Konstituerande möte 10 juli 2016

Protokoll fört vid konstituerande möte i Föreningen Nösund den 10 juli 2016 i Sjöstugan kl. 19:00-20:00

 

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Hans Johansson, Anders Bengtsson, Märit Lagheim och Bodil Novik Nilsson

Fränvarande: Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + val av just. + sekr. för mötet

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare. Mikael Hassler valdes till justerare för mötet.

§2Presentation av my medlem i styrelsen

Märit Lagheim

Märit Lagheim bor i Göteborg och har sommarhus i Gravedal. Märit valdes in i styrelsen som suppleant.

§3 Val av vice ordförande

Eva Ossiansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4Val av kassör

Anders Bengtsson valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Bodil Novik Nilsson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Hans Johansson valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Magnus Johansson och Johan Eriksson

Suppleanter är: Mikael Hassler och ny suppleant Märit Lagheim.

§7 Firmatecknare

Anders Bengtsson 621124-5110 och Lars-Erik Roos 490525-1239, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Anders Bengtsson att teckna föreningens plusgiro, bankgiro och banktillgodohavanden.

§8 Nya medlemmar

Anders och Filippa Borg, Mats och Christin Nilsson, Lena Cederqvist och Lars Andersén hälsas välkomna som nya medlemmar.

§9 Nästa möte med fika

Nästa styrelsemöte 20 augusti kl 09.30-11.30 hemma hos sekreteraren Bodil Novik Nilsson, Tvet Sörgård.

Därefter 1 oktober  kl 12.00-14.30 i Varmbadhuset i direkt anslutning till städdagens avslutande.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare:  Mikael Hassler
Ordförande: Lars-Erik Roos