Styrelseprotokoll 12 september 2009

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 12 september 2009 kl. 09.30-12.00 hos undertecknad.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

 

§1 Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

 

§2 Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 

§3 Arbetsdagen den 26 september

Diskuterades uppläggningen av arbetsdagen och beslöts enligt följande:

Samling vid bryggan mellan 09.00 och 09.15 för alla arbetsvilliga.

Kaffe serveras kl. 13.00 på Nösundsgården

Fyra arbetschefer fördelar:

BENGT THOMPSON ANSVARAR FÖR NORRA OMRÅDET: varmbadhusets städning, röjning vid p-platsen vid norra hamnen, rivning av dasset i badhusparken, upptagning av badbryggan i norra kallbadhuset och borttagning av mattan på trampolinen inkl spikar samt upptagning av trappan där.

LARS KJELLGREN ANSVARAR FÖR CENTRALA OMRÅDET:

röjning av så mycket vass längs bäcken att den

dock fortfarande beskuggas, röjning av all vass från badtunnorna t o m laserbacken, röjning av all sly på Vadräckena (från landgången till Dan Linds uppfart), friläggning av 1800-talsbron – uteslutande i samråd med Stig Dahlgren

 

RUNE OLSSON ANSVARAR FÖR SÖDRA OMRÅDET:

cementarbeten vid landgången och i södra kallbadhuset

 

MAGNUS JOHANSSON ANSVARAR FÖR ÖSTRA OMRÅDET:

röjning av Julias tomt och om tiden räcker till a) friläggning av stig från väg 740 över backen till 1935 års väg (=från befintlig bro vid 740:an snett upp till -35 års väg), b) fortsatt röjning på ”35-an”

————————————————————-

Anmälan sker till resp arbetsledare!

 

§ 4 Uttagning av medlemsavgifter 2010

Beslöts att kassören och undertecknad skulle träffas för att diskutera på vilket sätt det nya inbetalningskortet skulle utformas, sedan årsmötet bestämt om nya medlemsavgifter.

 

§5 Hemsidan

Lisbeth Maxén visade ett förslag på ”försättsblad” till nya hemsidan, vilket styrelsen tacksamt accepterade. Lisbeth Maxén och Lars Kjellgren arbetar vidare med den.

 

§6 Upptagande av lån

En medlem hade föreslagit, att ett större lån skulle upptas för att finansiera de nya toaletterna i Sjöstugan. Kassören avrådde från detta, något som också blev styrelsens beslut.

 

 

§7 Toaletterna i Sjöstugan

Togs rubricerade fråga upp från en helt ny utgångspunkt. I och med att ett tillbygge av Sjöstugan och installation av två toaletter där blir synnerligen kostsamt, skulle man kanske kunna tänka sig en annan lösning, som mera omgående kunde innebära, att toaletter kom på plats. Diskuterades möjligheterna att redan inför kommande säsong gjuta en bottenplatta på lämpligt ställe invid berget vid Sjöstugan och på den ställa upp två arbetsplatstoaletter av samma slag, som den, som sedan förra året finns på parkeringsplatsen vid norra hamnen. I samband därmed skulle också en vattenledning kunna dras från ångbåtsbryggan till området kring Sjöstugan. Ärendet skulle utredas med förtur för ett beslut i god tid före sommaren.

 

§8 Fotografier på anslagstavlan

En medlem hade föreslagit, att fotografier från utsiktsplatserna runt Nösund skulle anbringas på föreningarnas anslagstavla i anslutning till ”promenadkartan” för att visa hur mycket vackert, som det finns att se, om man promenerar upp på bergen. Ansågs det inte vara nödvändigt med sådana foton, utan upplevelsen bör man få, då man kommer till resp utsiktsplats.

 

§9 Sparbössa vid toaletten vid bryggan

Förslag hade framkommit om att det skulle sättas upp en sparbössa vid bryggan, där gästande båtägare frivilligt skulle kunna lägga en slant för att man kunde utnyttja toaletterna. Ansågs det mera lämpligt att sätta upp den vid toalettdörrarna, vilket blev styrelsens beslut, och skulle det göras på försök.

 

§10 Förbudsskylt mot husbilar

Om en rubricerad skylt skall sättas upp vid norra hamnen, måste befintlig stolpe bytas ut.

 

§11 Julbord

Beslöts att styrelsen inte skulle beställa plats för julbord.

 

§12 Informationsbyggnad

Förslag hade uppkommit på ett möte med den s k ”pilgrimsgruppen”, att en mindre öppen informationsbyggnad, bestående av två gavlar och ett tak, skulle byggas någonstans vid bryggan. Tänkbar plats vore på norra långsidan av pumphuset. Diskuterades detta förslag, men ansågs placeringen inte vara den bästa utan beslöts, att om en sådan byggnad skall uppföras, skall det ske, där den nuvarande s k allmänna anslagstavlan står. Byggnaden skulle vila på pålar och byggas mot magasinet utan att anslutas till husväggen. Ärendet kommer att tas upp vid senare sammanträden.

 

§13 Varmbadhuset

I fråga om varmbadhuset konstaterades, att arbetet f n spretar åt olika håll, och att det är viktigt, att den befintliga arbetsgruppen lägger fram en samlad arbetsplan för hur man skall lägga upp verksamheten för den närmsta och något längre bort befintliga framtiden. Det handlar om städning, inköp av städutrustning, uppsättning av anslag, målning anslutning från östra gaveln till den kommande bryggan från värdshusets badanläggning, nedläggning av vattenledning m m. Därför är det viktigt att gruppen snarast sammanträder och lägger upp riktlinjer.

 

 

 

 

§14 Bro i Hästhagen

Skrivelse hade inkommit från Nösunds vägförening, som meddelade, att man inte kan ta ansvar för en bro över bäcken i Hästhagen, eftersom det ej finns en förrättad gångväg över ängen. Därmed faller Föreningen Nösunds gåva på 3000:- för anläggning av bron.

 

§15 Fråga om hyra av lokal i magasinet

Från en medlem hade inkommit förfrågan om att hyra en lokal i magasinet för försäljning av husgeråd, blommor m m under sommaren 2010. Det konstaterades, att det f n inte finns annan lokal än den i andra våningen, och den är avsedd för ungdomsverksamhet, om sådan efterfrågas. Dessutom står i avtalet mellan Orust kommun och Föreningen Nösund angående dispositionen av magasinet, att ”uthyrning för kommersiellt ändamål är inte i något fall tillåtet”.

Beslutet blev, att svar ges med hänvisning till ovanstående.

 

§16 Fonderade medel

Skrivelse hade ingått från Nösunds samfällighetsförening, i vilken man meddelade, att man föreslår, att medlen framgent används i första hand till renovering, alternativt nybyggnad av kolboden, i andra hand till Sjöstugan. Styrelsen hade intet att invända häremot.

 

§17 Badplatser

Skrivelse hade ingått från Föreningen Mollösund med förslag om upprättandet av ett kontrakt mellan Orust kommun och badplatserna i de olika samhällena på Orust. Styrelsen konstaterade, att det med tanke på att föreningens badplatser ligger på privat mark inte är helt lätt att följa det förslag, som översänts. Med vissa omarbetningar skulle man kanske kunna få fram ett gångbart alternativ. Dock måste försäkringsfrågan först utredas och göras helt klar, och kommunen måste meddela, i vilken omfattning den är villig att handha frågor gällande försäkring.

 

§18 Skrivelse om skolnedläggning

Skrivelse hade ingått med förfrågan, om föreningen vore villig att skriva på ett upprop om att skolorna i Tvet och Ellös skulle bli privatskolor under Baggiums ledning, om de lades ned av Orust kommun. Ett sådant beslut är i och för sig redan fattat, men Skolverket har sista ordet i frågan. Styrelsen konstaterade, att den som ideell förening ej kan ta ställning i frågan.

 

§19 Inköp av gräsklippare

Beslöts att till nästa säsong inköpa en ny gräsklippare att förvaras i magasinet.

 

§20 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 31 oktober kl 09.00 hos undertecknad.

 

§21 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund Justeras:

 

 

Sten Hallberg Lisbeth Maxén