Styrelseprotokoll 21 mar 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 mars 2015 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Magnus Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson
Frånvarande: Jan Gustavsson

§1 Mötet öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Johan Eriksson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§2 VA-Projekt Sjöstugan – status

Under april startas arbetet upp med rörläggningen och den nya tekniska lösningen.

Kommunens arbetslag påbörjar stolsförrådet i Sjöstugan under april.

Med all sannolikhet kommer inte toaletterna att vara klara före sommaren. Ytterligare information kommer efter nästa styrelsemöte.

Anslutningskostnaderna delas mellan de tre olika intressenterna. Under påsk kommer ärendet med kostnadsfördelningen att tas upp i styrelsemöte i Nösunds Båthamn. Brita Norberg är den tredje parten.

I samband med avstyckningen framför Sjöstugan för den nya protonbryggan har det upptäckts att Sjöstugans altan ligger delvis på Samfällighetens mark. Ett servitut eller avtal behöver skrivas.

Det finns förslag på ytterligare anslutningar till en påtänkt extra brunn vid Mats Arvissons sjöbod. Eventuellt vill syskonen Holst och Paul Pröitz ansluta. Diskussioner fortgår och ytterligare information kommer.

Beslut: Kostnaden för ledningen fördelas enligt den modell som Lars-Erik Roos kommer att besluta tillsammans med Nösunds Båthamn och Brita Norberg. Detta stoppar dock inte planen med arbetet som påbörjas i april.

§3 Förberedelser inför Arbets- och Städdagen 25 april

Nösundsskyltarna skall sättas upp i samband med städdagen. Rune Olsson och Bengt Thompson förebereder arbetet samt behöver hjälp på Arbetsdagen av några fler personer. Det skall planeras en invigning av skyltarna. Pia Gitse köper in tillbehör till invigningen. Invigningen kommer även att hållas av Pia Gitse.

Det finns mycket att rensa efter stormen Egon. I bäcken och i diken och utmed landgången. Pia önskade att en spång skulle kunna byggas över bäcken vid Gamle Väg uppe vid 50-skyltarna vid den nordostliga infarten till Nösund.

Lars-Erik Roos sätter upp skyltar och information om städdagen. En förfrågan skickas till alla sektionsledare om vad som behöver göras.

Årsmöte i tennisföreningen och ordförandemöte hålls på städdagens eftermiddag.

§4 Medlemskap i Fiberföreningen för FN

Avgiften är per fastighetsbeteckning för medlemskap i fiberföreningen. Båthamnen har redan ett medlemskap.

Beslut: Föreningen går med som medlem men beslut tas på årsmötet om det skall fullföljas en investering.

§5 Kallbadhussektionen – utvecklingsförslag

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna förslaget som presenterades på det extra medlemsmötet i januari och de föreslagna investeringarna. Men styrelsen rekommenderar att man delar upp arbetet över två år.

§6 Varmbadhussektionen – rapport

Mikael rapporterade att Henrik Olsson skall med hantverkare åtgärda läckan vid kaminen.

Luftvärmepumpen har gått sönder. Kontakt tas med den som installerat värmepumpen.

Det finns diskussioner om hur pontonbryggan skall förankras. Under städdagen kommer pontonen att transporteras tillbaka och installeras på nytt. Sektionen jobbar vidare med den långsiktiga lösningen.

Eva Schollin håller i alla bokningar. Om man bokar Samlingssalen måste man numera betala halva kostnaden direkt.

§7 Maj-Britt vill rusta upp Galleriet

Beslut: Styrelsen har inget att invända. Lars-Erik Roos kollar upp med Sektionsordförande för Magasinet Jan Schmidtbauer Crona innan Maj-Britt får sätta igång. Förändringar skall eventuellt efter hyrestidens slut återställas i ursprungligt skick.

§8 Boka in ett Visionsmöte

Beslut: Styrelsen träffas för ett extra möte preliminärt 29 maj kl. 18.00 i Varmbadhuset. Ett ytterligare möte för uppföljning planeras i september.

§9 Ekonomisk rapport

Ingen rapport. Punkten ajournerades och tas upp på nästa möte.

§10 Nya medlemmar(Arja Tammelin och Peter Ohlén)

Beslut: De nya medlemmarna hälsas välkomna till föreningen.

§11 Övriga frågor

Eva Ossiansson föredrog förslag kopplat till sektionernas ansvar och beslutsmandat. Beslut att ändra sektionernas mandat kan tas upp på årsmötet. Det finns redan en skrivelse varför vi ska ha sektioner. Denna kan användas som utgångspunkt.

Beslut: Eva Ossiansson skissar på ett förslag och Jan Gustavsson behöver ge förslag på delegerade belopp. Regelbunden rapportering några gånger per år.

Bokningsläget ser bra ut för Sjöstugan. Bra beläggning.

Ingen är anmäld som festsamordnare. Styrelsen föreslår istället ett knytkalas för föreningens medlemmar. Vidare information kommer.

Styrelsen bjuder in valberedningen till nästa möte. Ny kassör behöver väljas.

§12 Nästa möte

Nästa möte är 26 april 2015 09.30-11.30. Johan tar fikat.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare:  Bodil Novik Nilsson
Justerare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos