Styrelsemöte 27 nov 2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 27 november 2011 kl 11.00-13.45

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Dessutom deltog i §§1-4 från valberedningen Bertil Holst och från varmbadhusgruppen Göran Algeröd, Mikael Hassler och Henrik Olsson. 

 

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2  Justerare

Valdes Lisbeth Maxén till justerare.

 

§3  Valberedningen

Valberedningens ordförande, Bertil Holst, hade önskat närvara för att göra en första sondering angående intresset att fortsätta i styrelsen hos de medlemmar, vars mandat utgår vid årsmötet i sommar.

 

§4  Varmbadhuset

Dagens möte var i princip sammankallat för att diskutera de fortsatta handläggningen av varmbadhuset.

Göran Algeröd inledde med en utifrån utdelade ritningar ytterst detaljerad genomgång av det ”nya” varmbadhusets interiör och exteriör.

Mikael Hassler föredrog hela den ekonomiska planering, som han gjort, och som enligt en del av varmbadhusgruppen skulle ge en ny byggnad för ca en miljon kronor.

En drygt timslång mycket intensiv diskussion följde, varunder de ofta mest återkommande inslagen kan sägas ha varit:

  1. hur ekonomin skall lösas – medlemsavgifter, lån, lån med borgen,  sponsring m fl
  2. i vilken ordning husets olika delar skall färdigställas och hur detta skall göras
  3. frågan om skapandet av en ny förening för varmbadhuset och dennas ev övertagande av byggnaden från Föreningen Nösund

Ett stort antal alternativa lösningar lades fram inom varje ”huvudområde”.

För att få ytterligare en finansieringsplan jämte den under mötet framlagda beslöts tillsätta en arbetsgrupp bestående av Magnus Johansson, sammankallande, Mikael Hassler, Lars Karlén och Lars-Erik Roos. Denna grupp skulle vara färdig med sitt arbete, så att det kan presenteras på medlemsmötet i januari.

 

§5  Val av representant till arbetsgrupp i NSF

NSF har utsett en arbetsgrupp för ny hamn vid Sjöstugan och för ev tillbyggnader på/vid Sjöstugan. Gruppen består av Thomas Fogelberg, Sven Hassler, Pål Prøitz och Lars-Erik Roos. Som FN:s representant i gruppen valdes Lars-Erik Roos.

 

§6  Hamn vid Sjöstugan

Redogjorde Lars-Erik Roos för ett möte, som hållits inom NSF, och där ny hamn utanför Sjöstugan diskuterats. Ett förslag, som väckt allmänt gillande, var att förlänga nuvarande utåtgående ponton i båthamnen ett tjugotal meter, och vid dess avslut bygga till en öst-västlig ponton, varvid ett femtiotal båtplatser skulle kunna erhållas. Kontakter i ärendet skulle tas med Transportstyrelsen.

En sådan anläggning skulle ge RBK önskat antal båtplatser, och man skulle från deras håll sannolikt inte längre vara kvar vid kravet att bygga ett separat hus väster om Sjöstugan.

 

        §7  Tillbygge av Sjöstugan

       För att efterhöra vilka de  reella möjligheterna är att förlänga Sjöstugan två-tre meter i

       västlig riktning utsågs Lars-Erik Roos och Bengt Thompson att ta kontakt med byggnads-

       nämnden i Orust kommun för diskussion i ärendet.

 

       §8  Bygglov varmbadhuset och kolboden  

       Väcktes frågan om huruvida det krävs bygglov för att göra de tidigare diskuterade för-

       ändringarna på varmbadhusets exteriör, och om NSF givit tillstånd till uppförandet av en

       ny byggnad på den gamla kolbodens plats. I den senare frågan finns tillstånd.

 

       §9  Bokföringsfråga

       Beslöts på förslag av kassören att e-bokföring skall tillämpas fr o m 2012, och att plus-

       girot avslutas vid kommande årsskifte.

 

  §10  Infoskrivelse

    Beslöts att sända skrivelse till FN:s medlemmar beträffande styrelsens annorlunda          uppfattning i varmbadhusfrågan än den, som Mats Arvidsson givit till känna i sin  rundskrivelse.

    Kassören skulle tillhandahålla erforderliga adresser.

 

       §11  Medlemsmöte i januari

       På medlemsmötet fredagen den 27 januari kl.18.00 på värdshuset skall ärendena ”Varm-

       Badhuset, Sjöstugan, Ny hamn/Båtplatser, Enkäten och Kolboden” behandlas.

 

       §12  Nästa möte

        Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen  den 14 januari 2012 kl. 11.00 hos  under-

        tecknad.                                                                                                                                                                                                                 

 

       §13  Mötet avslutas

        Ordf. förklarade  sammanträdet avslutat,

 

        För Föreningen Nösund                                                               Justeras:

 

 

       Sten Hallberg                                                                                Lisbeth Maxén