Styrelsemöte 3 mars 2007

2007-03-03

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 3 mars 2007.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1 Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Justerare

Valdes Lisbeth Maxén till justerare.

§3 Verksamhetsplanering inför framtiden

Inledningsvis riktade ordf. ett tack till Bengt Thompson för det utmärkta sätt, på vilket han

lett det extra medlemsmötet den 20 januari.

Dagens diskussion i rubricerade ärende inleddes av Bengt Thompson, som med en synner-

ligen utförlig redovisning klargjorde på vilka sätt föreningen har att ta ställning till alla de

omfattande åtgärder, som måste vidtagas under de kommande åren.

Han konstaterade

att det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp på samtliga de arbeten, som är nödvändiga att

utföras under en tidsperiod, som ej går att i förväg bestämma

att det utifrån den arbetsplan, som oundgängligen måste läggas upp under de kommande

månaderna, endast i undantagsfall går att göra avsteg

att det inledningsvis är uteslutet att projektera för andra åtgärder än sådana, som direkt har

anknytning till föreningens byggnader, och som berör dessas grundförhållanden

att det, oavsett vad som sägs i föregående att-sats, skall utföras de arbeten med båtham-

nen, varom redan beslutats

att alla medlemmar måste inse, vad föreningen förvaltar, och vilka skyldigheter den har att

vårda denna egendom, så att det blir så bra som möjligt både för föreningen och för

samhället

att äganderättsförhållandena längs stranden klargörs, så att var och en förstår, vad som

gäller i fråga om utnyttjandet av marken

att det inte är möjligt att utifrån en fastställd plan plötsligt begära, att andra kostnadskrä-

vande åtgärder skall effektueras

att den aktivitetsplan/arbetsplan, som under våren måste tas fram, skall utformas på så

sätt, att den prioriterar det mest aktuella och nödvändiga, och i vilken ordning arbete-

na skall utföras

att det är till fördel, om arbetena vid Sjöstugan kan göras i samband med att Vägföre-

ningen, båthamnsföreningen och syskonen Holst utför sina arbeten där, eftersom spe-

ciellt transport av material då kan förbilligas

att föreningens ekonomi är överordnad samtliga arbeten

Av vad som ovan sagts framgår att arbetena på fastigheterna i sig inte är det, som är mest

aktuellt att utföra. Provisoriska lösningar bör inte göras. Bortsett från grundarbeten vid

varmbadhuset kan det ta ett antal år, innan byggnaden i sig kan repareras.

Beslöts att en strukturplan utifrån ovanstående skall tas fram inför årsmötet.

§4 Varmbadhuset

Vid det extra medlemsmötet den 20 januari kunde intresserade anmäla sig till en arbets-

grupp, som skulle syssla med frågan om hur varmbadhuset skulle kunna få en annan ut-

formning än dagens. Denna grupp kom att bestå av Barbro Roos, sammankallande, Hans

Bergkvist, Ann-Margret Hallenberg, Mikael Hassler, Lisbeth Maxén, Lotta Malm, Eva

Rynmark, Bengt Thompson och Bernt Wijkmark.

Delar av gruppen hade sitt första möte den 11 februari, då en mängd olika förslag lades

fram, och bland dem kan nämnas utan rangordning: var får man pengar, vad får man gö-

ra, vilka krav finns för att få bidrag, skall det finnas en större och en mindre bastu med

plats för ca tio resp fem personer, hur förbättra grunden, stödmedlemmar, altaner på två

sidor, toaletter, vikväggar för att göra två uppehållsrum av ett stort, relaxutrymme med

lanternin, två träbadkar i ett rum, braskamin. Gruppen kommer att sammanträda vid ett

flertal tillfällen för att diskutera vidare.

