Kategoriarkiv: Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 9 apr 2022

Styrelsemöte 9 april 2022, Kl. 9:30-11:30 i Varmbadhuset 

Närvarande 

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson 

Frånvarande 

Sven Saghamre 

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. 

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare. 

§2 Ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den i nuläget goda ekonomin.  

§3 Hyresavtal/hyresnivåer 

Den nya boden, Norra Boden, ska i förlängningen hyras ut till självkostnadspris. I år, som är inflyttningsåret, debiteras inga hyror. 

 Hyran uppskattas till cirka 2 000:- per år. 

 En årlig avsättning för underhåll av Norra Boden ska redan nu initieras, 5 000:- per år. 

§4 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg 

Inför städdagen är det viktigt att informera om att man inte kan slänga vad som helst i sopsäckarna som ska hämtas av kommunen. 

Vi fikar på Nösundsgården efter städningen. 

Valborg 

Vi samlas klockan 17:00 för att tända Valborgsbrasan och promenerar sedan till Nösundsgården cirka klockan 18. Johan Sandegren tog på sig att vara eldvakt. 

Vårmöte och invigning 

Vi planerar att samlas i Magasinet den 21/5 klockan 16:00 för att fira våren och inviga Magasinet. 

§5 Sektioner – aktuella frågor 

Sjöstugan 

Ansvar för in- och utcheckning i Sjöstugan för hela säsongen är schemalagt. 

Propparna går ofta på inkommande elskåp vilket skapar extra arbete. Sektionen har kommit fram till att vi behöver köpa in nya bord. Sektionen vill utöka gruppen till fyra personer som tar hand om jour under uthyrning och att både medlemmar och icke-medlemmar ska få boka upp till tre år i förväg. Avbokar man fram till ett år i förväg kan man få tillbaka halva handpenningen. 

Beslut: Ta in elektriker för felsökning. 

Nya bord ska köpas in. 

Ny avgift är 12.000:- för icke-medlemmar och 4 500:- för medlemmar. Från och med nästa år 2023 är avgiften 15.000:- för icke-medlemmar. 

Kallbadhusen 

Grunda badets hytter måste ses över, både golv och tak är i behov av upprustning. Uppskattad kostnad 30-40.000:- Två nya stegar måste anskaffas, uppskattad kostnad 20 000:- 

Beslut: Arbetet på grunda badet ska göras och stegar ska köpas in. 

Varmbadhuset 

Vissa elarbeten har genomförts, bastugolvet ska spacklas och klinker läggas. Ny fläkt ska installeras i duschrummet. Golvet i omklädningsrummet ska torkas och behandlas på lämpligt sätt. 

Beslut: Nordbryggan och Föreningen Nösund hjälps åt med el och WiFi. 

Undersök möjligheterna att anlita städfirma en gång per vecka. 

Kassören återkommer med ett förslag till styrelsen gällande prismodell och den s.k. partybokningen. 

Magasinet och bodarna 

Lås ska sättas in i varje bod med nyckelskåp. 

Provlampa har satts upp, bänkar ska sättas in, fönster ska sättas in i gluggarna. Mekanism för övre fönstren ska installeras och på städdagen ska ”allt” tömmas. 

Medlemmarna ska involveras i hur Magasinet ska organiseras framåt. 

§6 Nya medlemmar 

Axel Gyllfors, John Olsson, Marie och Mikael Jansson, Mathias Arvidsson och Karin Fredriksson hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen. 

§7 Övriga frågor 

Båda toaletterna vid pumphuset bör vara växelvis i drift under säsongen. 

En extratömning av sopcontainern ska beställas till efter påsk, ett lås köpas in och installeras. En skylt som informerar om inga hushållssopor får slängas i containern ska sättas upp. 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 7:e juni klockan 18:15 via Zoom. 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

För Föreningen Nösund 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Mikael Hassler 
Mötesordförande:  Eva Ossiansson  

Styrelseprotokoll 24 feb 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Anna Holst, Märit Lagheim

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för ekonomin, balansräkning och resultaträkning.

Beslut: Styrelsen beslutade om en extra avsättning till Magasinet på 30 000:-

§3 Hyresavtal/hyresnivåer

Sjöstugesektionen ombedes ta fram ett förslag för hyresnivåer som vi går igenom på nästa styrelsemöte.

§4 Toalettbidrag

Sven tog på sig att återigen hantera toalettbidraget med kommunen.

§5 Viktiga datum för 2022

 • Städdag – 23 april
 • Valborgsbrasa – 30 april
 • Extra medlemsmöte inklusive invigning av Magasinet och Norra Boden – 21 maj
 • Midsommar på Hasslers äng – 24 juni
  • Eventuell inomhusfest är i Magasinet
 • Nösundsdagen inklusive Woodstockfestival i Sjöstugan – 9 juli
 • Årsmöte – 10 juli klockan 17:00
 • Städdag – 1 oktober
 • Julmarknad – 26 november
 • Fackeltåg – eventuellt den 14 december

§6 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Bastukvällar – damer/herrar

Bastukvällar är på gång igen, ordföranden mejlar ut information till medlemmar.

§8 Båtvakt – nyttjande av Varmbadhuset

Mikael tog på sig att diskutera frågan med hamnvaktsgruppen.

§9 Sektioner – aktuella frågor

Magasinet

Tas på nästa möte.

Varmbadhuset

 • En elsanering ska genomföras
 • Det finns utvecklingspotential för fjärrstyrning, elektroniska dörrlås och så vidare – sektionen har diskussioner och återkommer
 • Golvbehandling diskuteras vidare inom sektionen

Sjöstugan

 • Huvudsäkringsboxen måste bytas – Mikael pratar med elektrikern
 • Vi bör utöka beredskapsgruppen – sektionen tar detta

Kallbadhusen

Tas på nästa möte.

§10 Nya medlemmar

Peter Gögelein och Katarina, Thomas och Martina Asker, Elja och Bo Björklund hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§11 Övriga frågor

 • Styrelsen beslutade att avsätta medel för julgran 2022
 • Monica, en medlem, har planer på att dra i gång en kör.

§12 Nästa möte

Nästa möte är den 9 april klockan 09:30-11:30 i Varmbadhuset. Margareta och Sven tar med sig lite fika. Johan S bokar Varmbadhuset.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande styrelseprotokoll 15 aug 2021

Konstituerande möte 15 augusti, 2021, Kl. 18:30-18:45, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Anna Holst, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

17/9 kl. 18:00 hos Margareta – knytis. Mötet är tänkt som ett visions- samt planeringsmöte för det kommande året för FN.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 15 aug 2021

Närvarande: Enligt separat närvarolista 56 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Björn Johannesson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordföranden läste upp och presenterade kassörens berättelse för årets ekonomiska redovisning.

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare. Bengt Thompson tackades för sina utomordentliga insatser för möjliggörandet av Magasinets renovering genom att söka bidrag m.m. Carl-Otto Lodin tackades för den fina skylten som han gjort för Sjöstugan. Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör FNs fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Mötesordföranden läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Omval på 2 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (nyval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Trafiksituationen i Nösund

Då trafiken genom Nösund ökat i omfattning så föreslog Lotta Malm att det tillsätts en arbetsgrupp för att se över situationen och ta fram förslag på åtgärder. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin är sammankallande för denna arbetsgrupp. Föreningen Nösunds styrelse tar på sig att skicka ut ett informationsbrev om detta så att medlemmar kan anmäla sig.

 

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Hjärtstartare och utbildning inom hjärt- och lungräddning

Eva Johannesson tog upp frågan om tillgängligheten på hjärtstartare på Nösund samt möjlighet till hjärt- och lungräddning. Det finns i dagsläget två hjärtstartare på Nösund, Nösundsgården och Nösunds Havshotell, varför vi har hjärtstartare tillgängliga på Nösund.

 

Vid mötet framhölls också vikten av att tillgodose att våra hus är märkta med nummer och att våra adresser är sökbara på Google mht räddningstjänsten om vi behöver hjälp.

 

Styrelsen i FN har tidigare undersökt möjligheten till hjärtstartare och fann då att FN inte kunde leva upp till de krav som ställdes för att ha en hjärtstartare tillgänglig, men skall undersöka detta igen. Styrelsen i FN skall undersöka möjligheten till utbildning i hjärt-lungräddning till våra medlemmar.

 

 

Regelefterlevnad

Anna-Karin Holst efterlyste att vi allesammans måste hjälpas åt att be folk följa reglerna kring till exempel fiske, hundar på sandstränderna vid badhusen, cykling på landgången.

 

Kapellet

Kapellet lever vidare och alla är varmt välkomna till sommargudstjänsten onsdagen den 18 augusti kl. 18.

 

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

 

BoSS har haft ytterligare ett succé-år med rekorddeltagande i seglarskolan.

 

Ny styrelsemedlem

Anna Holst välkomnades som ny medlem i FNs styrelse.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Björn Johannesson

 

Styrelseprotokoll 6 jun 2021

Styrelsemöte 6 juni, 2021, Kl. 09:30-10:30, Varmbadhusets däck, smart-telefon

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Valberedning – styrelsen

Michael Gibbons redogjorde för valberedningens status via Margareta.

§3 Hyresavtal

En av de två småbodarna kommer framåt att användas av föreningen. Magnus tar på sig att skicka ut avtal för övriga relevanta hyresobjekt.

§4 Insamling till Magasinet

Mikael skickar ut brevet till styrelsen för granskning. Efter genomförd granskning skickar Eva ut brevet till medlemmarna.

§5 Årsmöte och verksamhetsberättelse

Årsmötet planeras preliminärt till den 15 augusti. Anslås via epost och i Telegramboden senast den 25 juli. Målet är att ha klar verksamhetsberättelsen samt ekonomisk rapport. Magnus ställer samman verksamhetsberättelsen och skickar ut den till övriga i styrelsen.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om fortsatt god ekonomi för att vara i pandemitider.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Stigar och leder

Mats Christensson hälsas välkommen som sektionsledare.

Magasinet

Altaner och gången har tjärats in. Alla fönster är målade. Platta ska sättas för bodarna innan midsommar. El ska dras från Kolboden.

Bygglovet för den lilla boden har godkänts av kommunen.

Varmbadhuset

Tvätt och målning har genomförts med bravur av sektionen. En elsaneringskontroll är beställd för att få kontroll på elsäkerheten.

Golven i bastudelen bör fixas till. Sektionen återkommer med alternativ.

En avloppskontroll ska genomföras för att dokumentera hur allt hänger ihop.

En reservvärmeslinga till aggregatet bör köpas in.

Sjöstugan

Golven har tvättats och behandlats för att åtgärda problemen med mögel. Ventilationshål kommer att tas upp vid dörrarna.

Sektionen bör skicka ut information om pandemiläget till de som bokat denna säsong. Margareta skriver ihop ett förslag och bifogar Länsstyrelsens beslut.

Vaktmästeriet

Thomas erbjöd sig att putsa Hästängen med sin betesputs med jämna mellanrum, vilket styrelsen tyckte att det var en utmärkt idé.

§8 Nya medlemmar

Sten Karlsson och Eva-Britt Brännsten, Mia Söderberg och Jan Folcker, Marie och Magnus Frändegård, Christoffer Jensen, Mikael Hagberg och Anette Zetterqvist, Andreas och Veronica Johansson samt Margit Mahlapuu och Niklas Falkner samt hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Berättarfrukost

Mikael berättade att Bengt Liljegren, författare och artist kommer hit och berättar om sin nya bok om John F Kennedy den 29 juli.

Nösunds kapellstiftelse

Stiftelsen undrar om Föreningen Nösund kan skicka ut information om stiftelsen. Ett förslag till brev för utskick kommer att skickas till FN.

§10 Nästa möte

Styrelsen försöker sköta uppgifterna via epost, behövs ett möte så får vi boka upp det. Nästa möte blir således konstituerande möte efter årsmötet.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 25 mar 2021

Styrelsemöte 25 mars, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av städdagen/vårmöte och valborgsbrasa

I medlemsutskicket inför städdagen bifogas en ekonomisk redovisning samt eventuell information från sektionerna. Sektionerna ombeds också kort informera vid samlingen. Eva Ossiansson kontaktar Orust kommun angående soppåsar och hämtning av påsarna efter vårstädningen. Sven Saghamre tar på sig ansvaret för valborgsbrasan såsom anmälan om eldning samt eldningen.

§3 Hyresavtal

Styrelsen delegerar till Magnus Johansson att kika igenom och skicka ut hyresavtalen.

§4 Toalettbidrag

Sven Saghamre tar kontakt med kommunen för att undersöka om det finns möjlighet att söka bidrag för toaletter även detta år. Sven underrättar Märit så fort som möjligt.

§5 Sektioner – aktuella frågor – (till exempel badstege Norra Hamnen, nybyggnation förråd, ventilation Sjöstugan)

Stigar och leder

Ann vill lämna över ansvaret till någon annan i sektionen.

Magasinet

Schaktning för förrådet Norra Hamnen kan inte göras innan en konstruktionsritning gjorts, uppdraget är delegerat. Vi ligger efter tidplan. Det lades fram ett förslag på att Magasins-gruppen bygger vidare på lilla boden medan vi väntar på startbesked för boden.

Lite småpyssel kvar på Magasinet, uppgiftslista finns. Arbetslaget från kommunen kan tyvärr inte anlitas för närvarande p.g.a. regler kring pandemin. Förslag på nästa Magasins-möte är den 10 april.

Märit efterlyste fler medlemmar till Magasins-sektionen men vill avvakta mötet den 10/4 innan vi går ut till medlemmarna.

Kallbadhusen

Badstege vid Norra Hamnen är inköpt och monterad. Ser väldigt bra och rejäl ut.

Varmbadhuset

Inga direkta nyheter.

Sjöstugan

En rejäl rengöring av golvet måste genomföras. Margareta tar på sig att kolla upp vad det innebär att hyra en maskin. Diskussioner om en mer permanent lösning pågår.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

§7 Nya medlemmar

Anna Holst, Anna och Ulf Burman med familj, Pia och Jakob Dahlberg med familj, Nadja Joxelius och Stefan Lövsund med familj hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§8 Övriga frågor

Hemsidan

Märit testar lite nya grepp på hemsidan, det uppskattas mycket. Alla, inklusive sektionerna, uppmanas att skicka bilder.

(Avboknings)-regler bastu

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§9 Nästa möte

Den 15 maj klockan 09:30, Varmbadhusets altan alternativt ute någonstans beroende på väder.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

 

Styrelseprotokoll 14 jan 2021

Styrelsemöte 14 januari, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av extra medlems- och informationsmöte – möte via Zoom, vårmöte?

Vintermötet ersätts av ett informationsutskick. Respektive styrelsemedlem skriver några korta rader som ska med i utskicket och skickar till ordföranden.

§3 Planering av viktiga datum för 2021

 • 24 april Vårstädning
 • 30 april Valborgseld
 • 25 juni Midsommarfirande på Hasslers Äng
 • 10 juli Nösundsdagen
 • 15 augusti Föreningen Nösunds årsmöte
 • 2 oktober Höststädning
 • 27 november Julmarknad i Sjöstugan
 • 11 december Fackeltåg

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Förråd Norra Hamnen/lilla förrådet Magasinet

Byggloven för förråden är beviljade. Budget är på cirka 600 000 totalt för båda byggnaderna.

Magasinet

Flera möten har genomförts och en mellan-invigning diskuteras. Eventuellt ska någon aktivitet genomföras på Nösundsdagen. Vi skjuter något på utskick av brev och bifogar artikeln från tidningen.

I år ska Tärnan hyras ut som tidigare.

Kallbadhusen

En badstege vid Norra Hamnen har tjänat ut. Offert på en ersättning finns, kostnad ca 15 000 inkl. moms.

Beslut

En säkrare badstege ska köpas in, mindre brant och med handräcken. Sektionen får i uppdrag att köpa in stegen.

