Kategoriarkiv: Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 29 nov 2022

Styrelsemöte 29 november 2022, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Margareta Gibbons,

Frånvarande

Johan Eriksson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. samt av-
stämning att-göra-listan

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, till sekreterare valdes Margareta Gibbons.

§2 Viktiga datum för 2023 – visionsmöte och övriga händelser

 • 21/1 Styrelsemöte och Visionsmöte. Plats: Varmbadhuset, kl 16:00
 • 29/4 Städdag, informations-/medlemsmöte, invigning Magasinet?
 • 30/4 Valborgsbrasa på Hästängen
 • 23/6 Midsommarfirande på Hasslers äng
 • 8/7 Nösundsdagen, sommarfest
 • 9/7 Årsmöte kl 17:00
 • 5/8 Boss 40-års jubileum, Regatta och bal
 • 7/10 Städdag, höstbrasa på Hästängen
 • 25/11 Julmarknad
 • 9/12 Fackeltåg och julkonsert i kapellet

§3 Avtalen för bodar – NIF, BoSS, Kulturhistoriska, Vägföreningen,
Sjöbodsföreningen – uppföljning

Avtalet för NIF klart, Magnus ordnar resterande kontrakt, Vägföreningen önskar ingen bod.

§4 El/bredband Norra Hamnen/Varmbadhuset

El/bredband diskuterades, NIF har nu en separat elcentral med separat jordfelsbrytare där alla NIFs installationer kopplas, isbrytare, kamera osv. Varmbadhuset skaffar sitt eget bredband för lås och framtida fjärrstyrning. Delning av NIFs bredband är därför inte längre aktuellt.

§5 Vägföreningen och webbplats

Styrelsen ser positivt på att Vägföreningen utökar och lägger till några fasta uppgifter på FN hemsida och återkopplar detta till Vägföreningen.

§6 Havskantsprojektet – uppdatering

FN:s ansökan har tagits emot väl av Leader-kontoret i Stenungsund som beviljat medel för en förstudie. I förstudien ska vi se till att vara väl samlade, för att kunna genomföra projektet enligt de fem punkterna vi framfört i ansökan.

Arbetsgruppen skriver ett utkast till en sammanfattning som mejlas till styrelsen för feedback och som sedan kan distribueras till övriga intressenter, föreningar, näringsliv och markägare.

§7 Ekonomisk rapport

Kassören informerade om ekonomin som fortsatt är god. Kassören gör ett förslag till nästa styrelsemöte om avsättning för Havskantsprojektet.

§8 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Sektionen återkommer med förslag om huruvida däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastun och/eller samlingslokalen.

Sjöstugan

Fönstren är beställda för montering.

Kallbadhusen

Besiktning av grunda badet har genomförts. FN avvaktar att åtgärda bristerna för att samordna dessa med Havskantprojektet.

§9 Nya medlemmar

Krister och Lotta Sahlberg, Björn och Camilla Bjärkvik, Jenny Sundell, Lars och Karin Gimbringer, Per-Olof Claesson och Lena Ranft hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

 • Magnus informerade om att Vaktmästerirollen och dess uppgifter måste förtydligas med ansvariga personer. Involverade personer i vaktmästeriet återkommer med förslag på en checklista.
 • Sven ställde frågan om eventuellt införskaffande av en  Hjärtstartare. Det finns i dagsläget två stycken på Nösund. Sven frågar Lippan och Stig om möjlig placering på Nösundsgården.  Magnus undersöker om kommunen eventuellt skulle kunna skänka en hjärtstartare till FN. Eva bifogar information till Magnus om hjärtstartare, vilket annonserats i STO. Behovet av HLR-utbildning för att kunna hantera hjärtstartare diskuterades också.

§11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/1 2023 kl 16:00 i Varmbadhuset.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Avtal bodarna – Magnus
 • Vaktmästeriet – Magnus
 • Hjärtstartare – Sven och Magnus

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Margareta Gibbons
Justerare: Magnus Johanssson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 27 aug 2022

Styrelsemöte 27 augusti 2022, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Del av mötet: Bengt Thompson, Henrik Holst

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Märit Lagheim, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Avtal och hyra för bodar

Bengt redogjorde för elinstallationen till nya bodarna.

Henrik berättade att Nordbryggan ska återkomma med huruvida de vill hyra en bod eller ej. Det finns också möjlighet att hyra halva utrymmet till halva priset.

Föreningen Nösund ska söka tomträttsavtal för bodarna. Mikael tar kontakt med kommunen.

Havskantsprojektet

Ångbåtsbryggan, avspärrningen ut mot bryggan, färdigställande Magasinet, pirarna vid Nordbryggan, anlägga badplattformar och tillgängliggöra området ända bort till Rörholmen.

Viktigt att involvera många parter inklusive företagarna.

En grupp ska bildas för att göra en förstudie. Bengt T och Magnus J startar med att söka stöd för förstudien.

§3 Styrelsens arbetsordning, årsmöte och planering 22/23

Årsmötet

Årsmötet är ett forum för medlemmarna där stämman styr över innehållet. Närvarande styrelsemedlemmar anser att årsmötet genomfördes korrekt enligt stadgarna.

Föreningen Nösund vill fortsatt ha en god relation och uppmuntrar till dialog med ägarna av Havshotellet då vi har många gemensamma beröringspunkter.

Planering 22/23

Ett visionsmöte ska genomföras den 12 november i Sjöstugans kök klockan 16:00.

E-signering

Beslut om att protokoll i fortsättningen signeras elektroniskt.

§4 Information för hemsida och utskick

Föreningen upplåter en sida på webbplatsen för kapellet.

En ny struktur och eventuell ny plattform för föreningens webbplats ska tas fram. Anna kommer ta över ansvaret för föreningens hemsida.

E-postutskicken betraktas som styrelsens ledarsida med fokus på våra medlemsaktiviteter och information om aktuella händelser på Nösund.

§5 Planförändringar, detaljplaner och översiktsplan

Thomas presenterade ett förslag på skrivelse angående för Föreningen Nösund relevanta synpunkter gällande Havshotellets ansökan om planbesked. Skrivelsen skickas ut för återkoppling från övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen ser positivt på skrivelsen som ska skickas senast måndag 29 augusti.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören har inför mötet informerat om ekonomin.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastu och/eller samlingslokalen. Sektionen ombeds återkomma med ett förslag hur detta ska genomföras.

Sjöstugan

Styrelsen vill att sektionen tar in fler offerter på fönstren i köksdelen samt tar hänsyn till det estetiska utförandet.

Kallbadhusen

Under vår och sommar har en del insatser gjorts, golvet på grunda badet (damernas) har lagats, lilla badstegen är reparerad. På djupa har en stolpe till trappan ner mot den högra badstegen bytts ut (den var avbruten).

I övrigt känns det som den badande är nöjda med våra bad.

§8 Nya medlemmar

Elisabeth Ankarcrona och Hanna Elfner hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 24 september 9:30 hos Magnus.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Uppföljning elskåpet monterat utanpå Sjöstugan (Bengt T skulle titta på det)
 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Vintermöte ska planeras på nästa styrelsemöte
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Fler offerter på fönster Sjöstugan – Margareta

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande möte 10 jul 2022

Konstituerande möte 10 juli, 2022, Kl. 19:00-19:15, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons och Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

Lördagen den 27/8 kl. 09:30 i Varmbadhuset. Magnus tar fikat.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 10 jul 2022

Närvarande: Enligt separat närvarolista 60 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anita Abrahamsson och Ellen Andersson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för styrelsens arbete och verksamhetsberättelse med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi och redovisning.

Sjöstugan

Pia Gitse berättade om Sjöstugesektionen som består av sex personer. Uppfräschning av köket har genomförts. Sjöstugan nyttjas flitigt för bröllop, kalas och aktiviteter. Sjöstugan är uthyrd varje helg under säsongen.

Magasinet

Henrik Turesson berättade om det enastående arbetet som skett i sektionen.

Carl-Otto Lodin, Marcus Bader, Mikael Hassler, Stefan Rydeling, Sven Saghamre, Per Arvidsson och Bengt Thompson tackades för sina insatser med ett fint tryck.

Bengt Thompson berättade om upprustningen av Magasinet och byggnation av Norra Boden.

Varmbadhuset

Magnus Johansson redogjorde för arbetet inom Varmbadhuset-sektionen. Varmbadhuset har haft en väldigt god beläggning. 2021 gjordes en upprustning av fasader, dörrar och fönster samt altanen.

Golvet är kaklat, en ny fläkt i duschen och väggar samt dörrar har fräschats upp.

