Styrelsemöte 14 januari 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

lördagen den 14 januari 2012 kl 11.00

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Valdes Lisbeth Maxén till justerare.

 

§3  Informationsmötet

Upplägget inför informationsmötet 27 januari 18.00-19.30 på Nösunds Värdshus diskuterades och planlades

 1. Välkomna och dagens agenda Sten H/Magnus J

  2. Status om FN’s byggnader och vårt gemensamma ansvar att bevara värdet i våra    byggnader  Bengt T

  3.  Toaletter i Sjöstugan samt  planering av nya båtplatser  L-E R

4.  Renovering av Varmbadhuset, presentation av våra planer  Mikael H+Göran A

5. Styrelsens Finansierings- och driftsförslag  Jan G (+ L-E R)

6.  Diskussion  Alla

7.  Nästa steg Magnus J + L-E R

        §4  Enkäten

       Enkäten diskuterades och beslöts att avvakta informationsmötet då ev. nya synpunkter tas upp.

       Efter detta möte bör enkäten komma ut  till medlemmarna rätt snart.

 

        §5  Vårens arbetsdag

         Beslöts att vårens arbetsdag skall ligga den 28 april. Detta datum skall läggas in på hemsidan

 

        §6  Jubileumsmiddag

        Anmälan till sommarens jubileumsmiddag skall ske före 1 maj till Nösunds Värdshus. Detta skall också läggas in på hemsidan

 

        §7  Nyinflyttade i Nösund

        Beslöts att göra en specialinbjudan till nyinflyttade i Nösund då vi berättar om Nösund och Föreningens arbete.

       Uppdrogs åt Lisbeth att göra   en översikt över de nyinflyttade.

 

       §8  Nästa möte

        Beslöts att nästa möte skall hållas 26 februari 2012 kl. 9.30.

        Plats meddelas senare.

 

       §9 Mötet avslutas

        Ordf. förklarade  sammanträdet avslutat,

 

        För Föreningen Nösund

                                                                                Justeras:

        Lisbeth   Maxén                                                Lars-Erik Roo