Bortre ”solplayan” vid grunda badhuset får prioriteras bort så länge då pengarna behövs till förråden.

Taket på grunda badhuset bör åtgärdas.

Djupa badet är i gott skick.

Varmbadhuset

Den läckande skorstenen fortsätter att vara ett mysterium. Ett temporärt eldningsförbud ska införas, skorstenen ska täckas över tills dess att mysteriet är löst.

Sjöstugan

Diskmaskinen är vintersäkrad. Luckorna till köket är stängda för viss varmhållning.

P.g.a. osäkerhet för hur situationen kommer att se ut utifrån ett Corona-perspektiv ska ett utskick göras för att informera om att man med kortare varsel (2 veckor) kan boka om till 2022/2023 för de som bokat 2021.

Nuvarande regler för betalning kvarstår.

Margareta och Sven skissar på ett utkast och Johan S skickar ut mejlet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi och redogjorde för budget 2021.

§6 Nya medlemmar

Martin Volmerstedt, Anna Törnlöf Larsson och Anders Larsson hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§8 Nästa möte

Den 25 mars klockan 18:00 via Zoom.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 11 nov 2020

Styrelsemöte 11 november, 2020, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Konstituerande styrelsemöte

Genomfördes och har protokollförts separat.

§2 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Detaljplaner, arrendeavtal och friköpande av mark

Utskottet för samhällsutveckling, Orust kommun, har den 4 november förordat ett avslag gällande att bereda en detaljplaneförändring på Nösund för fastigheterna som berör Nösunds Havshotell. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan den 26 november.

Mikael söker kontakt med kommunen för att få information om arrendeavtalet, vi kan inte starta byggprocessen med bodarna förrän det är gjort.

Föreningen driver frågan vidare avseende friköpande.

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Mikael ska göra en kalkyl för bodarna i Norra Hamnen.

Bygglovsansökan för lilla boden utanför Magasinet beslutas den 19 november.

Märit fortsätter med organisation kring insamlingen men vill ha stöd med textförfattande. Målet är att vara klar med format inför informationsutskick om vintermötet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

Sista bidragsansökan för Magasinet till Länsstyrelsen har skickats in.

§6 Nya medlemmar

Lotta Norberg och Johan Wikström, Angelica och Andreas Starke hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Julgran har efterfrågats. Styrelsen beslutade att avvakta ett mer färdigställt Magasin då fasaden sannolikt ska belysas.

§8 Nästa möte

Den 14 januari klockan 18:00.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson                           

 

Konstituerande styrelseprotokoll 11 nov 2020

Konstituerande möte 11 november, 2020, Kl. 18:00-18:15, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen.

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 3 oktober 2020

Årsmöte 3 oktober, 2020, Kl. 15:00-17:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista 29 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Jan Gustavsson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska redovisningen för året.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Eva Olsson. Jan Gustavsson redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (nyval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (nyval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen samt hur en detaljplaneprocess formellt går till diskuterades ur ett antal olika perspektiv. Dels på vilket sätt eventuella förändringar skulle kunna påverka Föreningen Nösunds vision om ett Nösund öppet för alla – från badhus till badhus samt övriga föreningars intressen. Utskottet för Samhällsutveckling vid Orust kommun kommer nu i oktober ta upp som diskussionspunkt en eventuell förändring av detaljplanen för Nösund och då främst de fastigheter som ägs av Dan Lind. Det är dock, först när denna fråga tas upp som en formell punkt på dagordningen som ett beslut om att påbörja en detaljplaneförändring kan tas. Det är också då som Föreningen Nösund liksom övriga föreningar kan vara delaktiga och inkomma med förslag.

Mötet enades om att Föreningen Nösund skall avvakta huruvida det blir aktuellt med en detaljplaneförändring eller ej, men att föreningens vision liksom övriga föreningars intressen isf skall beaktas.

Magasinet

Information om Magasinet borde läggas ut på hemsidan. Styrelsen tar med sig frågan.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

Tennisklubben, Sjöbodsföreningen, BoSS och Nordbryggan informerade kort om sina verksamheter.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Jan Gustavsson