Under dagens möte konstaterades att det viktigaste i nuläget är att förse byggnaden med

en ny grund, och att detta skulle kunna ske under hösten i samband med att värdshusets

nya bastu uppförs. Vid de sprängningar, som då sker, kommer en betydande mängd sten

att finnas tillgänglig, som Dan Lind har lovat ställa till föreningens förfogande att nytt-

jas som ny varmbadhusgrund. Likaså kommer det att bli möjligt att lägga ned VA-rör

till varmbadhuset i samma schakt, som värdshuset gräver för sina från tennisplanen till

den nya bastuanläggningen. Om EU-bidrag erhålls, kan givetvis ytterligare arbeten ske

på byggnaden.

En kort inledande diskussion fördes om bastuavgiften skulle differentieras tidsmässigt,

så att den första timmen blir avsevärt dyrare än de efterföljande. Ärendet tas upp vid

nästa sammanträde.

Efterlystes en ritning på värdshusets bastu till nästa möte.

§5 Sommarfesten

Föreslogs ett antal aktiviteter som program under den tidigare delen av dagen: match-

race, tävling med optimister för vuxna, barnsimning runt Köttfatet med start vid ång-

båtsbryggan eller Sandegrens brygga, Lyrösundssimning, poängpromenad i centrala

delen av samhället, öppet hus hos ortens företagare, PUB med ”Happy-day- priser”.

§6 Dag för årsmöte

Beslöts att årsmötet skall hållas söndagen den 8 juli kl. 14.00

§7 Medlemsavgift

Beslöts föreslå oförändrad medlemsavgift, 300:-, för 2008.

Beslöts att på nästa möte ta upp frågan om vad som avses med familjeavgift.

§8 Midsommaraftonen

Diskuterades vilka möjligheterna var att få till stånd en ”knytkalastillställning” i

Sjöstugan på midsommaraftonen. Det konstaterades

att det måste finnas ansvariga arrangörer

att, om sådana finns att tillgå, det måste finnas en tillfredsställande annonsering

att Per Arvidsson skulle tillfrågas i ärendet

§9 Båtplatser i hamnen

Den vid förra mötet utsedda arbetsgruppen lade fram ett förslag om ändrade villkor

för att inneha båtplats i norra hamnen. Förslaget innebar

att båtplatsen utnyttjas kontinuerligt

att om så ej sker rätten att inneha båtplats upphör

att andrahandsuthyrning ej får ske

Dessutom tillförs en bestämmelse om övertagande av båtplats inom familjen.

Styrelsen hade intet att invända mot förslaget, vilket antogs.

Nya villkorsblanketter kommer att tillställas alla de, som nu hyr båtplats. 2007 kommer

att bli ett försöksår, då man kartlägger ej ianspråktagna båtplatser.

Beslöts att vid nästa möte ta upp frågan om en avgiftshöjning för innehav av båtplats,

och att man skulle undersöka avgiften på olika ställen på västra Orust.

§10 Bryggor vid landgången

Rune Olsson och undertecknad hade vidtalat två bryggägare längs landgången, vilka inte

haft sina båtar i sjön de senaste åren. De hade emellertid meddelat, att de skulle använ-

da sina bryggor instundande sommar, varför uppsägning ej var aktuell.

Till följd härav kan inte de personer, som står i tur för två bryggor få de platser, som var

tänkta. Det finns dock fortfarande en ledig plats vid ”sälgen”.

§11 Bryggfritt område

Beslöts att området mellan familjen Roos brygga och Sjöstugan ej får bebyggas med

bryggor.

§12 Marsskrivelsen

Undertecknad hade utarbetat ett förslag till s k ”marsskrivelse”, som skall utgå till alla

medlemmar i samband med att inbetalningskort för olika avgifter sänds ut. Den god-
kändes med några ändringar och tillägg.

§13 Gångväg Rörholmsberget

Rune Olsson och undertecknad hade gått rubricerade sträcka för att se efter, vad som

måste göras för att få till stånd en ”gångväg för alla”. Två trätrappor, två trappsteg av

cement och ett räcke måste tillverkas, plankor måste läggas ut vid pumphuset, alterna-

tivt grävs ett dike, och viss röjning i berget måste företagas. Kostnaden borde stanna

på ca 5000:-, vilket Samfällighetsföreningen står för. Undertecknad hade tillsammans

med Anna-Karin Holst gått den aktuella sträckan, och hon hade godkänt arbetena och

kostnaden.

§14 Container vid bryggan

Renhållningsentreprenören hade meddelat kostnaderna för att ha en sommarcontainer

stående vid bryggan. Kostnad: 297 kr/mån, 367 kr/tömn, 100 kr/kbm.

Frågan tas upp vid nästa möte.

§15 Skyltar och texter

Visade Sofia Holst ett arbetsmaterial med text och bild för de skyltar, som skall sättas

upp på de fyra utsiktsbergen. Lisbeth Maxén skall göra vissa korrigeringar, varefter

tryckeriet slutbehandlar materialet och återsänder det under mars månad, varefter allt

kan sättas upp på Arekullen, Boxvike vette, Stora rös och Trappbergen.

§16 Politikerbesök

Redogjorde undertecknad för det besök som kommunalrådet Anders Hygrell och kom-

munfullmäktiges ordf Lars-Åke Gustafsson gjort tisdagen den 27 februari på Nösund.

Mottagande grupp var från ordförandekonferensen. Avsikten med besöket var att infor-

mera dem om tillfartsvägen till det nya bostadsområdet, som RBK planerar, samt visa

på de parkeringsplatser, som också föreslagits av RBK. Vi klargjorde den omöjliga si-

tuation, som kommer att uppstå, om Källarliden och Törtippsvägen skall användas för

trettio nya fastigheter. Beträffande de föreslagna p-platserna ligger flera på privat mark

och kan inte vara aktuella. Vi bedömde, att de båda kommunrepresentanterna väl insåg

det problematiska med den tillfartsväg, som idag finns. Andra lägen bör kunna diskute-

ras.

§17 Västra Orusts nätverk

Rapporterade Lars Kjellgren om ett möte torsdagen den 1 mars på Ellös, dit nätverket

inbjudit politiker och tjänstemän från Orust kommun. Ca femtio personer deltog i sam-

mankomsten, som behandlade samhällsföreningarnas ställning i kommunen samt skol-

frågor. En fråga, som var gemensam för alla föreningar, var den om att man borde få ett

avsevärt större aktivitetsbidrag än de 5000:- som nu automatiskt utgår. Summan 25000:

nämndes som lämplig från föreningssidan. Från styrelsen deltog Lars Kjellgren, Barbro

Roos och undertecknad.

§18 Grus

Beslöts om inköp av ett lass 018 att läggas vid hamnen för bl a ifyllande av en mängd

hål på p-platsen.

§19 Städdagen

Beslöts att Rune Olsson skulle beställa erforderlig mängd virke för dels trapporna upp i

Badhusparken, dels för trapporna i Rörholmsberget, dels cement för trappstegen där.

Anslag skall sättas upp i god tid före arbetsdagen, så att alla vet, vad som skall utföras.

Undertecknad åtog sig att vara på p-platsen vid bryggan för att informera om vilka upp-

gifter, som behövde ”mera folk”. Bengt Thompson föreslog en tidigare start, eftersom

allt snickeriarbete tar mycket längre tid i anspråk än tre timmar.

§20 Arbetsdag hösten

Beslöts att arbetsdagen i höst skall vara lördagen den 6 oktober.

§21 Kommande styrelsemöten

Beslöts att de följande styrelsemötena skall hållas

tisdagen den 3 april kl. 18.30

tisdagen den 24 april kl 18.30
majmöte som bestäms den 24 april om det bedöms nödvändigt att ha något

söndagen den 10 juni kl. 09.00-15.00/16.00

torsdagen den 28 juni på tid som senare meddelas

§22 Mötet avslutas

Efter 3 tim 30 min förklarade ordf. mötet avslutat och tackade för mycket givande

diskussioner.

För Föreningen Nösund: Justeras:

Sten Hallberg Lisbeth Maxén