Styrelseprotokoll 27 apr 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund
27 april 2014 i Varmbadhuset Nösund 09.00-12.00
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Bengt Thompson, Johan Eriksson, Pia Gitse, Bodil Novik Nilsson
Delvis närvarande: Michael Gibbons

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Johan Eriksson valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom utan ytterligare kommentarer.

§2 Valkommittén 2014

Michael Gibbons berättade om valkommittén. Enligt stadgarna sitter Magnus, Bodil och Jan kvar ett år till. Johan och Pia kvarstår som suppleanter. Mikael, Bengt och Lars föreslås för omval. Som revisorer kan Hans Johansson och Johan Elfner kvarstå. På mötet redogjorde Lars Kjellgren, Mikael Hassler och Bengt Thompson att de inte önskar kvarstå i styrelsen. Även Jan Gustafsson önskar avsäga sig sitt uppdrag som kassör då han nu har andra åtaganden som tar tid. Mikael Hassler fortsätter som sektionsordförande för Varmbadhuset.

§3 Städdagen 26 april

Generellt var det många som kom till städdagen men det var många arbeten att slutföra. Det fungerade bra.

Beslut: En okulär besiktning av trampolinernas beslag ska genomföras.

Städning av Magasinet kommer att utföras under höstens städdag.

§4 Momsbeslutet

Lars-Erik, Mikael och Jan har träffat Roger Treutiger expert på momsfrågor Ernst & Young. Det står utom allt tvivel att båtplatserna omfattas av momsskyldighet, men inte någon annan verksamhet som ligger inom Föreningen Nösunds ansvar.

Beslut: Tidigare momsbeslut kvarstår.

§5 Kölistan för båtplatser

Johan Eriksson kommer att ta över kölistan för båtplatserna i Norra båthamnen. I dagsläget hyrs 53 platser ut och 8 platser hyrs av samfälligheten. Maxmåtten för båtar i hamnen är 5,10×1,90 cm. Det krävs större transparens för de som ställt sig i kö och ett tydligare regelverk ska presenteras.

Beslut: Johan tar fram ett förslag till regelverk och presenterar detta på nästa styrelsemöte för beslut.

§6 Status – div byggprojekt

Varmbadhuset

Badpir och brygga ligger närmast i tid att åtgärdas. Därefter ville Mikael gärna få slutföra fönster och inredning av övervåning. Brandsskyddet diskuterades, framförallt utrymning från tornet.

Beslut: Föreningen avsätter medel 10 000 kr för att färdigställa badpir och brygga. Mikael och Bengt kontaktar räddningstjänsten för att få till en besiktning av Varmbadhusets övervåning med de aktiviteter som vi har tänkt oss däruppe. Därefter sammanställer de en total kostnadskalkyl, inklusive vad som besiktningen kräver av utrymningsmöjligheter, för att slutföra de resterande arbetena med övervåningen och presenterar den kalkylen på ett kommande styrelsemöte.

Kolboden

Vattenmätare har installerats. Det som återstår är handikappanpassning med ramp utanför och belysning.

Beslut: Bengt kontaktar kommunens arbetslag för att färdigställa rampen

Kallbadhusen

Tiden för att söka bidrag från kommunen har gått ut 30 mars. Det är hög tid att specificera vilka nya arbeten som behöver göras för att söka bidrag för 2015

Beslut: Kallbadhusen inspekteras av kallbadhusgruppen och de återkommer med en lista på underhåll som behöver göras i närtid.

§7 Nösundsdagen 2014

Pia Gitse samordnar aktiviteten och gruppen består nu av nio personer som hjälps åt med planering och förberedelser. Det kommer att bli en marknadsplats och fest. Nästa planeringstillfälle är 16 maj.

§8 Sjöstugeprojektet

VA frågan har åter diskuterats med intressenter. Det återstår vissa delar för att komma till en slutgiltig lösning och starta arbetena trots ett redan taget beslut på medlemsmötet. Bl.a. föreslog Mikael efter att ha pratat med Göran i Vasser att vi borde titta igen på lösningen med att lägga VA-rören norrut under landgången och fram till ångbåtsbryggan och kommunens anslutning i pumphuset vid Magasinet.

Beslut: Styrelsen beslutade att Bengt och Lars-Erik kontaktar Göran i Vasser för att göra en ny bedömning angående lösningen via landgången innan vi går vidare med den nuvarande lösningen via Dan Lind. Styrelsen beslutade också att kommunens arbetslag kan starta arbetet med stolsförrådet omgående under förutsättning att föreningen kan få ett formellt bygglov och beslut från samfälligheten och sjöbodsföreningen.
En vattenmätare sätts in i Sjöstugan. Bengt ansvarar för att arbete utförs och rutiner tas fram för avläsning.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände de nya medlemmarna Emil och Cecilia Prästbacka och hälsar de båda välkomna till föreningen.

§11 Övriga ärenden

Bodil tog upp att Västtrafik erbjuder närtrafik på landet. Detta är en ny satsning. På Västtrafiks hemsida kan man läsa mer ämnet.

§12 Nästa möte

2014-05-31 kl. 0900-1200. ?? tar fikat. OBS! Lördag.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos