Styrelseprotokoll 16 nov 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

16 november, 2019, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Magnus Johansson, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Bengt Thompson, Henrik Turesson

Frånvarande
Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Märit Lagheim, Magnus Johansson valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och föreningen har fått in mer i medlemsavgifter.
Medlemsutvecklingen är fortsatt positiv.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Fokus vid mötet lades på information från arbetsgruppen för Magasinet och den ansökan som gjorts vad gäller Magasinets renovering och hur eventuella medel skall hanteras.
Diskmaskinen för Sjöstugan och olika lösningar diskuterades, vilket kommer att tas upp inom den sektionen. Dimbar LED-belysning kommer byggas in i lämpligt trä i stängerna på prov i Sjöstugan.

§4 Nya medlemmar

Matti Benigh Kjörnsberg med familj, Patrick och Ann Eduards, hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§5 Övriga frågor

Hjärtstartare diskuteras med anledning av en förfrågan från Nösunds Båthamn. Då en hjärtstartare kräver total access under hela året och att man åtar sig ett ansvar ser FN inte att de kan ta detta ansvar. Nösunds Havshotell har dessutom en hjärtstartare.

§6 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Johan Sandegren den 11/1 klockan 09:30.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson