Styrelsemöte 18 maj 2007

2007-05-18

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund fredagen den 18 maj 2007.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnasOrdf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  JusterareBarbro Roos utsågs till justerare.

§3  Rapport från  ”gruppen ang föreningens byggnader”Bengt Thompson hade gjort en längre  sammanställning om framför allt Sjöstugan, varmbadhuset och magasinet, där han redovisat förslag på åtgärder och delvis kostnader utifrån de möten, som den s k ”vinterbonadsgruppen” haft sedan förra årsmötet.

Sammanfattningsvis konstaterade han, att de arbetsuppgifter, som kommer att ligga framför föreningen är synnerligen omfattande, och man måste utföra dem på mycket lång sikt.

Den efterföljande diskussionen blev intensiv, och bland annat ansågs att en kalkyl beträffande de löpande utgifterna för den ev ombyggda Sjöstugan måste tas fram som t ex kostnaderna för räntor, el, sophämtning, snöröjning, byggnadsunderhåll, uppvärmning ansvariga uthyrare och inte minst vilket ändamål skall en vinterbonad byggnad ha.

Alla bör också få klart för sig vilka små inkomster föreningen egentligen har, och vilka de löpande kostnaderna är. Förväntningarna på föreningen får och kan inte vara alltför högt ställda.

Diskussionen utmynnade i att frågan i sin helhet skall vara utredd senast den 10 juni, då styrelsen kommer att behandla den för att skriva ett yttrande inför årsmötet.

§4  Sjöstugans  vattenNösunds Båthamnsförening har fått tillstånd att installera kommunalt vatten i sin hamnanläggning.

I samband därmed har fråga ställts av båthamnsföreningen, om Föreningen Nösund skulle vara intresserad att ansluta vatten till Sjöstugan.

Båthamnsföreningen skulle i så fall ombesörja alla kontakter med kommunen, och man skulle även kunna förskottera Föreningen Nösunds andel av kostnaderna, till dess att FN:s ekonomi tillåter betalning. Även Nösunds Samfällighetsförening kan tänka sig att låna ut pengar till den aktuella investeringen.

Utifrån detta beslöts att tacksamt acceptera en anslutning av vatten till Sjöstugan, och beslutet skulle omgående meddelas ordf i båthamnsföreningens styrelse.

§5  Städning av SjöstuganLars Kjellgren och Rune Olsson åtog sig att städa stora salen i Sjöstugan inför sommarsäsongen.Frivilliga krafter skulle formellt efterlysas såväl på hemsidan som med affisch på anslagstavlorna.

§6  SommarfestenBeslöts om matsedeln för sommarfesten. Kalaskockarna ombesörjer mathållningen. På dagen kommer det att bli match-race utanför ångbåtsbryggan, och därifrån kommer barnsimningen runt Köttfatet att starta liksom den blir målgång för de, som deltar i Lyresundssimmet från Nöddja. De båda sistnämnda aktiviteterna handhas av Cecilia Bengtsson och Daniel Nilsson. Henny Sundelius skulle tillfrågas, om hon ville stå för den bokförsäljning, som planeras i samband med aktiviteterna vid bryggan. En tipspromenad skall anordnas med start vid ångbåtsbryggan och mål där, ev vid värdshuset. Utmed banan befintliga företagare skall tillfrågas, om de kan ha öppet hus vid detta tillfälle, och i så fall skall en fråga vara knuten till det aktuella verksamhetsområdet. Banans sträckning: Bryggan-vandrarhemmet-Lunnelyckevägen-Nya Vägen-Noras backe- Kalvhagevägen-Arekullevägen-NyaVägen-Boxviksvägen-Badhusvägen-värdshuset/bryggan. Frågorna åtog sig undertecknad att göra. Sofia Holst, Barbro Roos och undertecknad skulle kontakta olika musiker för att efterhöra, om de hade möjligheter att spela vid festen.

§7  MagasinetSofia Holst åtog sig att undersöka intresset hos några familjer beträffande deras inställning att stå som garanter för ett riktigt öppethållande av byggnaden under sommaren.Uthyrning av andra våningen för enskild fest under kvällstid fram till midnatt bestämdes till 500:-

§8  SkyltarAllt finns nu på plats, och uppsättningen på resp utsiktsplats kommer att ombesörjas av några styrelseledamöter inom kort.

§9  BåtplatserI mars hade utsänts de nya villkoren för båtplats i hamnen. Dessa hade förorsakat viss irritation, varför styrelsen beslöt att se över formuleringar och innehåll till nästa sammanträde, då Barbro Roos och Sofia Holst lägger fram ett nytt förslag. Då kommer även styrelsen att ta ställning till hur många båtplatser varje fastighet får ha. Vid ledig båtplats prioriteras byte , och därpå kommer de köstående att tilldelas ledig plats.

§10 Tekniska installationerBeslöts att låta installera ett trefas eluttag i magasinet samt en låsbar vattenkran på den ena toaletten på parkeringsplatsen.

§11 Rapport från ordf.mötetJan Gustavsson och undertecknad informerade från det senaste ordf.mötet. Två stora frågor hade varit uppe. Dels var det den om vattnet till den nya båthamnen – se ovan – dels var det en förutsättningslös och inledande diskussion om hur de framtida nösundsstyrelserna skall kunna bevara de idag av Föreningen Nösund ägda fastigheterna och hur man skall kunna se till så att hemmanets intressen inte ”säljs ut eller påverkas negativt” av plötsligt uppkomna särintressen.

§12 Nästa möteBeslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 10 juni kl. 13.00 hos undertecknad.

§13 Mötet avslutasOrdf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                

Justeras:  

Sten Hallberg                                               Barbro Roos