                                             Justeras:

 

Lisbeth  Maxén                                                   Lars-Erik Roos