Styrelseprotokoll 17 jan 2015

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 17 januari 2015 i Sjöstugan Nösund kl. 09.30–11.30

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Pia Gitse, Johan Eriksson, Anders Bengtsson, Eva Ossiansson, Jan Gustavsson, Mikael Hassler (delvis), Bengt Thompson (inbjuden), Bodil Novik Nilsson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Magnus Johansson valdes till justerare.

§2 VA-Projekt Sjöstugan – status

Möte med kommun, rapport

Läget: Diskussion med kommunen om ett avtal. Alla är med på vad som skall göras. Alternativ kostnad för eluppvärmda rör. Kontraktet är skickat före jul. Gemensamt kontrakt med Brita Norberg. Måste ändras. Tidigare beslutat att Nösunds båtförening inte skall vara med. Lägenhetsavgift en istället för många. Om två lägenhetsavgifter för Båthamnen då går de med i avtalet.

Kommunens Arbetslag planering

Bengt rapport: Reglering av förbrukningen med mätning. Göran fakturerat en första etapp men inte riktigt klart. Mätarbrunnen beställd och finns. Robert och grävare en dags arbete. Beroende på väderlek måste tiden anpassas. Håkans rör inkopplade. Kostnad tas fram för isolerade vatten och avloppsrör. Kommunen vill avvakta tills kontraktet är klart.

Generellt mycket diskussion kring VA allmänt om en helhetsplan.

Bords- och stolsförrådet skall göras av Kents arbetslag under våren. Finns lokal i Henån för förarbeten med dörrar och dylikt.

Beslut: Bengt kontaktar Kent och arbetslaget om bryggan på Varmbadhuset och dörrarna på Sjöstugan.

§3 Planering av medlemsmötet i januari 2015

Magnus J förbereder presentationen men Anders B håller i den i Magnus Js ställe då han inte kommer att närvara på mötet. Bengt T kommer att rapportera det som rör vaktmästeriet samt Sjöstugeprojektet. Norra hamnens sektion förebereder en presentation av pågående diskussioner om alternativ förtöjning.

Jan G kommer heller inte att närvara men tar fram material som övriga styrelsen kan presentera.

Den preliminära agendan gicks igenom på mötet.

Beslut: Agendan fastställdes och beslutades.

§4 Tysta minuter eller inte på medlemsmöten

Beslut: På extra medlemsmöten har det inte gjorts och kommer inte att göras några tysta minuter. Angående årsmötet tas en vidare diskussion under våren.

§5 Norra Hamnen sektionen – rapport

Ett möte har genomförts hittills. Kallelse har skickats till ytterligare ett möte men som ställdes in pga. dålig uppslutning. Det finns tre förslag framtagna angående alternativ förtöjning och ett ytterligare förslag som Tomas Fogelberg tagit fram. Planen är att presentera dessa på medlemsmötet. Det är viktigt att ta upp deltagandet inom sektionen på medlemsmötet.

§6 Varmbadhussektionen – bryggan?

Beslut: Styrelsen vill att Varmbadhussektionen tar fram en säkrare och en lättskött permanent lösning på trappa ner till vattnet från altanen istället för den nuvarande lösningen.

Styrelsen har uppmärksammat att det är ett läckage vid kaminen som behöver åtgärdas snarast. Sektionen behöver ordna detta omgående. Johan informerar Varmbadhussektionen.

§7 Julmarkanden/Fackeltåget – rapport

Julmarknaden blev mycket bra. I år blev det inget överskott efter julmarknaden. Aktiviteten gick back 100 kr. Pia ser över kostnaden för deltagande till nästa år.

Fackeltåget gick också bra. Styrelsen föreslår att det bör satsas på lite bättre kvalité på facklorna till nästa år så att de inte droppar så mycket.

§8 Ekonomisk rapport

Resultatet 2014 har ett preliminärt plus på 68400 kronor före bokslutsdispositioner.

Intäkterna är ungefärligt fördelade:

~11000 övriga såsom t.ex. Magasinet
~ 30 000 Varmbadhuset
~ 72000 båtplatser (brutto)
~ 60520 Sjöstugan
~ 19200 bastu

Jan G önskar avgå till sommaren och en ersättare behövs. Styrelsen diskuterar denna fråga vidare på nästa möte.

§9 Vårens styrelsemöten?(21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 27/6)

Beslut: 21/2, 21/3, obs söndag 26/4, 16/5, 13/6 (förberedelser inför årsmötet).

§10 Nya medlemmar

Inga nya ansökningar har inkommit.

§11 Övriga frågor

En ny festkommitté behövs för sommarfesten 2015 som är planerad till samma dag som Nösundsdagen 11 juli. Ärendet tas upp på medlemsmötet.

Diskussion fördes huruvida kölistan till Norra Hamnen kan läggas ut på hemsidan.

Beslut: Styrelsen beslutade att kölistan läggs ut dock endast namn.

Skräpsituationen i samhället på sommaren diskuterades.

Beslut: Styrelsen tar fram skyltar rörande skräpet att det inte finns en kommunal gratis hantering av skräpet utan man måste ta hand om det själv. Skyltar sätts upp på ångbåtsbryggan (kolla med Vägföreningen), Magasinet och i toaletterna vid Magasinet.

§12 Nästa möte(inkl. fika)

Nästa möte är 21 februari kl. 09.30-11.30. Eva Ossiansson tar fikat.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.