Sektionen består av 12 medlemmar och ser gärna att fler ansluter.

Kallbadhusen

Sven Saghamre berättade om arbetet i sektionen. Grunda badet har fått en ny badstege och golvet har fixats till. Det finns en idé om att skapa en landgång från Norra Hamnen till grunda badet. Däcket bortanför trampolinen är pausat så länge.

Simskolan har startat, måndag-torsdag vecka 28-30, klockan 10-14.

På Djupa badet har sektionen gjort översyn på infästning av trampoliner och reparerat en stege. Idé finns om ytterligare en nivå till däcket.

En besiktning av båda badanläggningarna har genomförts.

Stigar och leder

Mats Christensson berättade om arbetet i sektionen och målet är att få folkhälsopriset varje år. Två aktiviteter har genomförts i år. Röset och Stora och Lilla Rös har snyggats till.

Mats efterlyste förslag om var en spång ska läggas. Pia vill visa Furudammen för sektionen, vilket kan bli en kommande höstaktivitet.

Vaktmästeriet

Bengt Thompson berättade om sektionens arbete som handlar om att fånga upp det som ”ramlar mellan stolarna”. En del verktyg behöver budgeteras.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska

Bengt Thompson berättade att ett vårmöte har genomförts och en resa till Strömstad. Förra årets skrift handlar om Magasinet och årets har titeln ”När Nösund blev ett katastrofområde”.

BoSS

Henrik Thuresson berättade att verksamheten pågår för fullt som vanligt. Kappseglingar och seglarskola. Nästa år fyller BoSS 40 år och en seglarbal kommer att arrangeras den 5 augusti.

Nordbryggan

Henrik Holst presenterade arbetet i Nordbryggan som bland annat består i att hålla hamnen isfri och arbete pågår för att hitta bidrag för renovering av pir.

Sjöbodsföreningen

Henrik Hansson berättade om att det i nuläget inte finns några lediga bodar och att föreningen i övrigt är i förvaltningsläge.

Tennisföreningen

Magnus Johansson berättade att man kan boka tider mellan klockan 10 och 12 vid tennisplan. Dessutom finns bollar och kepsar till salu.

Vägföreningen

Michael Gibbons berättade att man kommer att rusta upp vissa vägar framöver. Sopcontainern används tydligen av vissa boende och det kan finnas en idé att förtydliga vad som får slängas i den respektive inte.

Samfällighetsföreningen

Anna-Karin Holst berättade om vikten av att kontakta markägaren om man gör ingrepp, tex i samband med att stigar och leder dras eller andra aktiviteter. Samfällighetsföreningen planer att avveckla sig ligger på is.

Övrigt

Bengt Thompson tackades för sina fantastiska insatser inom söka-bidrag-området med en rungande applåd.

Medlemmarna uppmanades att e-posta in sina idéer till ordförande-adressen gällande vad Magasinet skall användas till inom ramen för dess vision som ”allas vår gemensamma sjöbod”.

Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör Föreningen Nösunds fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Jan läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och noterade att redovisningen sköts väl, vilket kassören Johan Sandegren tackades särskilt för.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (omval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Mats Christensson (nyval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse och Ove Leander omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Lekplats i Nösund

Då kommunen är de som oftast står för lekplatser uppmanades intresserade medlemmar att kontakta Heidi Bader, som skickat in förslaget om lekplats, för att driva frågan vidare.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Trafikgruppen

Bengt Thompson berättade om arbetet tillsammans med bl.a. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin som utmynnat i de hinder som nu finns på prov på vägarna.

Ny detaljplan – Nösund Havshotell

Kajsa Crona informerade om planerna för Havshotellet utifrån det förslag som skickats in till Orust kommun.

Berättarfrukost

Mikael Hassler informerade om att det blir en berättarfrukost i Varmbadhuset 28 juli.

Kapellstiftelsen

Pia Gitse och Mikael Hassler informerade om kapellets verksamhet.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Justerare: Anita Abrahamsson, Ellen Andersson

Styrelseprotokoll 19 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Johan Eriksson

Frånvarande

Thomas Hjern, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Högen som ska eldas tar vi hand om utan container. Mikael leder utrensning av högen tisdag 21/6.

Att-göra-listan kommer i framtida möten ersätta punkten genomgång av föregående protokoll.

§2 Planering av årsmöte, årsavgift och verksamhetsberättelsen

Kallelse inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport har skickats ut och anslagits.

Föreningen bjuder på bubbel på årsmötet i vanlig ordning.

Johan E gör funktionskontroll av projektorn.

Invigning av Magasinet planeras till höstens städdag.

Margareta köper tilltugg till årsmötet.

Årsavgiften kommer att föreslås oförändrad.

Eva kontaktar sektionsledarna och hör om och vad de vill presentera.

§3 Ekonomisk rapport

Kassören presenterade en god ekonomi.

Sju medlemmar har inte betalt medlemsavgiften och kommer att strykas ur rullorna.

§4 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Att få ordning på elen i Sjöstugan är brådskande, Magnus påminner Bengt om att ligga på.

Uppföranderegler kring toalettbestyr och ytterligare förtydliganden om städning ska föras in i avtalet och checklistan.

Magasinet

Möte har nyligen genomförts med uppsamling av vad som är kvar att göra.

Mikael tar hjälp av Bengt för att ta fram ett kostnadsförslag för serviceboden. Fler behövs i magasinsgruppen.

Varmbadhuset

Bastun är äntligen fixad, det blev ett väldigt lyckat resultat. Elen kvarstår då leverantörerna har ont om tid. En diskussion ska tas med ordföranden i Nordbryggan. Hyresavtalen har granskats med en kommentar kring omförhandling, vad händer om man inte kommer överens. Förslaget är att ändra den 30 mars till den 25 mars.

§5 Nya medlemmar

Hanna Romstad med familj, Maria och Björn Eklund, Caroline Eriksson och Kent-Ove Gullborg, Hans och Ulrika Aderum samt Matilda Boberg Ragnerstam hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

Tackkort

Märit har fått en offert på 200 kort. Märit tar kontakt med Birgitta för att ta fram texter. Johan S tar ut lista på de som bidragit.

Berättarfrukost den 28 juli. Vi tackar Orusts Sparbank som återigen har sponsrat.

§7 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är konstituerande den 10 juli 2022, direkt efter årsmötet.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Utrensning av eld-högen – Mikael
 • Inköp av tilltugg till årsmötet – Margareta
 • Funktionskontroll av projektor – Johan E
 • Hör efter vad respektive sektionsledare vill presentera på årsmötet – Eva
 • Justera datum i avtalen – Magnus
 • Påminna Bengt om att elen i Sjöstugan brådskar – Magnus
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Kontakta Birgitta angående text på tackkort – Märit
 • Lista på vilka som bidragit till Magasinet att ha på årsmötet – Johan S

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 7 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Att-göra-lista – uppföljning av beslut

Förslag att göra en att-göra-lista för att undvika att uppgifter tappas bort.

§3 Varmbadhuset, fönster och slutförande m.h.t. bygglovet

Vissa arbeten måste prioriteras innan fönster kan monteras och det finns andra skäl att avvakta.

§4 Planändringar och utveckling som påverkar Föreningen Nösund

Thomas redogjorde för kontakter med kommunen. Ett förslag är att Föreningen Nösund genom Thomas initierar ett möte med intressenter för dialog.

§5 Planering av årsmöte, verksamhetsberättelse och styrelsens sammansättning

Magnus påbörjar verksamhetsberättelsen. Årsmötet är söndag 10 juli klockan 17:00. Kallelse ska skickas ut senast 19 juni. Medlemmarna bjuds på bubbel.

§6 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Kallbadhusen

En stege är monterad, den andra lagd på is så länge.

Grunda badets hytter är reparerade.

Varmbadhuset

Olika prismodeller diskuterades.

Magasinet och bodarna

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§8 Nya medlemmar

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§9 Övriga frågor

Högen

Eftersom det inte blev någon Valborgseld och vi inte vill ha högen liggande hela sommaren så hyr vi en container och forslar bort den. Thomas tar på sig att beställa och samordna med någon/några av styrelsemedlemmarna.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19:e juni klockan 09:30 i Varmbadhuset.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 9 apr 2022

Styrelsemöte 9 april 2022, Kl. 9:30-11:30 i Varmbadhuset 

Närvarande 

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson 

Frånvarande 

Sven Saghamre 

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. 

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare. 

§2 Ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den i nuläget goda ekonomin.  

§3 Hyresavtal/hyresnivåer 

Den nya boden, Norra Boden, ska i förlängningen hyras ut till självkostnadspris. I år, som är inflyttningsåret, debiteras inga hyror. 

 Hyran uppskattas till cirka 2 000:- per år. 

 En årlig avsättning för underhåll av Norra Boden ska redan nu initieras, 5 000:- per år. 

§4 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg 

Inför städdagen är det viktigt att informera om att man inte kan slänga vad som helst i sopsäckarna som ska hämtas av kommunen. 

Vi fikar på Nösundsgården efter städningen. 

Valborg 

Vi samlas klockan 17:00 för att tända Valborgsbrasan och promenerar sedan till Nösundsgården cirka klockan 18. Johan Sandegren tog på sig att vara eldvakt. 

Vårmöte och invigning 

Vi planerar att samlas i Magasinet den 21/5 klockan 16:00 för att fira våren och inviga Magasinet. 

§5 Sektioner – aktuella frågor 

Sjöstugan 

Ansvar för in- och utcheckning i Sjöstugan för hela säsongen är schemalagt. 

Propparna går ofta på inkommande elskåp vilket skapar extra arbete. Sektionen har kommit fram till att vi behöver köpa in nya bord. Sektionen vill utöka gruppen till fyra personer som tar hand om jour under uthyrning och att både medlemmar och icke-medlemmar ska få boka upp till tre år i förväg. Avbokar man fram till ett år i förväg kan man få tillbaka halva handpenningen. 

Beslut: Ta in elektriker för felsökning. 

Nya bord ska köpas in. 

Ny avgift är 12.000:- för icke-medlemmar och 4 500:- för medlemmar. Från och med nästa år 2023 är avgiften 15.000:- för icke-medlemmar. 

Kallbadhusen 

Grunda badets hytter måste ses över, både golv och tak är i behov av upprustning. Uppskattad kostnad 30-40.000:- Två nya stegar måste anskaffas, uppskattad kostnad 20 000:- 

Beslut: Arbetet på grunda badet ska göras och stegar ska köpas in. 

Varmbadhuset 

Vissa elarbeten har genomförts, bastugolvet ska spacklas och klinker läggas. Ny fläkt ska installeras i duschrummet. Golvet i omklädningsrummet ska torkas och behandlas på lämpligt sätt. 

Beslut: Nordbryggan och Föreningen Nösund hjälps åt med el och WiFi. 

Undersök möjligheterna att anlita städfirma en gång per vecka. 

Kassören återkommer med ett förslag till styrelsen gällande prismodell och den s.k. partybokningen. 

Magasinet och bodarna 

Lås ska sättas in i varje bod med nyckelskåp. 

Provlampa har satts upp, bänkar ska sättas in, fönster ska sättas in i gluggarna. Mekanism för övre fönstren ska installeras och på städdagen ska ”allt” tömmas. 

Medlemmarna ska involveras i hur Magasinet ska organiseras framåt. 

§6 Nya medlemmar 

Axel Gyllfors, John Olsson, Marie och Mikael Jansson, Mathias Arvidsson och Karin Fredriksson hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen. 

§7 Övriga frågor 

Båda toaletterna vid pumphuset bör vara växelvis i drift under säsongen. 

En extratömning av sopcontainern ska beställas till efter påsk, ett lås köpas in och installeras. En skylt som informerar om inga hushållssopor får slängas i containern ska sättas upp. 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 7:e juni klockan 18:15 via Zoom. 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

För Föreningen Nösund 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Mikael Hassler 
Mötesordförande:  Eva Ossiansson  

Styrelseprotokoll 24 feb 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Anna Holst, Märit Lagheim

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för ekonomin, balansräkning och resultaträkning.

Beslut: Styrelsen beslutade om en extra avsättning till Magasinet på 30 000:-

§3 Hyresavtal/hyresnivåer

Sjöstugesektionen ombedes ta fram ett förslag för hyresnivåer som vi går igenom på nästa styrelsemöte.

§4 Toalettbidrag

Sven tog på sig att återigen hantera toalettbidraget med kommunen.

§5 Viktiga datum för 2022

 • Städdag – 23 april
 • Valborgsbrasa – 30 april
 • Extra medlemsmöte inklusive invigning av Magasinet och Norra Boden – 21 maj
 • Midsommar på Hasslers äng – 24 juni
  • Eventuell inomhusfest är i Magasinet
 • Nösundsdagen inklusive Woodstockfestival i Sjöstugan – 9 juli
 • Årsmöte – 10 juli klockan 17:00
 • Städdag – 1 oktober
 • Julmarknad – 26 november
 • Fackeltåg – eventuellt den 14 december

§6 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Bastukvällar – damer/herrar

Bastukvällar är på gång igen, ordföranden mejlar ut information till medlemmar.

§8 Båtvakt – nyttjande av Varmbadhuset

Mikael tog på sig att diskutera frågan med hamnvaktsgruppen.

§9 Sektioner – aktuella frågor

Magasinet

Tas på nästa möte.

Varmbadhuset

 • En elsanering ska genomföras
 • Det finns utvecklingspotential för fjärrstyrning, elektroniska dörrlås och så vidare – sektionen har diskussioner och återkommer
 • Golvbehandling diskuteras vidare inom sektionen

Sjöstugan

 • Huvudsäkringsboxen måste bytas – Mikael pratar med elektrikern
 • Vi bör utöka beredskapsgruppen – sektionen tar detta

Kallbadhusen

Tas på nästa möte.

§10 Nya medlemmar

Peter Gögelein och Katarina, Thomas och Martina Asker, Elja och Bo Björklund hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§11 Övriga frågor

 • Styrelsen beslutade att avsätta medel för julgran 2022
 • Monica, en medlem, har planer på att dra i gång en kör.

§12 Nästa möte

Nästa möte är den 9 april klockan 09:30-11:30 i Varmbadhuset. Margareta och Sven tar med sig lite fika. Johan S bokar Varmbadhuset.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande styrelseprotokoll 15 aug 2021

Konstituerande möte 15 augusti, 2021, Kl. 18:30-18:45, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Anna Holst, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

17/9 kl. 18:00 hos Margareta – knytis. Mötet är tänkt som ett visions- samt planeringsmöte för det kommande året för FN.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 15 aug 2021

Närvarande: Enligt separat närvarolista 56 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Björn Johannesson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordföranden läste upp och presenterade kassörens berättelse för årets ekonomiska redovisning.

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare. Bengt Thompson tackades för sina utomordentliga insatser för möjliggörandet av Magasinets renovering genom att söka bidrag m.m. Carl-Otto Lodin tackades för den fina skylten som han gjort för Sjöstugan. Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör FNs fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Mötesordföranden läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Omval på 2 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (nyval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Trafiksituationen i Nösund

Då trafiken genom Nösund ökat i omfattning så föreslog Lotta Malm att det tillsätts en arbetsgrupp för att se över situationen och ta fram förslag på åtgärder. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin är sammankallande för denna arbetsgrupp. Föreningen Nösunds styrelse tar på sig att skicka ut ett informationsbrev om detta så att medlemmar kan anmäla sig.

 

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Hjärtstartare och utbildning inom hjärt- och lungräddning

Eva Johannesson tog upp frågan om tillgängligheten på hjärtstartare på Nösund samt möjlighet till hjärt- och lungräddning. Det finns i dagsläget två hjärtstartare på Nösund, Nösundsgården och Nösunds Havshotell, varför vi har hjärtstartare tillgängliga på Nösund.

 

Vid mötet framhölls också vikten av att tillgodose att våra hus är märkta med nummer och att våra adresser är sökbara på Google mht räddningstjänsten om vi behöver hjälp.

 

Styrelsen i FN har tidigare undersökt möjligheten till hjärtstartare och fann då att FN inte kunde leva upp till de krav som ställdes för att ha en hjärtstartare tillgänglig, men skall undersöka detta igen. Styrelsen i FN skall undersöka möjligheten till utbildning i hjärt-lungräddning till våra medlemmar.

 

 

Regelefterlevnad

Anna-Karin Holst efterlyste att vi allesammans måste hjälpas åt att be folk följa reglerna kring till exempel fiske, hundar på sandstränderna vid badhusen, cykling på landgången.

 

Kapellet

Kapellet lever vidare och alla är varmt välkomna till sommargudstjänsten onsdagen den 18 augusti kl. 18.

 

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

 

BoSS har haft ytterligare ett succé-år med rekorddeltagande i seglarskolan.

 

Ny styrelsemedlem

Anna Holst välkomnades som ny medlem i FNs styrelse.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Björn Johannesson