Styrelseprotokoll 21 feb 2015

Närvarande: Lars-Erik Roos, Pia Gitse, Eva Ossiansson, Jan Gustavsson, Mikael Hassler, Anders Bengtsson
Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson, Johan Eriksson

1. Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Anders Bengtsson valdes till sekreterare.
Jan Gustavsson valdes till justerare.

2. Sjöstugans upprustning / ansökan om bidrag från Boverket

Vi diskuterade och kom överens om smärre justeringar vad gäller totalbeloppets fördelning på de olika delkomponenterna.
Beslut: Lars-Erik gör justeringarna och skickar ny version till Boverket.
Vi diskuterade behovet av att få fler medlemmar att engagera sig i Sjöstuge-sektionen. Om vi får bidrag är det många beslut som måste fattas. Det är av vikt, att vi för bok på antalet timmar vi arbetar ideellt på projektet.

3. Sjöstugans upprustning / övriga punkter

3.1 Vatten / avlopp

Merkostnad för isolerade rör till/från Sjöstugan bedöms uppgå till ca 50.000 kr (jämfört oisolerade rör). Om vi gör denna investering får vi möjlighet att i framtiden, använda Sjöstugan även vintertid.
Beslut: Vi var överens om att installera isolerade rör.

3.2 Insatser av Kent Löfqvist´s grupp

Arbetet med stolsförrådet kommer igång i april.

3.3 Övrigt

Mätarbrunn är nedgrävd.
Vi diskuterade möjligheten att tillfälligt installera en toalett för kommande säsong. Detta får vi återkomma till.

4. Varmbadhuset

Sektionen tar gärna större ansvar på ekonomin, och efterfrågar information om vilka löpande kostnader varmbadhuset medför. Vi var överens om att vi skall se över fördelningen av roller mellan styrelsen och sektionen. Se övriga frågor.

5. Medlemsmötet 30 januari

Mötet avlöpte väl, och flera positiva kommentarer från medlemmar har inkommit.

6. Grunda badet

Lars-Erik och Jan har sökt pengar för förstärkning av cement-kajen vid grunda badet.

7. Båtplats- och andra avgifter

Vi diskuterade om vi skulle fullfölja planen från tidigare: att i år höja båtplatsavgift till 1800 kr + moms (dvs. 2250 kr inkl. moms).
Beslut: Vi beslöt att höja enligt ovan.
Vad gäller avgifter för uthyrning av sjöbods- och andra utrymmen, var vi överens om att se över dessa framöver.
[Jan tar fram ett förslag inför framtida möte.]

8. Övriga frågor

8.1 Ansvarsfördelning styrelsen – sektionerna

Eva föreslog att vi ska se över ansvarsfördelningen mellan styrelsen och sektionerna, med syftet att ytterligare uppmuntra engagemanget inom sektionerna.
[Eva tar fram ett förslag på arbetsordning, vilket vi diskuterar på nästa möte.]

8.2 Norra hamnens framtid

Diskussionen angående Norra hamnens framtid, med Samfällighets-föreningen, fortsätter. Vi var ense om att det vore bra med ett möte mellan Föreningen Nösund och Samfällighets-föreningen.
[Lars-Erik bjuder in till ett möte.]

9. Nästa möte

Lördagen 21 mars klockan 09:30-11:30. Lars-Erik ordnar fika.

10. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Anders Bengtsson
Justerare: Jan Gustavsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos