Styrelseprotokoll 20 aug 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 20 augusti 2016 i Varmbadhuset kl. 09.30-11.30.

Närvarande: Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Hans Johansson, Mikael Hassler, Anders Bengtsson och Johan Eriksson

Ej närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson och Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat. Hans Johansson valdes till justerare. Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom och några förtydliganden gjordes.

Förslag till hyresavtal och nya avtalsprinciper tas upp på nästa styrelsemöte den 1/10.

Inspektion av badplatser är klart.

En container vid Magasinet ska fixas till nästa år, Vägföreningen tittar på det och Föreningen Nösund ska vara med och bidra..

§2 Sjöstugeprojektet fas III

Hans Johansson redogjorde för vad som hänt hittills.

Hans har gett ett antal nya konstruktioner till Göran Algeröd som uppdaterat ritningarna. Den 31/8 träffas Projektgruppen (Egon Gustavsson, Hans Johansson, Pia Gitse, Göran Algeröd och Kent) för eventuell revision och fastställande av aktuella Arbetshandlingar och för att fatta beslut för vidare arbete.

Hans har noterat att ytterväggarna har kalvat ut något och föreslår därför att samtliga takstolar ska förstärkas i samband med ombyggnaden.

Beslut: Förstärkning av takstolarna ska genomföras förutsatt att kostnaden är rimlig.

Det är Projektgruppen med Egon Gustavsson, som projektledare, som på uppdrag av styrelsen i FN handlägger ombyggnaden utifrån fastställda Arbetshandlingar. Projektgruppen samråder vid behov med Sjöstugesektionen och Föreningens styrelse.

Städutrymmet måste frostsäkras – Hans tar med den frågeställningen till Projektgruppens möte den 31/8.

Mikael Hassler föreslog att Sjöstugesektionen överväger att ha en direktverkande varmvattenberedare i Sjöstugan – Hans tar med även denna fråga till mötet.

Avloppspumpen

Avloppspumpen vid Sjöstugan har nyligen servats då den vid åtminstone ett tillfälle varit igång i flera timmar (felfunktion). Styrelsen måste följa upp frågan med extra pump och ett servicekontrakt.

Beslut: Bengt Thompson bjuds in till nästa styrelsemöte den 1/10.

§3 Övriga byggprojekt – status

Grunda badet

Arbetet med soldäcken har påbörjats och betongplattan är klar.

§4 Nytt avtal för Norra och Grunda badet – status

Avtalet är påskrivet.

§5 Information från sektionerna

Varmbadhuset

Sektionen behöver Hans Johanssons hjälp med att se över dörrarna och framför allt låsen. Görs på städdagen den 1/10.

Norra Hamnen

Vid senaste stormen så släppte många bojar/akterförtöjningar.

Beslut: Norra Hamnen-sektionen skickar ut information där vi påminner om båtplatsinnehavarens skyldigheter att ansvara för sina förtöjningsanordningar och bojar och hålla dom i rätt läge och i gott skick.

Norra Hamnen och arrendeavtalet diskuterades.

Beslut: Norra Hamnen-sektionen tar fram ett etappindelat åtgärdsförslag för hur hamnen kan fortsätta att drivas i Föreningen Nösunds regi. Aktiviteten startar med en besiktning av hamnen.

§6 Ekonomisk rapport

Anders redogjorde för det ekonomiska läget, läget ser bra ut inför Sjöstugeprojektet.

§7 Nya medlemmar

Mina och Johan Gregow, Stefan och Karin Berglin, fam Kristina Lindahl, Sven Saghamre och Kerstin Ede hälsas välkomna i föreningen.

§8 Övriga frågor

Parkering Norra Hamnen

Parkeringen vid Norra Hamnen och rampen är i dåligt skick. Lars-Erik Roos tar upp frågan på nästa ordförandemöte.

Julgran

Inköp av ljusslinga för julgran diskuterades.

Beslut: Inköp av julgran och ny ljusslinga kan göras.

Nytt visionsmöte

Nytt visionsmöte bör genomföras då visionen är en bra grund för styrelsens arbete. Föreslaget datum för visionsmötet är den 25/11 efter styrelsemötet.

§9 Planering av höstens möten inkl. fika

  • 1/10 12.30-14.30 enligt tidigare förslag
  • 29/10 09.30-11.30 fika Johan
  • 25/11 18.00 styrelsemöte och visionsmöte
  • 21/1 styrelsemöte 09.30-11.30 fika Märit

Mikael Hassler tog på sig att boka Varmbadhuset för ovanstående möten.

§10 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson