Styrelseprotokoll 28 sep 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

28 september, 2019, Kl. 12:30-14:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande mötet genomfördes 28 september kl. 12:00-12:30. Se separat protokoll.

§2 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Ekonomisk rapport

Kassan har ökat, allt ser bra ut. Medlemsutvecklingen är positiv. Planerade investeringsfonder kan avsättas.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Varmbadhuset

Några småsaker att justera, eventuellt finns en lösning på läckan vid skorstenen. Enkla fönster ska sättas in våren 2020 enligt tidigare beslut.

Magasinet

Arbetsgruppen har gjort en plan för att restaurera och underhålla Magasinet. En öppen mötes- och aktivitetsplats för alla medlemmar. Två servicebyggnader planeras. Offerter ska begäras in för arbetet. Bidragsansökan håller på att förberedas.

Mikael tar kontakt med kommunen angående arrendeavtal.

Kallbadhusen

Djupa badhusets däck är i det närmaste färdigställt. Sven ber att få tillbaka nyckeln till Sjöstugan.

Grunda badet – det saknas en förankring på ett räcke. Sven leder arbetet med att fixa det.

Båda badhusen ska bättringsmålas till våren.

Sjöstugan

Nästa år är det redan bokat nästan alla helger. Många i kö.

Diskmaskinen har krånglat under säsongen, ska testköras. Sven tar fram en offert på ny diskmaskin att ha som diskussionsunderlag samt ser vad som kan göras med befintlig maskin.

3 nya dörrar har monterats.

Sven föreslog att bygga in stängerna i lämpligt trä och ha en dimbar LED-belysning för indirekt belysning.

§5 Informationskanaler – hemsida, broschyrer och sociala medier

Eva kontaktar Anna Persson i ämnet.

§6 Utvärdering toalettstädning

Fantastiskt! Stående ovationer.

För- och eftersäsong håller vi toaletterna vid Ångbåtsbryggan/Magasinet stängda.

§7 Skyltar

Det finns två skyltar för varje byggnad, de allra flesta är monterade.

Märit kikar på skylt för att markera när Varmbadhuset är bokat.

§8 Mark- och nyttjanderättsavtal – Orust kommun och NSF

Frågan diskuterades kort, men det har inte hänt något. Orust kommun avser inte att sälja utan bibehålla.

§9 Nya medlemmar

Camilla och Bosse Andersson, Solveig och Håkan Gustafsson, Eva Bagge, Berit och Göran Carlsson, Anders och Margareta Lindell, Nils Kjerstadius och Maria Agustina Vouk hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

Badboden vid Djupa Badhuset – planera för att vårstädningen innehåller någon form av åtgärd som kommuniceras vid vintermötet. Märit gör en enkel skiss.

Sophanteringen vid Magasinet har fungerat bra under sommaren.

Mikael pratar med Vägföreningen angående resterna av muren vid Vadräckena.

Nästa möte/ansvarig fika

Nästa möte hos Sven den 16/11 klockan 09:30. Mikael och Johan E kan inte delta.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.