Styrelsemöte 27 juni 2007

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 27 juni 2007 kl 18.30-21.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnasOrdf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  JusterareBarbro Roos utsågs till justerare.

§3  ÅrsmötesförberedelserStyrelsen diskuterade under två timmar uppläggningen av årsmötet speciellt i den delen som rörde genomgången av skötseln av byggnaderna, föreningens ekonomi, styrelsens ansvar för genomförda åtgärder, planeringen av verksamheten för det närmaste året liksom framförhållningen under kommande år.Bland väsentliga frågor kan nämnas underhållskostnader av byggnader och annan verksamhet, framtagandet av en enkät att ställas till nösundsborna för att få deras upp- fattning om på vilket sätt föreningen skall prioritera verksamheten i framtiden,  äganderätten till byggnaderna, föreningens formella status nu och i framtiden och utifrån detta möjligheterna att reglera den ekonomiska situationen, sättet på vilket föreningens ekonomi är uppbyggd, medlemsavgiften och vad man får för den, vilka nya aktiviteter som skall bekosta förbättringar av byggnaderna, tillsättandet av arbetsgrupper för löpande uppgifter, verksamheten kräver insats av många personer för att kunna drivas.Styrelsen övergick därefter till den formella uppläggningen av den punkt på dagordningen, som behandlar de resultat, som den arbetsgrupp, som senare delades i två, och som tillsattes på årsmötet förra året, kommit fram till. Jan Gustavsson inleder med en rapportering om hur föreningens ekonomi är upplagd, och vad man kan förvänta sig av influtna medel.Bengt Thompson redogör för kostnaderna att vidmakthålla och reparera befintliga byggnader utifrån en ekonomisk sammanställning, som i detalj beskriver ärendet.Magnus Johansson framlägger styrelsens förslag till en prioriteringsordning för förbättringar av föreningens egendom.Jan Gustavsson redogör för föreningens juridiska ställning och styrelsens ansvar inför de åtgärder, som årsmötet beslutar.Slutligen konstaterades att de båda arbetsgrupperna lagt ned ett mycket omfattande arbete sedan förra årsmötet, men att det trots detta saknades vissa uppgifter i bådas redogörelser, varför utredningarna inte kan sägas vara helt genomförda. Thomas Holst skulle tillfrågas, om han ville leda årsmötesförhandlingarna.Magnus Johansson åtog sig att vara sekreterare, och undertecknad skulle vara bisittare i presidiet.Verksamhetsberättelsen skall läggas ut på hemsidan som ”Förslag till verksamhetsberättelse”. En motion hade inkommit. Den innehöll ett förslag om att kravet på att minst fyra av styrelsens ledamöter skall vara mantalsskrivna på Nösund skulle tas bort.Motionen diskuterades, och som svar beslöt styrelsen att delvis tillmötesgå motionen på så sätt, att det lades till orden ”i möjligaste mån” i anslutning till den befintliga ordalydelsen.

§4  SommarfestenAnmälningslistor till fest, Lyresundssimning och barnsim runt Köttfatet finns uppsatta i f d postkuren, där det också är placerad en kista, i vilken man kan lägga böcker, som man inte behöver, och som kan säljas på ”bokmarknaden” vid bryggan. Alla barn skall få ett pris för sitt deltagande. Undersökning pågår om några priser till Lyresundssimningen kan erhållas av sponsorer.

§5 BåtplatserBeslöts att enligt gällande villkor säga upp en båtplatsinnehavare vid landgången, eftersom vederbörande sålt sin fastighet och flyttat från orten. Köpare av befintlig brygga är den, som står närmast i turordning att erhålla båtplats. Säljare och köpare uppmanas att ta kontakt med varandra för att överenskomma om priset. Kan inte någon överenskommelse nås, åligger det bryggägaren att ta bort bryggan.Dispens gavs för en båtägare att ha sin båt i norra hamnen resten av säsongen enligt tidigare beslut, trots att båten med tio cm överskrider gällande normer.Brev hade inkommit från en båtplatsinnehavare i norra hamnen. I brevet meddelads att han tänkte ”dela båt” med en utan båtplats, men att han själv skulle stå för båtplatsen. Beslöts undersöka vad som avsågs med uttrycket ”dela båt”.Meddelades att det till samtliga båtplatsinnehavare i norra hamnen utsänts de nyantagna villkoren för att inneha båtplats, och att en del svar härpå redan inkommit.Frågor om resp bryggas områdesbredd och båtarnas förtöjningssätt längs landgången och Vadräckena bordlades.

§6  MagasinetMeddelade Sofia Holst, att alla veckor under sommaren nu hade fått ”vaktande föräldrar” för utnyttjandet av ungdomslokalen.

§7  Nästa möteBeslöts att fastställa tid för nästa möte direkt efter årsmötet.

§8  Mötet avslutasOrdf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                                               

Justeras:  Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos