Årsmötesprotokoll 3 juli 2016

Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Nösund den 3 juli 2016 i Sjöstugan kl. 15:00-16:30.

Närvarande: Ca 50 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Jan Gustafsson och Henrik Olsson för mötet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvardes med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Magnus Johannson presenterade vad som skett inom föreningen under det senaste verksamhetsåret i sammandrag. Utöver den ekonomiska redovisningen informerades om följande:

Varmbadhuset: Ny ytterdörr är monterad under året. Det är fortsatt hyfsat gott nyttjande av bastu och uppehållsrum. Det finns dock utrymme för fler aktiviteter under veckodagarna.

Kolboden: Boden är färdigställd med toalett för badplats och båthamn i högra delen. En uppvärmd förrådsdel ordningsställs för föreningarna i den västra delen. Filmduken kommer att förvaras i Kolboden. Städning och tillsyn görs via städlistan.

Kallbadhusen: Båda badhusen målades och renoverades under 2013. Svikten vid Djupa badhuset är återställd och cementplattan på Grunda badet kommer att renoveras under sommaren. Maj-Britt presenterade hur solaltanerna som skall göras iordning. Flytbryggan är redan på plats.

Kommunens arbetslag behövs för att färdigställa projektet med nya solaltaner. Daglig tillsyn och smärre underhåll sker löpande.

Sjöstugan: Stolsförrådet är klart och köket är uppgraderat bl. a. med nya avlastningsbord på hjul. Ny bidragsansökan gjordes till Boverket med tyvärr ett nytt avslag. Ett omtag görs runt ambitionsnivån av kommande etapp vilken också är kopplad till hur mycket frivilligt medlems-bidrag som kommer in till Sjöstugans fortsatta renovering.

Magasinet: Lantmäteriförrättning fortskrider med avsikt att skapa en tomträtt.

Norra Hamnen: Avtalet med markägaren Nösunds Samfällighetsförening diskuteras fortfarande. Sektionsarbete är dock i gång under Aslak Jensens ledning.

Övriga Sektioner:
Rörande kommunla frågor har Nösund Tvet fiberförening haft en extrastämma 28 juni i Tegneby. Stämman var välbesökt med medlemmar från 137 fastigheter närvarade. Erbjudandet från Zitius(Telia Skanova) presenterades. Stämman röstade i överväldigande majoritet för att anta erbjudandet. Förutsättningen för att projektet skall starta är att minst 500 har skrivit anslutningsavtal med Zitius innan den 15e september.

Stigar och Leder har märkt ut fint så att man hittar lätt och har återkommande vandringar. Nya kartor med stigar utsatta finns på vår Hemsida (www.nösund.se)

Magasinet och Ungdomssektionen har fått ett nytt Pingisbord till Magasinet. Eventuellt kommer det att satsas på fotboll och brännbollsturneringar framöver inom Ungdomssektionen.

Vaktmästeriet fortlöper med oförtrutlig energi med att hjälpa till varhelst det behövs.

Ekonomiska redovisningen presenterades och kassören nämnde hur mycket bidrag till Sjöstugan som hittills inkommit. Med de preliminära siffrorna från överskott från Sommarfesten ser det positivt ut att nästkommande etapp kan finansieras.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson och Per von Hofsten har varit föreningens revisorer under verksamhetsåret. Föreningens revisor Eva Olsson läste upp revisionsberättelsen i korthet och tillstyrkte ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Lars-Erik Roos omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år.

§11 Val av övriga ledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande vilket antogs på årsmötet:

Kvarstår i 1 år:
Magnus Johansson
Bodil Novik Nilsson
Eva Ossiansson

Omval på 2 år:
Johan Eriksson
Anders Bengtsson
Hans Johansson (nyval som ordinarie)

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (omval)
Marit Lagheim 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.

Avgående styrelseledamot: Pia Gitse avtackades med en present för ett mycket gott utfört arbete inom styrelsen. Pia kvarstår dock som Sjöstugans sektionsledare.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson(omval) och Jan Gustavsson(nyval).
Suppleanter: Per von Hofsten (nyval) och Kjell-Åke Eriksson (omval)

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande.
Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad valdes som nya ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Årsavgiften är oförändrad och budgeten för nästkommande år godkändes.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid.

En motion angående Jollebrygga har skickats in av Norman Jensen. Förslaget att tillsätta en utredning antogs på mötet med tillägget att Norman Jensen driver utredningen tillsammans med två frivilliga medlemmar, Mikael Hassler och Jan Schmidtbauer Crona.

Hästängen (Nösunds Vägförening) skulle kunna användas för ändamålet och man bör även koppla ihop eventuell ny verksamhet med BOSS.
Beslut: Norman Jensen sammankallar en grupp med ovanstående personer och tar fram ett förslag till genomförande.

Fiske från landgång och privata bryggor är ytterligare en motion som inkommit. Det behövs ett samlat grepp hur vi går vidare. Fisket berör många; markägare, Vägföreningen, Föreningen Nösund och Båthamnsföreningen. Skräp och rester lämnas av de som fiskar. Under mötet diskuterades olika typer av åtgärder som t.ex. förbudsskyltar.

Eftersom ett beslut berör alla föreningarna är det bäst att det förhandlas på föreningarnas ordförandemöte.

Beslut: Ärendet tas upp på Föreningarnas nästkommande ordförandemöte.

Styrelsens förslag till stämman
Styrelsen föreslår att båtvakteriet blir obligatoriskt under förutsättning att samma beslut kommer att tas på Nösunds Båthamns kommande årsmöte den 9 juli.  Båtvakteri har gjorts nu i fyra år på frivillig basis. Båtstölder har inte skett vilket bör tolkas positivt.
Beslut: Styrelsens förslag godkändes under förutsättning att Båthamnen beslutar detsamma. Enhälligt ja för förslaget.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts

Nya medlemmar
Presentation och välkomnande av nya medlemmar gjordes av ordföranden Lars-Erik Roos. Totalt idag har föreningen ca 320-340 medlemmar varav majoriteten är familjemedlemskap.

Övriga frågor
Gullvi tog upp en trafiksäkerhetsfråga. Belysning mellan Tennisklubbhuset och tunneln finns inte. Ljusglimten fanns förr som samordnade med belysning via Elverket. Badortsföreningen tog kostnaden för el och underhåll på den tiden. Vägverket har tagit bort belysningen. Boxvike byalag har gjort en insats för att rädda belysningen i Boxvik. Boxvike byalag betalar själva och byter lampor. Jan Gustafsson kommenterade med ny information. Det finns två elbolag på Orust. Kommunen betalar idag medel till Orust Västra och Östra elbolag. Kommunen tar bort bidraget för dessa i nästa budget. Det förordades att ta kontakt med myndigheter och se vilka bidrag som kan sökas. Dessutom att samråda med Boxvike byalag. Arbetet framåt måste ske på eget initiativ och kan inte skötas av Föreningen som dock gärna stödjer i den mån den kan.

Mikael Hassler tog upp att koden till Varmbadhuset har ändrats.

Pia Gitse påminde om allsång och viskvällar med Lennart Torstensson och därefter Örjan Palmgren torsdagar kl 19. Ta med kaffekorg och ett enkelt bidrag till musikerna.

Henrik Olsson tog upp ämnet förtöjningar vid Ångbåtsbryggan. Slitage sker på bryggan då stora båtar ligger förtöjda under en längre tid. Det bör förtydligas att båtar inte kan ligga vid bryggan någon längre tid.

Container för skräp togs upp av Lars Erik Roos och han berättade vad som pågår inom föreningen.

Lisbeth Maxén berättade om introduktionsafton för nya medlemmar som föreningen hade för ett antal år sedan. Det borde återupptas. Detta mottogs positivt och ses över framgent.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Henrik Olsson, Jan Gustafsson
Mötesordförande: Magnus Johansson
Ordförande: Lars-Erik Roos