Kategoriarkiv: Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 18 apr 2020

Styrelsemöte Föreningen Nösund
Zoom, 18 april 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Johan Eriksson
Frånvarande
Ingen

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.
Genomgång av föregående protokoll.

§2 Ekonomisk rapport

540.000 kr på banken. Kassan är god, men vi har en del utgifter framför oss. 13.000 kr kvar att få in i medlemsavgifter. Just nu gör vi en vinst på 200’ då vi fått in en del bidrag.
200’ ska läggas på grunden för Magasinet.

Regel för avbokning av Sjöstugan m.h.t. Covid-19

 1.  Man får handpenningens värde till godo och uppmanas att boka om till annat tillfälle i mån av plats. Tidsgräns för att utnyttja tillgodohavandet sätts till 3 år.
 2.  Vill man inte boka om, till exempel för att det inte finns bra lediga tider eller av annan orsak så förlorar man handpenningen.

Sektionen Sjöstugan ombedes via ​ Margareta​ och ​ Sven​ att författa en text till alla som bokat. Denna text läggs också in på hemsidan. OBS! Lägg även till att man som arrangör bör följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

§3 Förvärv av mark Varmbadhuset/Sjöstugan/Stiftelse

Ingenting har hänt på grund av rådande situation.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Bryggan har flutit iväg, en del delar har räddats men inte alla. En bedömning har lett till beslutet att bygga en ny brygga i sektioner för att enklare kunna ta upp den.
Materialkostnad beräknas landa på 7.500 kr + transport + moms.
20 säckar betong ska inhandlas för att laga skador vid grunda badet som uppkommit i samband med stormar. Ett upprop ska göras på städdagen för bärhjälp.

Dagens betongblandare är antik, tung och otymplig.
Beslut:​ Inköp av ny betongblandare ska genomföras.

Även identifiering av eventuella farliga saker på baden ska genomföras. ​ Sven​ och Magnus​ kikar på detta.

Extra saker att se över på städdagen
Takpapp på grunda måste ses över. Mattan på trampolin har blåst sönder. Ny låg trappa på grunda ska snickras ihop.

Varmbadhuset

Beslut: ​ Ny sektionsledare Magnus Johansson.
En lista har tagits fram på de åtgärder som behöver göras, hänger på väggen innanför dörren. Man genomför dessa åtgärder när man kan och inte på städdagen för att undvika trängsel. Fönstren är levererade och står uppe på tornet.

Berättarfrukost

Vi har bara kontrakt för ett tillfälle som ligger ganska sent i säsong, 30:e juli. Det finns en högtalare som eventuellt kan användas om vi beslutar att förlägga tillfället utomhus.

Oavsett är det viktigt att vi förhåller oss till nuvarande riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten. Beslut kommer tas i slutet av april. ​ Mikael​ driver frågan vidare.

Magasinet

Sektionen har lämnat in bygglovsansökan som behandlas inom flera instanser.
All masonit på golvet har tagits bort, kontoret är rivet. Sektionen ska börja byta ut fasadbrädor. Fönstren håller på att renoveras. Inom kort börjar arbetet med grunden.
Eventuella beslut kring bidrag kommer senare i vår.
Sektionen vill initiera ett bidragsinitiativ liknande det som gjordes för Sjöstugan. ​ Märit skissar på idéer, ​ Mikael​ och ​ Magnus​ stöttar. ​ Mikael​ kontaktar Birgitta Gitse Lundh för motiv på Magasinet.

Sjöstugan

Nya diskmaskinen är installerad och provkörd. Två års garanti på maskinen. Allt ser ut att fungera bra.
En instruktion finns för uppsättning på lämplig plats.

En röjning behöver genomföras i Sjöstugan. Vi har haft besök av besiktningsman för kontroll av brandsäkerhet. Protokollet
finns tillgängligt.

§5 Städdagen och Valborgsbrasan

Med hänsyn tagen till Covid-19 så kan vi inte ha fika i samband med städdagen. Man kan ha med egen matsäck om man vill.
Eva​ mejlar kommunen om säckar och skickar även ut kallelse till medlemmarna för städdagen, även med information om Valborgsbrasan. Viktigt att vi förhåller oss till
riktlinjerna för Covid-19.
Sven​ åtar sig att kontrollera med kommunen huruvida Föreningen Nösund kan få ett återvinningskort på Månsemyr.
Eldningsansvarig för Valborgsbrasan är ​ Thomas​ med stöd av ​ Mikael.

§6 Årsmötets genomförande m.h.t. Covid-19

Årsmötet skjuts upp med hänsyn tagen till Covid-19. Information om detta skickas ut i samband med kallelse till städdagen.

§7 Nya medlemmar

Anna-Helene Agerberg, Cecilia Johansson med familj, Kristoffer Krabbsjö och Cecilia Oskarsson önskas varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Toalettfrågan

Bidraget från kommunen för städning av toaletterna har inkommit. Det ska användas för löner och förbrukningsmaterial. Finns det utrustning som kan underlätta städningen kan även det köpas in.
Märit håller på att planera för säsongens städning. En av toaletterna vid Magasinet ska öppnas i samband med öppning av Kolboden.

Föreningen Nösunds hantering av Corona

En passus om Covid-19 ska läggas in på hemsidan.

Gräsklippning

I samband med utskick av kallelse till städdagen samt vid städdagen efterlyses kraft till Vaktmästarsektionen.

Logotyp

Orusts Sparbanks logotyp ska in på hemsidan, ​ Märit​ tar hand om detta.

§9 Nästa möte/fika

13 juni 2020

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare:Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 29 feb 2020

Styrelsemöte Rom 131
29 februari, 2020, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Michael Gibbons

Frånvarande
Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes, Sven Saghamre, Magnus Johansson
valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll. Johan S redovisade sin förstudie av Boka.se ett bokningssystem för bastu och samlingsrum. Konstaterade att systemet verkar intressant. Johan S fortsätter utvärderingen. Tomas har fått ett namn på Orust kommun som kontaktperson för föreningsfrågor. Tomas tar kontakt med denne.

§2 Ekonomisk rapport

Fakturorna ute, bra inbetalningsström. Bastun går bra och Sjöstugan har ett bra bokningsläge.

§3 Förvärv av mark Varmbadhuset/Sjöstugan/Stiftelse

Priset fastställt i Orust kommun till 275.000 kr. Stiftelseform är viktig liksom dess ändamål och speciellt vad som händer om stiftelsen löses upp. Förslag till Stiftelsestadgar har utarbetats av Michael Gibbons och diskuterades. Michael G och Mikael H fortsätter med formuleringarna. Vi behöver också diskutera huruvida Föreningen kan ”skänka” pengarna till stiftelsen eller hur vi kan lösa detta.  Diskussioner med Orust kommun fortsätter via Mikael H.

§4 Valberedningen FN:s styrelse

Michael Gibbons deltog och efterfrågade intresset för styrelsen att fortsätta sina uppdrag. Konstaterades att valberedningen behöver rekrytera en suppleant.

§5 Toalettbidrag Orust kommun

Vi räknar med att Orust kommun bidrar med 25.000 kr till årets städning av toaletterna. Nytt bidrag måste sökas varje år. BoSS fortsätter uppdraget. Toan i Kolboden kommer att hållas öppen i enlighet med kommunens krav.

§6 Avtal 2020

Förslag till avtal för yoga uppdaterades. Margareta meddelar arrangören.
Magasinssektionen övertar kontraktsdiskussioner med kontraktsinnehavarna för lokalerna i Magasinet.

§7 Nösunds kapell

Ägs och förvaltas idag av en stiftelse. Pastoratet vill sänka sina kostnader och kommer att använda kapellet mindre. Stiftelsens styrelse skall kompletteras. Mikael H föreslogs representera föreningen Nösund och Bengt Thompson från Kulturhistoriska.

§8 Sektionerna – aktuella frågor

Diskmaskin beställd och den kommer installeras innan sommaren. Belysningen är kompletterad.

Grunda bryggan har slitit sig och Kent har tillfrågats om han kan hjälpa till. Kent tillfrågas om han också kan hjälpa till med den lilla boden vid Djupa badet.

Magasinet har lämnat in bygglovsansökan för bodarna, och samtal pågår. Måste sannolikt upp i nämnden.

Varmbadhusets sektion kommer att arrangera berättarfrukostar och fönster i lanterninen diskuterades, vilka tidigare beslutats.
Principen när det gäller hyrespriserna diskuterades. Sektionerna föreslår hyrespriser till styrelsen för 2021 innan maj månads utgång 2020.

§9 Nya medlemmar
Två nya familjer välkomnades. Familjen Asker från Tegneby-Stala och familjen Ranft från Törtipp.

§10 Övriga frågor

Allmän diskussion om planerna rörande Havshotellets planer.

§11 Nästa möte/fika

Hos Magnus ca 11.30 18/4 2020.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare:Magnus Johansson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Medlemsmöte 24 jan 2020

Medlemsmöte 24 januari, 2020, kl. 18:30, Nösunds Havshotell

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade
föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.
Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Henrik Turesson och Stefan Berglin.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Ekonomisk rapport

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska sammanfattningen för 2019.
Förutsättningar finns att förvärva marken under Varmbadhuset och
Sjöstugan. Diskussion pågår inom styrelsen om att Föreningen Nösund ska köpa upp den. Kontakt har tagits med Orusts Sparbank.
Det finns en idé om att bilda en stiftelse, för att göra säkerställa ägandet över tid.
Förslag om att ändra så att dam- och herrbastun är gratis bifölls.

§7 Sektionerna – aktuella frågor

Magasinet

Märit presenterade arbetet som sker i Magasinsgruppen. Målet är att bevara kulturarvet och fortsatt göra Magasinet tillgängligt för alla inom föreningen samtidigt som ungdomarnas intressen tillvaratas. ”En sjöbod för alla”.

Magasinet ska rustas upp, säkras och målas. För att göra Magasinet mer socialt och tillgängligt ska lagerytorna flyttas.
Finansiering sker genom bidrag och fonder.

Bengt berättade om finansieringen via kulturpengar och stöd till
landsbygden. Länsstyrelsen har givit ett bidrag på 200 000 kr. Via
kulturhistoriska har vi fått 9000 kr av kommunen. Länsstyrelsen garanterar 25% av det vi stoppar in.

Planer för förrådsbyggnaderna presenterades.

Sjöstugan

Pia berättade att Sjöstugan är fullbokad. Högt bokningstryck.
I år blir sommarfesten första helgen i juli.
Röstning genomfördes om huruvida sommarfesten ska vara första eller andra helgen i juli. Resultatet blev andra helgen i juli.
Pia skickade runt lista för att anmäla sig till att vara värdpar för de som hyr Sjöstugan.

Varmbadhuset

Mikael presenterade arbetet och planerna för Varmbadhuset. Läckan i skorstenen är fortfarande inte löst. Diverse småsaker ska justeras. 3 berättarfrukostar planeras. Tornet är renoverat med nytt golv och paneler, men saknar fönster. Lyresunds trä sponsrar två fönster. Sektionen fungerar bra, men behöver nya medlemmar.

Kallbadhusen

Badflotten ska skrotas då den är i dåligt skick. Ska avlägsnas under nästa städdag.

Stigar och leder

Ann hälsar att arbetet fortgår.

Vaktmästeri

Bengt & Co håller reda på det som hamnar mellan sektionerna.
Kulturhistoriska Vintermöte imorgon kl 14-16 25/1 på Nösundsgården. Eva berättade om en kommande utflykt till Strömstad.

Tennisklubben

Kör igång på vårens städdag.

§8 Vad händer 2020? Några viktiga datum

 • 25 april Vårens städdag, kl. 9-11.30
 • 30 april Valborgsbrasa Hästängen, kl. 17.00
 • 19 juni Midsommarfirande på Hasslers äng, kl. 14.00 + Knytkalas
  Sjöstugan, kl. 19.00
 • 4 juli Nösundsdagen med Sommarfest i Sjöstugan
 • 12 juli Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan, kl. 17.00
 • 3 oktober Höstens Städ- och Arbetsdag, kl. 9-11.30
 • 28 november Julmarknad i Sjöstugan, kl. 11-15

§9 Övriga frågor

 • Stefan Berglin föreslog att vi tillsammans röja upp området där man kommer in i Nösund. Två lördagar 08:30-15:30 – helst i
  februari-mars innan det blir för surt i markerna. De som är
  intresserade anmäler sig till Stefan. Mail kommer skickas ut.
 • En uppmaning till hundägare att ta rätt på det som ibland produceras längs vägar och stigar. Inga lösa hundar.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade medlemsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Henrik Turesson, Stefan Berglin

Styrelseprotokoll 11 jan 2020

Styrelsemöte Nya Vägen 2b
11 januari, 2020, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren

Frånvarande
Johan Eriksson, Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Thomas Hjern valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom. Inga kommentarer.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och med ett preliminärt bruttoresultat för 2019 på ca 130 kkr före fonderingar och andra bokslutsjusteringar. Omsättningen ökade från 292 till 424 kkr.
Det är en tydlig omsättningsökning, men det ingår även vissa engångsintäkter.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Styrelsen ser gärna att Sjöstugan utnyttjas mer under veckorna, t.ex. med spontanaktiviteter.
Sektionen har diskuterat ev. våffelkvällar, men avstår tills vidare.
Verksamheten har i huvudsak fungerat mycket bra under 2019.
Sektionen önskar köpa ny diskmaskin för ca. 30 000 kkr inkl. installation.

Beslut: Styrelsen bifaller inköpet av diskmaskin inkl. installation.
Fullbokat på helgerna för 2020.

Magasinet

Planeringeringsarbetet för nya Magasinet pågår för fullt. Sektionen söker bland annat olika bidrag. Diskussioner pågår även med kommunen. Planerna kommer presenteras på medlemsmötet.

Kallbadhusen

Tveksamt att behålla den nuvarande badflotten. Tas upp på medlemsmötet.

Varmbadhuset

De tidigare beslutade fönstren i tornet kommer att monteras.

Vaktmästeriet

Vi behöver få fram ny lösning för gräsklippning. Tas upp på medlemsmötet.

§4 Vintermötet 24 januari

Kallelse har gått ut till medlemsmötet den 24 januari på Nösunds Havshotell. De punkter som kommer att tas upp är bl.a.:

 • Ekonomisk rapport.
 • Information från sektionerna.
 • Kalender för 2020.
 • Aktuella datum för kalendariet:
  • 25/4 – vårens städdag
  • 30/4 – Valborgsbrasa
  • 19/6 – Midsommarfirande på Hasslers äng och Sjöstugan
  • 4/7 – Nösundsdagen och sommarfest i Sjöstugan
  • 12/7 – Föreningen Nösunds Årsmöte kl 17.00 i Sjöstugan
  • 3/10 – Höstens städdag
  • 28/11 – Julmarknad i Sjöstugan
 • Info om planer kring nytt gemensamt bokningssystem.
 • Vårens pubkvällar tillkommer.

§5 Nya medlemmar

Jan och Sara Lövsund, Stefan Lövsund och Nadja Joxelius, Magnus Frändegård med familj, Frida Hultman och Peter Bäckgren.

§6 Nösunds Samfällighetsförening och markfrågan

Diskussion om att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset från Nösunds Samfällighetsförening, för att säkra långsiktiga förutsättningar att bibehålla nuvarande
verksamhet. Uppskattad kostnad 200 – 250 kkr enligt kommunens
standardprissättning som bör jämföras med att vi investerat 2,5 MSEK på byggnaderna. Finansieringsfrågan diskuteras. Ett banklån och dess amortering ligger i paritet med dagens arrendeavgift som i framtiden dessutom kan komma att förändras. Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att undersöka möjligheterna för att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset. Eva kontaktar Nösunds Samfällighetsförening för att föra frågan vidare.

§7 Övriga frågor

Johan tittar på ett nytt bokningssystem, Bokning.se, där alla lokaler ligger i samma system, vilket verkar mycket bra.

Beslut: Styrelsen ger Johan i uppdrag att ta fram underlag för att fatta beslut om nytt bokningssystem till det kommande mötet.

Diskussion om hur föreningsfrågor skall hanteras i relation till Orust kommun.

Beslut: Thomas undersöker lämpliga kontaktvägar mot kommunen för föreningsfrågor.

Per Tegnander från kommunen har ställt frågor om VA för våra lokaler. Magnus har skickat in nödvändiga uppgifter till kommunen.
Kontaktuppgifterna till styrelsen bör uppdateras.

Beslut: Alla i styrelsen ombeds skicka aktuella kontaktuppgifter till Märit för uppdatering på hemsidan.

§8 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Thomas Hjern den 29 februari klockan 09:30. (Adress Rom 131)

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Thomas Hjern
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 16 nov 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

16 november, 2019, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Magnus Johansson, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Bengt Thompson, Henrik Turesson

Frånvarande
Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Märit Lagheim, Magnus Johansson valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och föreningen har fått in mer i medlemsavgifter.
Medlemsutvecklingen är fortsatt positiv.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Fokus vid mötet lades på information från arbetsgruppen för Magasinet och den ansökan som gjorts vad gäller Magasinets renovering och hur eventuella medel skall hanteras.
Diskmaskinen för Sjöstugan och olika lösningar diskuterades, vilket kommer att tas upp inom den sektionen. Dimbar LED-belysning kommer byggas in i lämpligt trä i stängerna på prov i Sjöstugan.

§4 Nya medlemmar

Matti Benigh Kjörnsberg med familj, Patrick och Ann Eduards, hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§5 Övriga frågor

Hjärtstartare diskuteras med anledning av en förfrågan från Nösunds Båthamn. Då en hjärtstartare kräver total access under hela året och att man åtar sig ett ansvar ser FN inte att de kan ta detta ansvar. Nösunds Havshotell har dessutom en hjärtstartare.

§6 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Johan Sandegren den 11/1 klockan 09:30.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 28 sep 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

28 september, 2019, Kl. 12:30-14:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande mötet genomfördes 28 september kl. 12:00-12:30. Se separat protokoll.

§2 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Ekonomisk rapport

Kassan har ökat, allt ser bra ut. Medlemsutvecklingen är positiv. Planerade investeringsfonder kan avsättas.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Varmbadhuset

Några småsaker att justera, eventuellt finns en lösning på läckan vid skorstenen. Enkla fönster ska sättas in våren 2020 enligt tidigare beslut.

Magasinet

Arbetsgruppen har gjort en plan för att restaurera och underhålla Magasinet. En öppen mötes- och aktivitetsplats för alla medlemmar. Två servicebyggnader planeras. Offerter ska begäras in för arbetet. Bidragsansökan håller på att förberedas.

Mikael tar kontakt med kommunen angående arrendeavtal.

Kallbadhusen

Djupa badhusets däck är i det närmaste färdigställt. Sven ber att få tillbaka nyckeln till Sjöstugan.

Grunda badet – det saknas en förankring på ett räcke. Sven leder arbetet med att fixa det.

Båda badhusen ska bättringsmålas till våren.

Sjöstugan

Nästa år är det redan bokat nästan alla helger. Många i kö.

Diskmaskinen har krånglat under säsongen, ska testköras. Sven tar fram en offert på ny diskmaskin att ha som diskussionsunderlag samt ser vad som kan göras med befintlig maskin.

3 nya dörrar har monterats.

Sven föreslog att bygga in stängerna i lämpligt trä och ha en dimbar LED-belysning för indirekt belysning.

§5 Informationskanaler – hemsida, broschyrer och sociala medier

Eva kontaktar Anna Persson i ämnet.

§6 Utvärdering toalettstädning

Fantastiskt! Stående ovationer.

För- och eftersäsong håller vi toaletterna vid Ångbåtsbryggan/Magasinet stängda.

§7 Skyltar

Det finns två skyltar för varje byggnad, de allra flesta är monterade.

Märit kikar på skylt för att markera när Varmbadhuset är bokat.

§8 Mark- och nyttjanderättsavtal – Orust kommun och NSF

Frågan diskuterades kort, men det har inte hänt något. Orust kommun avser inte att sälja utan bibehålla.

§9 Nya medlemmar

Camilla och Bosse Andersson, Solveig och Håkan Gustafsson, Eva Bagge, Berit och Göran Carlsson, Anders och Margareta Lindell, Nils Kjerstadius och Maria Agustina Vouk hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

Badboden vid Djupa Badhuset – planera för att vårstädningen innehåller någon form av åtgärd som kommuniceras vid vintermötet. Märit gör en enkel skiss.

Sophanteringen vid Magasinet har fungerat bra under sommaren.

Mikael pratar med Vägföreningen angående resterna av muren vid Vadräckena.

Nästa möte/ansvarig fika

Nästa möte hos Sven den 16/11 klockan 09:30. Mikael och Johan E kan inte delta.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Konstituerande möte 28 sep 2019

Konstituerande möte Varmbadhuset 28 september, 2019, Kl. 12:00-12:30

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Presentation av nya medlemmar i styrelsen

Thomas Hjern presenterade sig.

§3 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Mikael Hassler valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§7 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish och banktillgodohavanden.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Årsmötesprotokoll 7 juli 2019

Årsmöte 7 juli, 2019, Kl. 17:00-19:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista 63 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anita Abrahamsson och Lena Sandegren.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska sammanfattningen för året.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Eva Olsson. Johan Sandegren redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Kvarstår i 1 år:

Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga ledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år:

Sven Saghamre, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Omval på 2 år:

Magnus Johansson och Märit Lagheim

Nyval på 2 år:

Mikael Hassler

Suppleanter:

Margareta Gibbons 1 år (omval)

Thomas Hjern 1 år (nyval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

Avgående ledamot Bodil Novik Nilsson avtackades med en present för ett utmärkt utfört arbete inom styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Eva Olsson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Kjell-Åke Eriksson (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår.

Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften för singelmedlemskap till 350 kronor. Mötet godkände styrelsens förslag till ny årsavgift för singelmedlemskap.

Styrelsens förslag är att göra avsättningar för Sjöstugan och Varmbadhuset på 25 000 kronor per fastighet samt att resterande vinst avsätts till Magasinet. Mötet godkände förslaget om avsättningar.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Ett antal frågor diskuterades:

 • IT-tjänster är de tjänster som föreningen köper för att hantera ekonomi samt bokningssystem för rekreationsrummet

 • Styrelsen förklarade att det för närvarande inte finns några planer på att införa Wi-Fi i Sjöstugan eller i Varmbadhuset

 • Separat nyckel till samlingsrummet har mottagits positivt

 • Föreningen Nösund förvaltar ingen mark och hanterar inte frågan om lekplatser på Nösund

 • Föreningen Nösund förvaltar inga vattenområden och har ingen dialog med musselodlare

 • Sommarfesten ersätts i år av en Taubekväll klockan 19 den 13 juli.

 • Vill man vara med i festkommittén för nästa års sommarfest är man varmt välkommen

 • En trappa borde finnas från parkeringen till Hästängen då det kan bli väldigt halt där

 • Förrådet i Norra Hamnen – förlängning finns i planen för att få plats med kajaker och dylikt

 • Varmbadhusets sektionsledare påminner de olika föreningsstyrelserna att vara noga med att städa efter sig

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anita Abrahamsson samt  Lena Sandegren

Styrelseprotokoll 15 jun 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

15 juni, 2019, Kl. 9:30-12:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Johan Sandegren, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Magnus Johansson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin, 11 medlemmar har ännu inte betalat. Likviditeten är god och både Sjöstugan och Varmbadhuset bedöms ge ett hälsosamt överskott i år också. I samband med de senaste årens höjningar har skillnad mellan familj och singelmedlemskap minskat. Till årsmötet kommer styrelsen att föreslå att singelmedlemskapet blir 50% av familjemedlemskapet.

§3 Årsmötet

Kallelse sätts upp och skickas ut senast söndag 16/6, Eva skickar ut och Magnus sätter upp. Magnus uppdaterar verksamhetsberättelse och cirkulerar i styrelsen. Johan S har bokslutet klart och tillser att revisorerna är klara med sitt arbete till årsmötet.

Föreningen bjuder på någon uppfriskande dryck i samband med årsmötet, Mikael inhandlar lämplig dryck och Bodil köper alkoholfritt alternativ och eventuellt tilltugg.

§4 Sektionerna

Sjöstugan har börjat använda de nya avtalen och det verkar fungera med avgifter mm. Porslin mm har köpts in och vi tar ut en avgift om man vill hyra det. Tillsyn fredag/söndag har fördelats i gruppen och fungerar. Det blir yoga, måndag, onsdag och fredag med undantag för onsdag 24 Juli då vi har Lena Einhorn på besök. En fråga hade kommit från hyresgäster att kunna duka redan på torsdagen. Man kan mot en smärre avgift få tillgång redan på torsdag för att lasta in i köket och för att sätta upp takdekorationer till exempel, men man kan inte duka borden då lokalen används fram till 11 på fredag för yoga.

Varmbadhuset har utrustat samlingsrummet med ett extra lås eftersom detta använts i samband med bastubad också, skräp slängs och man hoppar över städningen utan att man vet vem som varit där osv. Man bad också att vi uppmanar de föreningar som använder lokalen att städa och diska efter sig och ta med skräpet.

Toaletterna städas från och med midsommar i BoSS regi. Märit är styrelsens kontaktperson mot BoSS

Magasinssektionen är ombildad, planering pågår, mycket fokus på bidragsansökningar samt diskussion om funktioner, målbild osv. En viktig funktion idag är förråd för föreningens material och utrustning, diskussion om detta kan lösas med separat byggnad.

Arbetet vid Djupa med att färdigställa soldäck har startat. Sven undersöker möjligheten att få sand till stränderna.

Skyltar vid utsiktsplatserna diskuterades och Magnus undersöker detta vidare med sektionen i samband med stigar och leders inspektion av skyltar mm.

§5 ”Badboden”

Noterade att vi bör göra något med ”Badboden” borta vid Djupa.

§6 Nya medlemmar

En ny medlem, Lisbeth Löfgren, anmäldes.

§7 Övriga frågor

Eva rapporterade från föreningens möte med Catharina Bråkenhielm, kommunalråd, som bjudits in till Varmbadhuset, för att bland annat diskutera föreningens vision. Eva kommer att följa upp diskussionen med Veronica Almroth på vintermötet om eventuella bidrag från kommun för tillhandahållande av offentliga toaletter.

Mässingsskyltar för våra byggnader diskuterades. Märit fick go ahead att köpa graverade skyltar. Märit uppdaterar också ”Heja Nösund” anslagen. Efterlyser fina bilder, om bilder skickas in så skriv år och månad det togs och vem som tagit bilden. Margareta kan ombesörja att anslagen folieras.

§8 Nästa möte/ansvarig fika

Nästa möte årsmöte, ingen fika

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 18 maj 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

18 maj, 2019, Kl. 9:30-12:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Magnus Johansson, Bodil Novik Nilsson

Michael Gibbons (§3)

Frånvarande

Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin. Nya Vägen 2C är ny faktureringsadress för FN. Medlemsavgifterna togs upp och endast 16 av totalt 211 medlemskap har inte betalt in årsavgiften för 2019. Påminnelse kommer skickas.

Ekonomin är i balans.

§3 Valberedningens arbete med FNs styrelse

Michael Gibbons inledde rörande valberedningen och förslag till nya styrelsemedlemmar för de som skall avgå.

§4 Årsmötet – medlemsavgifter och/eller stadgeförändringar samt verksamhetsberättelse

Familjemedlemskap kostar 700 kronor och förslag finns att sänka enskilt medlemskap till 350 kronor när en enskild medlem är 25 år eller äldre.

Beslut: Förslag tas upp på årsmötet att familjemedlemskap kostar 700 kronor och enskilt 350 kronor för medlemmar 25 år eller äldre.

Beslut: Magnus J sätter upp kallelse till årsmötet i Telegramboden.

Verksamhetsberättelse skall förberedas och Magnus J håller ihop aktiviteten.

§5 Kolboden

Beslut: Kostnaderna för uthyrning av utrymme för arkivering till övriga föreningar som önskar utrymme i Kolboden faktureras med 500 kronor enligt tidigare taget beslut.

Sjöbodsföreningen har meddelat att de vill dela på belysningskostnaderna med FN.

Beslut: Magnus J tar fram ett förslag till schablonvärde för belysning och underhåll för alla föreningar och företag som nyttjar detta.

§6 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Margareta redogjorde för arbetet som gjorts med uthyrningsdokumentation för Sjöstugan och presenterade materialet.

Beslut: Styrelsen tycker att materialet är utmärkt och ber sektionen använda detta framledes vid uthyrningar.

Vagnar har tillverkats för att förvara borden under scenen i lokalen.

Märit L samlar ihop bilder från styrelsen för att förnya materialet på hemsidan.

Beslut: Taubeafton med Gåke och Lotta kommer anordnas 13 juli med start kl. 19 i Sjöstugan. Pia G och Margareta G ordnar fika och biljetten kommer att kosta 100 kronor per person. Annonseras under positiva saker som händer på Orust.

Magasinet

Sektion har nybildats. Målsättning att det är ett allhusaktivitetshus som kan användas av alla medlemmar.

Ett förslag är att lyfta ut funktionen förvaring till ett nytt litet förråd vid sidan av Magasinet. Sektionen med Märit L har tagit fram en skiss på ett förråd. Styrelsen tittade på förslaget och tycker det verkar mycket bra.

Besiktning har genomförts under ledning av Mikael H. Inget är kritiskt, men ytterligare analys kommer att göras om något behöver åtgärdas.

Beslut: Styrelsen skickar in intresseanmälan till kommunen för att nyttja byggrätten och bygga förrådet.

Kallbadhuset

Sven S redogjorde för det fortsatta arbetet med soldäcken. Arbetet är återstartat av arbetslaget och fortlöper.

Leverantör har kontaktats för att transportera sand till stranden. Arbetet behöver planeras.

Beslut: Sektion 3 sänks mera utifrån ritningen och tidigare förslag.

Varmbadhuset

Inga berättarfrukostar kommer anordnas i år förutom Lena Einhorn på Sjöstugan den 24 juli.

§7 Nya medlemmar

Två nya medlemsfamiljer önskar bli medlemmar, Johan och Beatrice Hellman och Mats och Gerd Pålsson Berg. De hälsas hjärtligt välkomna.

§8 Övriga frågor

Vägföreningen undersöker möjligheten att ta över driften av parkeringen vid Norra Hamnen.

Vägföreningen har upplyst om att lampor håller på att bytas längs landgången.

Gräsklippningen vid Sjöstugan behöver tas över från Bengt Thompson som slutar med denna ideella aktivitet.

Beslut: Frågan går till de som visat intresse att göra arbetet med gräsklippningen.

Orust Golfklubb har hört av sig med ett förslag att genomföra föreningsmöte i deras klubblokal.

Beslut: FN ser inte behov av att boka föreningsmöte i Orust GK lokal, men tackar för det generösa förslaget.

Märit L presenterade förslag till skyltar till FNs olika hus och lokaler.

Mikael H och Eva O kommer att träffa det nya kommunalrådet Catharina Bråkenhjielm den 4 juni.

§9 Nästa möte/ansvarig fika

Lördagen 15 juni 2019, 09.30-11.30 Bodil tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

r Föreningen Nösund

Sekreterare:Bodil Novik Nilsson
Justerare: Sven Saghamre
tesordförande: Eva Ossiansson